Polio Sekeli Rahatsızlığı İle ÖTV İstisnası


Veren Makam : Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı 

Tarih : 17/02/2017  Sayı : 8


İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, … Hastanesi tarafından düzenlenen … tarihli ve …sayılı Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile polio sekeli teşhisi ve %20 engellilik oranı tespiti içeren ……Hastanesi tarafından düzenlenen …. tarihli ve …..sayılı Özürlü Sağlık Kurulu Raporunuzun bulunduğu, söz konusu raporlara istinaden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde yer alan istisna düzenlemesinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;


a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,


b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,


c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından


beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar, Özel Tüketim Vergisi (II) Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Mezkur Genel Tebliğin;

- (II/C/1.1) bölümünde, engelli sağlık kurulu raporunun, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat) çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan engelli sağlık kurulu raporunu ifade ettiği,

- (II/C/1.5) bölümünde engellilere, engelli sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili mevzuatın değişmesi halinde, değişiklik tarihinden önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporlarının ÖTV istisnası uygulamasında geçerli olduğu, ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten (1/8/2002) önce alınmış sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bu istisna kapsamında işlem tesis edilmeyeceği; malul veya engellinin, birden fazla engelli sağlık kurulu raporunun bulunması halinde, en son tarihli raporun bu uygulamada dikkate alınacağı, malul veya engelli tarafından geçerli raporun ibraz edilmediğinin tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da ilgili istisna uygulamasında aranılan mahiyette olmaması durumunda, ziyaa uğratılan verginin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Kanunun (7/2-c) maddesi uygulamasından, esas itibarıyla, engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek (zorunlu kılacak) nitelikte olan malul veya engelliler, mezkûr Genel Tebliğde öngörülen diğer şartları da haiz olmalarına bağlı olarak yararlanabilmekte olup, engellilik durumu ve oranının tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerekmektedir.

Dolayısıyla, mevcut mevzuat uyarınca, değerlendirmeye konu … tarihli ve … sayılı engelli sağlık kurulu raporunuzda yer alan engellilik durumunuzun yukarıda belirtilen mahiyette olmaması nedeniyle mezkur Kanunun (7/2-c) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar