Engelli aracının veraset yoluyla intikalinde ÖTV uygulaması


Veren Makam : Sivas Defterdarlığı

Tarih : 17/12/2012  Sayı : 10


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendinde düzenlenen malul ve engellilere ilişkin istisna hükmünden yararlanılarak vefatından önce anneniz tarafından iktisap edilen aracın mirasçılara intikali sırasında ÖTV ödenip ödenmeyeceği hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.


Konu ile ilgili olarak ...tarih ve ... sayılı yazımızla ...Vergi Dairesi müdürlüğünden bilgi istenilmiş olup, anılan Müdürlükten alınan ....tarih ve....sayılı yazı ekinde yer alan Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin incelenmesinden muristen bir tek araç intikal ettiği, miras bırakanın başka herhangi bir malı bulunmadığı anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık dereceleri %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde ise, (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olup ilk iktisabında istisna uygulananların veraset yoluyla intikalleri hariç istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin "Veraset Yoluyla Sadece İstisnadan Yararlanılan Aracın İntikal Etmesi" başlıklı (3/f) bölümünde, muristen mirasçılara sadece bir aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı; bu işlemin, bir ivaz karşılığında yapılmasının satım, ivazsız olarak yapılmasının ise bağış olarak değerlendirilmesi gerektiği; bu şekilde satım veya bağış olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV uygulanması gerekeceği belirtilmiştir.

Buna göre, vefat edenin terekesinde istisnadan yararlanılarak iktisap edilen araçtan başka mirasçılarına intikal edecek mal bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu aracın müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde ÖTV uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, istisna kapsamında satın alınan aracın bağışlanarak veya belirli bedel karşılığında tek bir mirasçıya devredilmesi ve tescil işleminin yalnızca bu mirasçı adına gerçekleştirilmesi durumunda ÖTV'nin beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar