İKİ AYRI RAPORU BULUNAN ENGELLİNİN ÖTV İSTİSNASI


Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih : 16/05/2015 Sayı : 153

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, sağ üst ekstremitedeki (sağ koldaki) engellilik durumunuza ilişkin olarak ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş ve %60 engellilik oranı (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) tespitini içeren ... tarihli ve ... sayılı engelli sağlık kurulu raporu ile ... Devlet Hastanesi tarafından düzenlenmiş ve %40 oranında engellilik derecesi tespiti içeren ... tarihli ve ... sayılı sağlık kurulu raporuna sahip olduğunuz, söz konusu raporlara dayanılarak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen malul ve engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 6518 sayılı Kanunla değişik (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;


a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,


c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 


beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 18/04/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01/05/2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.


Mezkur Tebliğin söz konusu bölümünde;


- "Engelli sağlık kurulu raporu"nun, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat) çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan engelli sağlık kurulu raporunu ifade ettiği,

- Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerektiği,


- Engellilere, engelli sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili mevzuatın değişmesi halinde, değişiklik tarihinden önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporlarının ÖTV istisnası uygulamasında geçerli olduğu, ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bu istisna kapsamında işlem tesis edilemeyeceği,


- Malul veya engellinin, birden fazla engelli sağlık kurulu raporunun bulunması halinde, en son tarihli raporun bu uygulamada dikkate alınacağı, malul veya engelli tarafından geçerli raporun ibraz edilmediğinin tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da ilgili istisna uygulamasında aranılan mahiyette olmaması durumunda, ziyaa uğratılan verginin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranacağı


belirtilmiştir.


Bunun yanı sıra, ilgide kayıtlı başvurunuz eki, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş engelli sağlık kurulu raporunun tetkikinden, raporun kullanım amacı bölümünde "ÖTV'den yararlanamaz. Engelli kimliğinden yararlanır." açıklamasının yer aldığı anlaşılmış olup, söz konusu açıklama nedeniyle oluşan tereddüde istinaden bilgisine başvurulan adı geçen Hastane tarafından, mevcut durumunuzdan dolayı sürücü olamayacağınızın değerlendirilmesi nedeniyle "ÖTV'den yararlanamaz." açıklamasının söz konusu rapora yazıldığı yönünde görüş verilmiştir.


Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuz eki sağlık kurulu raporlarına dayanılarak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar