İkinci Defa Araç Alımında Ö.T.V İstisnası


Veren Makam : Gümüşhane Defterdarlığı
Tarih : 14/03/2017 Sayı : 1

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ……… Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş olan % 92 engel oranını içeren 20/08/2015 tarihli ve …… sayılı engelli sağlık kurulu raporu ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında 24.11.2015 tarihinde ÖTV istisnasından yararlandığınız, 6745 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) numaralı bendinde düzenlenen istisna hükümlerine istinaden, ikinci defa ÖTV'siz araç alıp alamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendinde, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu istisnadan beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere yararlanılması mümkün olup, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtın Kanunun (7/2-d) maddesinde sayılan sebeplerle taşıtların kullanılamaz hale gelip hurdaya ayrılması ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilmesi halleri hariç, beş yıllık süre dolmadan ikinci kez bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

Öte yandan, 6745 sayılı Kanunun 51 nci maddesiyle 4760 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) numaralı bentte, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuş olup, söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar, 13/10/2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle (Seri No: 2) değişik ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde belirlenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu istisnadan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan;

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan,

b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden

hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan istisnadan yararlanıldığı tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan, belirtilen haller dışında, aynı istisnadan ikinci kez yararlanılması mümkün olmamakla birlikte; söz konusu istisnadan yararlanılması, aynı Kanundaki farklı bir düzenleme olan mezkûr fıkranın (8) numaralı bendi kapsamında istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.

Buna göre, mezkûr Tebliğin (II/C/6) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli şartları taşıyor olmanız halinde, 4760 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar