Silecek Kolu, Sinyal ve Kontak Yer Değişikliği Özel Tertibat Sayılır Mı


Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 

Tarih : 28/02/2011  Sayı : 148

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda %69 oranında özürlü olduğunuz, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa aldırılması sureti ile üzerinde özel tertibat yapılarak satın aldığınız aracı satıp yeni bir araç almak istediğiniz belirtilerek, yeni alacağınız araçta ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız sorulmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 7/2 nci maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi%90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden müstesna tutulmuştur.

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğiyle değişik 7.2.1.2. bölümünde, söz konusu araçları bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği,

- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

- Alıcının "H" sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,

ekleneceği ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacağı açıklanmıştır.

Ayrıca 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinin (3/b) bölümünde konuyla ilgili olarak, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerektiği, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olmasının da yasal bir zorunluluk olduğu, sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılmasının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda, sakatlık derecesi % 90'ın altında olan malul ve engelliler tarafından;

1) Engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması, hareket ettirici özel tertibat olarak değerlendirilmeyecektir.

2) Hareket ettirici özel tertibatın ilk iktisap işleminden önce yapılması yeterlidir. Bu
tertibatın imalat aşamasında veya sonra yapılması, ilk iktisaptan önce yapılmış olmak kaydıyla
istisna uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Buna göre, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, kontak ve sinyal gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması hareket ettirici özel tertibat olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu şekilde tadilat yapılan araçlarda istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar