Malulen Emekli EKPSS' ye Başvuru Yapabilir mi ?

Devlet Personel Başkanlığının 18/04/2014 tarihli görüşü;

"Başkanlığımızca 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan ".. .herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar..." cümlesindeki "emeklilik aylığı alanlar" ifadesinden kimlerin anlaşılması gerektiği hususunda hasıl olan tereddüt'ün giderilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talebinde bulunulmuş, adı geçen Kurumca verilen görüş de; ".. .5434 sayılı Kanunda bu kanun ile tanınan haklar mülga 13 üncü madde ile; emekli aylığı, adi malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve dul ve yetim aylığı olmak üzere ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş, ayrıca 5510 sayılı Kanunda da "Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri" başlığı altında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yine ayrı sigorta kolları başlıkları altında düzenlenmiştir. Gerek 5434 gerekse 5510 sayılı kanunda anılan sigorta kolları ile sağlanan haklar ve yararlanma şartları birbirinden farklı olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan "emeklilik veya yaşlılık aylığı" ibaresinin kapsamına, malullük aylığının girmediği değerlendirilmektedir. 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 2008 yılı ekim ayı başından önce sosyal güvenlik bakımından Emekli Sandığı'na tabi herhangi bir çalışması bulunanlar hakkında yürürlükten kaldırılmış olsa dahi 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaya devam edilmektedir. 

5434 sayılı Kanunun mülga 98 inci maddesi; "Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malullerin, malullüklerinin bu vazifeleri yapmaya mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır." hükmünü amirdir. Söz konusu maddeye göre, malulen emekliye sevk edilenlerin yeniden göreve başlayabilmeleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, Devlet üniversitesi hastaneleri, Türk Silahlı kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri, ikamet ettikleri illerde bu hastanelerin bulunmaması durumunda ise Sağlık Bakanlığı'nın tam teşekküllü hastanelerinden alacakları ve aylık bağlanmasına esas maluliyetlerinin atanacakları görevlerini yapmalarına engel olmadığına dair "Çalışabilir" kararlı sağlık kurulu raporunun fotoğraflı aslının Kurumumuz Sağlık Kurulunca da incelenerek onaylanması ve atamayı yapacak kurum tarafından da atamalarının uygun görülmesi halinde mümkün olabilmektedir. 

Ancak, 3713 sayılı Kanun uyarınca vazife malullüğü aylığı alan maluller hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmayı gerektiren kadrolara atanan malullerin aylıklarının, yine 5434 sayılı Kanunun mülga 99 uncu maddesi uyarınca göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmesi gerekecektir." değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, engelli alımı amacıyla ilan edilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının şartlarını haiz olduğunuz kadrolarını tercih edebilmenizin mümkün bulunduğu, EKPSS puanlarınız ve tercihlerinize göre herhangi bir kadroya yerleştirilmeniz halinde ise ibraz edeceğiniz "Çalışabilir" ibareli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumun da teşekkül ettirilen Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması ve yerleştirildiğiniz kamu kurum veya kuruluşunca da uygun görülmesi halinde atanabileceğiniz değerlendirilmektedir."

Yorum Gönder

0 Yorumlar