Engellilerin otomobil alımlarında KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 28/10/2011 Sayı : 1940


İlgide kayıtlı dilekçenizde, özürlülerin binek otomobil alımlarının katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.


Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyete çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.


Öte yandan, aynı Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına 5378 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ve 07/07/2005 tarihinden geçerli olan (s) bendinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları katma değer vergisinden istisna edilmiştir.


Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/4) bölümünde, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandığı baston, yazı makinası, kabartma klavye, hesap makinası, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandığı ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği; binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. 


Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, dilekçenize konu binek otomobilleri özel olarak özürlülerin kullanımına yönelik olarak üretilmediğinden, bu araçların teslim veya ithalinde Kanunun 17/4-s maddesi hükmü uyarınca istisna uygulanması mümkün değildir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar