Özürlü aracının veraset yoluyla intikalinde feragatname


Veren Makam : Adıyaman Defterdarlığı

Tarih : 19/04/2013  Sayı : 8


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, anneniz ... adına 12/06/2012 tarihinde ÖTV istisnasından faydalanarak binek otomobili aldığınız, ancak annenizin 06/11/2012 tarihinde vefat ettiği, annenizden intikal eden tereke olarak söz konusu araç ve bir adet gayrimenkulun kaldığı, ÖTV istisnasından faydalanabilmek için bütün mirasçıların bir mirasçı lehine tüm mal ve haklardan mı yoksa sadece araç hakkında mı feragatinin yeterli olacağı ve bu belgenin noterden mi yoksa başka bir kurumdan mı alınması gerektiği hususlarında Defterdarlığımızdan görüş talep edilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun "Diğer İstisnalar" başlıklı 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Aynı Kanunun 15 inci maddesinin 2/a numaralı bendinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Kanunun 15 inci maddesinin 2/a numaralı bendinin uygulamasına ilişkin olarak 12 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinde, Kanunun 7/2 nci maddesi kapsamında istisnadan yararlanarak araç iktisap etmiş olan kişinin ölümü üzerine;

- Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların vereceği feragatname üzerine aracın tek bir mirasçı adına tescil edilmesi durumunda, intikalin murisin mirasçısı olduğunu gösterir veraset ilamı ile diğer mirasçıların onun lehine miras hakkından feragatini gösterir belgenin ilgili kuruluşlara ibrazı suretiyle bu işlemin "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu, dolayısıyla ÖTV hesaplanmayacağı,

- Ancak, muristen mirasçılara sadece söz konusu aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu işlemin, bir ivaz karşılığı yapılmış ise satım, ivazsız olarak yapılmış ise bağış olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu durumda ÖTV Kanununun 15/2-a maddesi uyarınca, ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan söz konusu aracın ilk iktisabındaki matrah üzerinden (miras hissesinin karşılığını teşkil eden kısım hariç), mirasçı adına kayıt ve tescil tarihindeki orana göre ÖTV beyan edilerek ödenmesi ve düzenlenecek ÖTV ödeme belgesinin ilgili tescil kuruluşuna verilmek suretiyle mirasçı adına kayıt ve tescil işlemi yapılması gerektiği, belirtilmiştir.

Buna göre, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal ve haktan ibaret olması halinde, intikalin murisin mirasçısı olduğunu gösterir veraset ilamı ile diğer mirasçıların tek bir mirasçı lehine araçla ilgili miras haklarından feragatini gösterir belgenin ilgili kuruluşlara ibrazı şartıyla, istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikali "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilecek ve ÖTV uygulanmayacaktır. Bu kapsamda işlem tesisi için muristen mirasçılara intikal etmiş olan söz konusu aracın dışındaki diğer mal ve haklarla ilgili olarak da aynı mirasçı lehine feragat edilmiş olması aranmamaktadır.

Diğer taraftan Türk Medeni Kanununun 677 nci maddesine göre, terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle tabi kılınmış olup, bahse konu ÖTV uygulaması bakımından diğer mirasçıların tek bir mirasçı lehine araçla ilgili miras haklarından feragatini gösterir belgenin noter onaylı olması yeterli bulunmaktadır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar