ÖTV İstisnasında Mevcut Aracın Satılması Gerekir mi ?


Veren Makam : Rize Defterdarlığı
Tarih : 13/08/2012 Sayı : 21

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; malul ve engelliler tarafından özel tüketim vergisi istisnasından yararlanılarak iktisap edilen aracın 5 yıllık sürenin sonunda bir başka yeni araç iktisap edilmesi durumunda elden çıkarılıp çıkarılmayacağı ile her iki araç için motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı konularında görüşümüz talep edilmektedir.


I - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ YÖNÜNDEN


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık dereceleri % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Diğer taraftan Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınacağı; ancak, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin "İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışı" başlıklı 3 üncü bölümünün (d) alt bölümünde, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçtikten sonra, istisnadan yararlanan kişinin Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında iktisap edeceği bir başka araç için de ÖTV istisnası uygulanmasının mümkün olduğu, bu şekilde istisnadan yararlanılabilmesi için eldeki aracın satılmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ÖTV istisnasından yararlanmak suretiyle satın alınan aracın ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra, bu kapsamda iktisap edilecek bir başka araç için de söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, ikinci aracın iktisabında söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için ilk aracın satılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

II- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN


197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin (c) bendinde sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "İstisnalar" başlıklı bölümünde bu istisna hükmünün uygulama esasları belirtilmiştir.

Söz konusu istisna uygulaması malül ve engelli kişinin sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamayı amaçlamakta olup, 197 sayılı Kanunda yer alan sakatlık istisnasından yararlanılarak ikinci bir taşıtın iktisabı halinde bu amaç aşılmış olacağından, ikinci taşıt için motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulanmaması gerekmektedir.

Buna göre, adınıza kayıt ve tescilli taşıtlardan seçeceğiniz bir tanesinin motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması mümkün bulunmaktadır.Yorum Gönder

0 Yorumlar