Engelli yürüme cihazının KDV İstisnası


Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 08.03.2017 Sayı : 67073

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kumaş toptan ticareti sektöründe faaliyet gösterdiğiniz belirtilerek; ticari hayatta maya mahsus florlanmış plastik malzeme olarak adlandırılan 3920.99.59.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer alan kumaş türünün ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar" ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün;

-4 üncü sırasında; "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler",

-6/a sırasında "İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

-7 inci sırasında, her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri, sayılmıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39 uncu faslında "Plastikler ve mamulleri"ne yer verilmiş ve bu fasla ait 3920 tarife pozisyonunda "Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz) tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında 3920.99.59.00.00 "Plastik diğer plaka/levha/ film v.b. ; Diğer plastikten; katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlarda" de yer almaktadır.

Buna göre; kumaş sektöründe kullanılmak üzere ithal edilecek 3920.99.59.00.00 GTİP numarasında maya mahsus florlanmış plastik malzemeden katılma polimerizasyonlu ürün olarak isimlendirilen kumaş türünün;

- Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi)maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanların 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin B bölümünün 4 üncü sırası,

- Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların ise suni deri ve kösele anlamında aynı Kararname eki II sayılı listenin B bölümünün 6/a sırası uyarınca,

ithal veya teslimi % 8 oranında KDV'ye tabiidir.

Ancak, TGTC nin 39 uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "B" bölümünün 4 veya 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, bu malların ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar