ÖTV İSTİSNASI İLE ALINAN ARACIN HURDAYA AYRILMASI

 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7   nci maddesinin 2 numaralı bendi ile     bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer      alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
            
  a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600   cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor   silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar   hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,
            
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
           
c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,
            
beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.
            
Buna göre söz konusu istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan araçları, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu hurdaya çıkaran malul ve engelliler, istisnadan yararlanılan aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi, yeni bir aracı iktisap etmeleri halinde ÖTV istisnasından yararlanabileceklerdir.
            
Konuya ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğine 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğiyle eklenen (7.2.1.3.) bölümünde yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi, bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malûl ve engellilerin istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin, ikinci defa istisnadan yararlanılacak aracın ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.
            
Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılan araçların kaza sonucunda hurdaya ayrılması halinde, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçmeden ikinci defa bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar