Dominant ekstremite bozukluğu rahatsızlığı olan engellinin ÖTV istisnası


Veren Makam : İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 25/02/2013 Sayı : 97

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden;

- .... Devlet Hastanesinden almış olduğunuz Sağlık Kurulu Raporunda, sol kalça opere femur kırığı, sol el parmaklar ekstiriyonda ankiloz, sol dirsek ektosyon limitli engelinizin bulunduğunun belirtildiği, ancak bahse konu raporda raporun geçerlilik süresi ile özür oranınızın belirtilmediği,

- Söz konusu rapora istinaden 1999 model, .... plaka numaralı, otomatik vitesli taşıtınızın motorlu taşıtlar vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar

Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu istisna hükmünün uygulama esaslarının belirtildiği 21 Seri No.lu Motorlu

Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin İstisnalar başlıklı bölümünde;

"1 - Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda

İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam

teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından,"Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki http://www.gib.gov.tr/ adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir." açıklamaları yer almaktadır.

Ayrıca, 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "I- Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulaması" başlıklı bölümünün, "3- Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnasından Faydalanmak İçin Süreli Sağlık Kurulu Raporu İbraz Edenler" kısmında, motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanan malûl ve engellilerden süreli sağlık kurulu raporu ibraz edenlerin, istisnadan raporun geçerlilik süresi içerisinde faydalanacağı açıklanmıştır.

Bununla birlikte, 2010/2 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirkülerine, otomatik vitesli taşıtlarda istisna uygulaması ile ilglili olarak, sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtları, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olacağı açıklanmıştır.

Buna göre, özür oranınız ile geçerlilik süresinin belirtildiği Sağlık Kurulu Raporu ile 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen diğer belgelerle ilgili vergi dairesine müracaat etmeniz ve özürlülük oranınızın % 90'dan az olması halinde, taşıtın sol direksiyonuna topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi gibi sol üst ekstremitedeki engellik halinize uygun özel tertibat yaptırmanız üzerine, söz konusu taşıtın özürlü taşıtı olarak adınıza kayıt ve tescil edildiği tarih itibariyle motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar