Sağlık Kurulu Raporunun yenilenmesi halinde ÖTV istisnası için esas alınacak egellilik oranı

Veren Makam : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 30/12/2011 Sayı : 1192

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 9/11/2000 tarihinde almış olduğunuz "Özürlüler İçin Sağlık Kurulu Raporu"nda özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranınızın % 95 olduğu, ancak 12/6/2009 tarihinde ilgili raporun yenilenerek, bu yeni raporda özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranınızın % 84 olarak belirlendiği ifade edilmiş ve 9/11/2000 tarihli raporunuzun ÖTV istisnasından faydalanılarak araç alınabilmesi için geçerli olup olmadığı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalara göre, sakatlık dereceleri özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen esaslara göre tespit edilecektir. Söz konusu Yönetmeliğe göre sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engellilerin istisnadan yararlanabilecekleri taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır.

Sakatlık derecesi % 90'ın altında olan malul ve engellilerin ise istisnadan yararlanabilmeleri için "H" sınıfı sürücü belgesine haiz olmaları ve araçta sakatlığa uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan 16/12/2010 tarih 27787 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin" özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz başlıklı 10 uncu maddesinde;

(1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebileceği, ilgililerin itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvuracağı, il sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişinin en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderileceği, itiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporunun kesin olduğu,

(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişinin yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderileceği, hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararının kesin olduğu,

belirtilmiştir.

Aynı yönetmeliğin özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresinin düzenlendiği 13 üncü maddesinin 2 nci bendinde ise, özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durumun belirtileceği, ancak özür durumunun değişmesi halinde kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranının yeniden düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu durumda, özür durumuna göre tam vücut fonksiyon kaybı oranınızın % 84 olarak belirlendiği ...............tarafından düzenlenmiş olan ...... tarih ve ...... sayılı Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun ÖTV uygulamasında göz önüne alınması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar