Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası


Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 27/02/2017 Sayı : 17182


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, eşiniz …'in 29/1/1980 tarihinde şehit olduğu belirtilerek, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında araç iktisap edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına, 7/9/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 6745 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen, (8) numaralı bent ile, bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 GTİP numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden müstesna edilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalara, 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu istisnadan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan;

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan,

b) 5434 sayılı Kanununun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden

hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabileceklerdir.

Buna göre, özelge talep formunuzda bahsi geçen eşinizin 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (a) veya (b) bentlerinde sayılan kişilerden olması ve bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız Malullük Durum Belgesi ile tevsik etmeniz halinde, anılan Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde söz konusu istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar