Kemiğe monte işitme cihazı satışında KDV istisnası

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 02.02.2017 Sayı : 33131

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "Sağırların İşitmesini Kolaylaştırmaya Yarayan Cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında kayıtlı ticari hayatta "Baha" olarak adlandırılan kemiğe monte işitme cihazı ve aksesuarlarının ithalinin ve yurt içi tesliminin katma değer vergisi (KDV)'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Kanununun 17/4-s maddesinde; engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

İstisnanın usul ve esaslarının belirlendiği KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/E.1.1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisnanın Kapsamı" başlıklı bölümünde;

"Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir." denilmektedir.

KDV den istisna tutulan araç-gereçlerin aksam ve parçaları ile bu araç gereçlere verilen tamir, bakım ve onarım hizmetleri istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

KDV oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "B" bölümünün 22. sırasında TGTC'n deki GTİP No.ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır. Bu eşyalar arasında TGTC'nin 90.21 tarife pozisyonu kapsamındaki "Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)" da yer almaktadır.

Buna göre, "baha" adlı işitme cihazının yurtiçi teslimi ve ithali KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna tutulacaktır. Ancak söz konusu işitme cihazının aksam ve parçası mahiyetinde olan malların arızalanması, yıpranması v.b. nedenlerle daha sonra bu parçaların müstakil olarak teslimi ile işitme cihazının bakım ve onarım hizmetleri istisna kapsamında yer almadığından, genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar