ÖTV İSTİSNASINDA İLK İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2 nci maddesinin (a) bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.1.) bölümünde açıklandığı üzere, söz konusu istisnadan yararlanmak için sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır. Sakatlık dereceleri, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen esaslara göre tespit edilecektir. Söz konusu Yönetmeliğe göre sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği, araçlarının ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

Buna göre, sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabını yapacağı söz konusu araçlarda Kanunun 7/2-a maddesi uyarınca istisnadan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca; satın alınan aracın ilk iktisap tarihi faturanın düzenlenme tarihidir.

Öte yandan, aracın ÖTV istisnasından yararlanılarak iktisap edilmiş olması halinde, bu aracı iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra ikinci bir aracın iktisabında Kanunun 7/2 nci maddesi kapsamında ÖTV istisnası uygulanması mümkün olup, istisna uygulanması için istisnadan yararlanılarak satın alınmış ve iktisabından itibaren 5 yıl geçmiş olan aracın elden çıkarılmış olması gerekmemektedir.

Yorum Gönder

1 Yorumlar

  1. Merhaba,
    ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ne demek tam olarak açıklar mısınız?
    Mesela 11.12.2017 de bir araç alınmışsa tekrar alma hakkı 11.12.2022 den sonra mıdır? Yoksa yıl olarak 2017 de alınmış 01.01.2022 de tekrar bu haktan faydalanıla bilir mi?
    Teşekkürler.

    YanıtlaSil