TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞTE VERGİ İNDİRİMİ ENGELİ

Son günlerde Devletimiz tarafından uygulamaya konulan taşeron olarak çalışan kişilerin kadroya geçiş süreçleri ile ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar hakkında yönetmeliğin;


-Madde 7/2 : Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

-Madde 32/2 :  Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi işçi statüsüne geçirilmeden önce idareye veya idarenin şirketine ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.Bu hükümlere göre vergi indiriminden yararlanmakla birlikte sigortalılık günü ve çalışma yılını da tamamlayıp emeklilik hakkı elde eden çalışanların kadroya geçişleri engellenmiştir.Her ne kadar  engelli çalışanlara sağlanan vergi indirimi uygulamasında esas amaç kişinin çalıştığı dönemde daha az vergi ödemesini esas alsa da erken emeklilik kapsamından yararlanmak istemeyen kişileri de bu kapsamda değerlendirmektedir.

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK ? 

Açıkçası mevcut madde kapsamında kadroya geçişine engel teşkil etsin etmesin tüm taşeronlar kadroya geçiş işlemlerini tamamlayıp başvurularını yaptı.Belgelerin doğruluğunun sağlanmasından sonra muhtemeldir ki ilgili kurumlar tarafından Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar nezdinde vergi indiriminden yararlanılıp yararlanılmadığının sorulması ve alınacak cevaba istinaden Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik hakkının elde edilip edilmediğinin tespitinin istenilmesi gerekecektir. Diğer tarafından vergi indirimi başvurularının sonuçlanmasından sonra zaten ilgili vergi daireleri tarafından işverenlere yararlandırılma yazıları gönderilmiş olup kişilerin dosyalarında bu mevcut olması gerekmektedir.


PEKİ VERGİ İNDİRİMİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ ?

Varsayalım ki kişi çalışıyor vergi indiriminden de faydalanmış lakin kadroya geçip çalışma hayatına devam etmek istiyor.Söz konusu yönetmelik maddesi kapsamında bu hakkının elinden alınmasını istemiyor, bu durumda ne yapılması gerekiyor ?. .Engelli vergi indiriminden faydalanmış kişi başvuru yaptığı Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık nezdinde başvuru iptali için dilekçe ile başvuru yaparak söz konusu yararlandırılmasının iptalini isteyebilir fakat daha önce yararlandığı kurumlarınca bilinen kişilerin iptal işleminden sonra kadro süreçleri hakkında henüz bir görüş birliğine varılamamıştır.Her ihtimale karşı iptal işlemleri yapılabilir fakat kanun ve yönetmeliğin yayım tarihi itibariyle vergi indiriminden yararlanılmış olduğu sabit olduğundan iptal işlemini üzülerek belirtmek gerekir ki kurumlarca dikkate alınmayabilir.

PEKİ HER VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANAN KADROYA GEÇEMEYECEK Mİ ?

Yönetmelikte belirtilen ölçüt vergi indiriminden yararlanmış olmakla birlikte gün ve çalışma yılını doldurmuş olmayı gerektiriyor.Buna göre vergi indiriminden yararlanmış olmak bir kıstas değil ayrıca erken emeklilik kapsamında ki şartları da sağlamak gerekiyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar