Görme Engellilerin Kullanımı İçin Üretilen Ürünlerin KDV İstisnası

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 26.09.2017 Sayı : 310993

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Tük Gümrük Tarife Cetveli (GTC)'nin 90.21.90.90.00.14 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen görme engelli bastonu, kabartma yazı makinesi, kabartma klavye ve monitör, kitap okuma makinesi, ekran okuma programı, kabartma yazıcı, görme engelliler ve az görenler için özel üretilmiş telefon, sesli kitap kayıt makinesi, elektronik kabartma saat, çocuklar için eğitim materyalleri, görme engelliler için grafik makinesi, az görenler için ekran büyütme programı, az görenler için elektronik el büyüteci, az görenler için elektronik masaüstü büyüteç ve az görenler için uzak görüntü kamerası isimli ürünler ile bu ürünlerin aksam ve parçaların tesliminin katma değer vergisi (KDV)'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları; 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "B" bölümünün 22. sırasında TGTC'n deki GTİP No.ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır. Bu eşyalar arasında TGTC'nin 90.21 tarife pozisyonu kapsamındaki "Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)" da yer almaktadır.

KDV Kanununun 17/4-s maddesinde; engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

İstisnanın usul ve esaslarının belirlendiği KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/E.1.1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisnanın Kapsamı" başlıklı bölümünde;

"Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir." denilmektedir.

KDV den istisna tutulan araç-gereçlerin aksam ve parçaları ile bu araç gereçlere verilen tamir, bakım ve onarım hizmetleri istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

Buna göre, 90.21.90.90.00.14 GTİP numarasında yer aldığı belirtilen görme engelli bastonu, kabartma yazı makinesi, kabartma klavye ve monitör, kabartma yazıcı, kabartma saat, görme engelliler için grafik makinesi isimli ürünlerin teslimi KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna tutulacaktır.

Öte yandan, özelge talep formunuz ve eki belgelerde yer alan diğer ürünlerin; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı "B" bölümünün 22'nci sırasında yer alan GTİP numaralarında yer alması halinde %8, yer almaması halinde %18 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

Ayrıca, özelge talep formunuz ve eki belgelerde yer alan ürünlerin aksam ve parçaları Kanunun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (%18) KDV uygulanması gerektiği tabiidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar