Engelliler için yönlendirici levhaların KDV'den istisna olup olmadığı

Veren Makam : Isparta Defterdarlığı
Tarih : 15/09/2014 Sayı : 13

İlgide kayıtlı özelge talebinizde; engelliler için yönlendirici levha teslimlerinin KDV'den istisna olup olmadığı, bu işlem nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesinin alınıp alınamayacağı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

17/4-s maddesine göre, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV'den istisna tutulacağı,

29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

32 nci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan mülga 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/4.) ile 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-1.) bölümünde, münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği açıklanmış olup, engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin tesliminin, bu istisna kapsamında olmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca bu istisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.

Buna göre, münhasıran görme engellilerin günlük yaşamlarında kullanmaları amacıyla üretilmiş olmak kaydıyla, "görme engelliler için braille kabartma levhaların" hem firmanıza teslimi hem de firmanız tarafından yapılan teslimler KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.

Öte yandan, görme engelliler için braille kabartma levhaların firmanız tarafından imal edilerek satılması halinde ise, söz konusu ürünlerin imali dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin Kanunun 32 nci maddesi uyarınca tarafınıza iade olunacağı tabiidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar