Konuşma Bozukluğu ve Sağ Sekel Hemiparezi Rahatsızlıkları İle ÖTV-KDV İstisnası


Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 10/08/2017 Sayı : 71679


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, ……..Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen …… tarihli ve …… sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda, "Sağ Hemiparazi + Konuşma Bozukluğu Tablo 4.1 (%10) + Tablo 4.2.a ( %10), Konuşma Bozukluğu, Sağ Sekel Hemiparezi (Tablo 4.1) (%40)" teşhislerine bağlı olarak %51 engellilik oranı tespitine yer verildiği, ancak fizik tedaviye ilişkin "Konuşma Bozukluğu, Sağ Sekel Hemiparezi (Tablo 4.1) (%40)" kısmında mevzubahis engel durumlarının ayrı ayrı oranlarının belirtilmediği, söz konusu rapora istinaden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-s maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde düzenlenen malul ve engellilerin taşıt alımına ilişkin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

A- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) YÖNÜNDEN

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Bu bağlamda, Kanunun (7/2-c) maddesi uygulamasından, esas itibariyle, engellilik durumu ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek (zorunlu kılacak) nitelikte olanlar, mezkûr Genel Tebliğde öngörülen diğer şartları da haiz olmalarına bağlı olarak yararlanabilmektedir.

Ayrıca, bahse konu istisna uygulamasında engellilik durumu ve oranının tevsiki amacıyla ibrazı zorunlu olan, "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış engelli sağlık kurulu raporunun, mezkûr Yönetmelikte öngörülen şekil ve içerik şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olması, dolayısıyla her bir engellilik durumuna ve bütün engellilik durumları nihayetinde tüm vücut fonksiyon kaybına ilişkin engellilik oranını da içermesinin yanı sıra, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerekmektedir.

Buna göre, ….. tarihli ve ……. sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda yer alan mevcut engellilik durumunuz (Konuşma Bozukluğu, Sağ Sekel Hemiparezi (Tablo 4.1) (%40)) itibariyle, söz konusu rapora istinaden, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

B-KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (17/4-s) maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/E-1.Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna" başlıklı bölümünün "1.1. Kapsam" başlıklı alt bölümünde,

"Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortezprotez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, özel tertibatlı da olsa binek otomobilleri dahil kara nakil vasıtaları istisna kapsamında mütalaa edilmediğinden bu araçların tesliminde KDV hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, engelli otomobili alımında KDV Kanununun (17/4-s) maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar