HEMATOLOJİK (KAN) HASTALIKLARDA ENGEL ORANI HESAPLAMA


I. ANEMİLER 

A. Aplastik Anemi (Akkiz ve konjenital, Fanconi ve vb.) 

1-Ağır olmayan aplastik anemi ____________________________________ 40 

2- Ağır aplastik anemi (Nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı) __________ 70 

3- Çok ağır (nötrofil 200’ün altı)_______________________________________ 80 

4- Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler 

Transfüzyon ihtiyacı olmayan__________________________________ ___ 40 

Transfüzyon ihtiyacı olan__________________________________________ 80 

B. Diamond Blacfan Anemisi (Konjenital Hipoplastik Anemi) 

1-Steroid tedavisine yanıt verenler __ __________30 

2-Steroid tedavisine bağımlı olanlar______ 40 

3-Steroid tedavisine yanıt vermeyenler 70 

C. Hemolitik Anemiler 

a. Eritrosit enzim defektleri, membran defektleri 

1-Hafif anemi (Hb:10-12 g/dl) 10 

2-Orta dercede anemi ( Hb:8-10 g/dl) 40 

3-Ağır anemi (Hb:<8 ____________________80="" div="" dl="" g="" nbsp="">

b. Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri 

1-Hafif-orta 40 

2-Ağır ve Terminal vakalar 80 c. Oto-immün hemolitik anemiler (İdiyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler) 

1-Hafif-orta (Tedavi ile Hb 10-12 g/dl _________________________________20 

2-Tedavi ile Hb 8-10 g/dl _____ 40 

3-Tedaviye yanıt vermeyenler (Hb <8 80="" ____________="" div="" dl="" g="" nbsp="">

D.Hemoglobinopatiler 

a. Orak hücreli anemi 

1-Yılda bir veya daha az oraklaşma krizi geçiren hafif- orta vakalar 40 

2- Yılda birden fazla oraklaşma krizi veya hayatında bir kez bile stroke veya akut göğüs sendromu geçiren ağır ve terminal vakalar ___________________ 80 

b. Thalassemi 

1.-Intermedia 40 

2-Major 70 

3-Ağır veya terminal vakalar 80 c. Diğerleri (Anormal hemoglobinler) 

1-Transfüzyon bağımlı olmayanlar 20 

2-Transfüzyon bağımlı 0lanlar _______________________________________________70 

II .MİYELOFİBROZİS 

1-Hb <10 80="" ____________="" div="" dl="" edavi="" g="" ile="" ili="" kili="" mm3="" nbsp="" olmayan="" plt="">

2-Bunun dışındakiler____________________________________________________40 

III. MİYELODİSPLASTİK SENDROM 

1.IPSS düşük ve orta 1 risk ____________________ 40 

2 IPSS Orta-2 ve yüksek risk _____________________________________________80 

3.Ağır ve terminal vakalar _____ _______________________________________90 

IV . LÖSEMİLER 

A. Akut Lösemiler 

1-Tam Remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar) 30 

2-Tam Remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra) 10 

3-Tedavisi devam eden olgular 70 

4-Remisyona girmeyen 90 

B. Kronik Lösemiler 

a. Kronik Myelositik Lösemi 

1-Kronik Faz (Tam sitogenetik yanıt varsa ) 30 

2-Kronik Faz (6. ayda major sitogenetik yanıt yoksa ) __________ 60 

3- Akselere veya blastik faz 90 

b. Kronik Lenfositik Lösemi 

1- Evre I-II (Tedavi gereksinimi olmayan) _ 10 

2-Evre I-II (Tedavi gereksinimi olan) __ 40 

3--Evre III-IV __ 70 

c. Monoklonal Gammapatiler 

1-Benign Gammapatiler 10 

2-Soliter plazmositom ve Smoldering myeloma 30 

3-Malign Gammapatiler (Remisyonda veya tedavi ile kontrolde) 50 

4-Malign Gammapatiler (Ağır veya remisyona girmeyen) 90 

C.Hemofagositik Sendrom 

1-Primer 80 

2-Sekonder 30 

V. KML VE MYELOFİBROSİS DIŞINDA KALAN MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR (ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ, POLİSTEMİA VERA, V.B) 

1.Hemostatik bir sorun yaşamamış ve kontrol altında olanlar ______ ___________ 30 

2.Hastalıkları kontrol altında olmayanlar______________________ _____________40 

3. Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanaması olanlar __________________ _70 

4. Lösemikdönüşüm gösterenler____________________________________________ _80 

VI . KOAGÜLASYON VE HEMOSTAZ BOZUKLUKLARI 

A. Hemorajik Diatezler 

a. Primer hemostaz bozuklukları (İTP, trombosit fonksiyon bozuklukları, vasküler nedenler) 

1. Hafif kanamalar ile seyreden ve tedavi gerektirmeyen vakalar_ ___________ 20 

2. Hafif kanamalarla seyreden ve tedavi gerektiren vakalar_________________ 40 

3. Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden vakalar_____________________________ 80 

b. Koagülopatiler (Hemofili A, B, C ve diğer faktör eksiklikleri, Von Willebrand Hastalığı Tip III) 

1- Faktör Aktivitesi %2’nin altında (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) 80 

2- Faktör Aktivitesi %2-5 (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) 40 

3- Faktör Aktivitesi %5’in üstünde (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) 20 

c. Hipofibrinojenemi, Afibrinojenemi ve disfibrinojenemi 

1- Sık kanama ile seyreden ve tedavi gerektiren olgular ____ 60 

2- Nadir kanama ile seyreden olgular 20 

B. Akkiz ve herediter trombotik durumlar 

1- Bir kez ekstremitede DVT ya da hemodinamik sekel bırakmayan PTE_gelişenler___ 10 

2- Birden fazla ekstremitede DVT gelişen vakalar 20 

3- Mükerrer tromboz geçirenler ya da veya tedaviye bağlı kanama sekeli olanlar ya da hayatı tehdit eden diğer trombozlar __ 60 

C. Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) 

1. Tek atak _______________________________________________ 20 

2. Tekrarlayan ataklar______________________________________________________60 

D. Dissemine İntravasküler Koagülopati (kronik) _______________________________________20 

VII. LENFOMALAR 

a. Hodgkin Lenfoma 

1-Evre I-II remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar) 20 

2-Evre I-II remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra) 10 

3-Evre III-IV remisyonda 40 

4-Remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan 80 

b. Non-Hodgkin Lenfoma 

1-Düşük dereceli remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar) 20 

2-Düşük dereceli remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra) 10 

3-Düşük dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan 70 

4-Orta veya yüksek dereceli remisyonda 40 

6- Orta veya yüksek dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan 80 

VIII. KRONİK NÖTROPENİLER 

1-Ağır (Kostmann Sendromu) 80 

2-Diğer Kronik Nötropeniler 

Sık ve ağır enfeksiyon geçirmesine neden olmayan vakalar 20 

Sık ve ağır enfeksiyon geçirmesine neden olan vakalar 40 

IX. ALLOJENİK KEMİK İLİĞİ/KÖK HÜCRE NAKLİ 

1-Hastalığı remisyonda, komplikasyonu olmayan ve immunosupressif 

tedavi almayanlar 30 

2-Hafif-orta derecede komplikasyonu olan ve/veya immunosupressif 

tedavisi devam eden olgular 60 

3-İleri derecede komplikasyonu olan ve/veya ağır-terminal olgular 80 

X.OTOLOG KEMİK İLİĞİ /KÖK HÜCRE NAKLİ 

1-Hastalığı remisyonda, komplikasyonu olmayan _________________________________ 10 

2-Hafif-orta derecede komplikasyonu olan 50 

3-İleri derecede komplikasyonu olan ağır-terminal olgular _______ 80 

NOT: İki yıldan daha kısa süre içinde hastalığın aktivasyonunda ilerleme veya gerileme ihtimali olan hastalarda raporun geçerlilik süresi belirtilmelidir.

Yorum Gönder

1 Yorumlar

 1. Ben günde bir kez insülin iğne kullanıyorum açlık 150 200 arası tokluk 200 üzerinde
  Tansiyon sabah bir öğlen bir ilaç kullanıyorum
  Kolesterol ve trigliserid oranlarim çok yüksek
  Bel de hafif fıtık ve kayma var
  Boyun fıtığı var
  Boynumda 11 cm lenfanjiom var
  Kasikta en büyüğü 2 cm lenfanjiom var
  Sol kolunda unlar sinir sıkışması var
  Sol kol ve Sol ayakta aşırı yüksek uyuşma var engelli raporu alabilir miyim

  YanıtlaSil