İkamet Tezkeresine Sahip Engellinin ÖTV İstisnası


Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 

Tarih : 04/10/2013 Sayı : 1651


İlgi kayıtlı talep formunda, Bulgaristan uyruklu ve geçici ... T.C. kimlik numaralı babanız ... adına ... Tıp Fakültesi Hastanesinden % 94 oranında Sağlık Raporu alındığı belirtilerek ilk iktisabı yapılacak araçta ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda görüş talep edilmektedir.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2. maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.) bölümüne göre, Kanunun (7/2-a) maddesinde belirtilen araçların sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamakta ve özel tertibat yaptırılmasına da gerek bulunmamakta olup, sakatlık dereceleri "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenen esaslara göre tespit edilmektedir. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlara ve bunlar tarafından da araca ait (2A) numaralı ÖTV beyannamesinin verildiği gün ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi kaydıyla, beyannamede ÖTV hesaplanmamaktadır.

Buna göre, ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde ve ilgili ikinci mevzuatta Türkiye'de ikamet tezkeresine sahip engellilerin söz konusu istisnadan yararlanamayacağına yönelik özel bir hüküm veya düzenleme yer almadığından, söz konusu istisna düzenlemesinden yararlanmalarına engel bir durum bulunmamaktadır.

Ancak, babanız ... tarafından söz konusu istisna düzenlemesinden yararlanılabilmesi için yukarıda belirtilen mevzuatta öngörülen şartların sağlanması ve aranılan belgenin ibraz edilmesi gerektiği tabiidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar