Engelli hastalara diş protezi yapımında KDV istisnası


Veren Makam : Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 

Tarih :  17/05/2012  Sayı : 52


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, engelli hastalara yapmış olduğunuz diş protezlerinin KDV. den istisna olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.


Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4 (s) maddesi ile "Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları " katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 110 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "4.1. Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna Uygulaması" başlıklı bölümünde;

" .........

Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır." açıklamasına yer verilerek istisna kapsamında yer alan araç ve gereçlerin tanımı konusunda açıklık getirilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için araç-gerecin, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş araç-gereçlerden olması gerekmektedir. Dilekçenize konu diş protezlerinin, özürlülerin günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş olmaması nedeniyle, genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar