Sol ayak parmaklarında amputasyon mevcut olan engellininin araç alımında ÖTV istisnası


Veren Makam : Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı 

Tarih : 18/05/2017 Sayı : 23


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ………. Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen ………. tarihli ve ………sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda "M51. 1LDH 187.2 Venöz Yetersizlik (Kronik) (Prefisik) T13. 6 Alt Ekstremite Travmatik Ampütasyon, Düzeyi Tanımlanmamış"teşhislerine bağlı olarak %30 engellilik oranı tespitinin yer aldığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde düzenlenen malul ve engellilerin taşıt alımında istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımızın görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Mezkûr Genel Tebliğin söz konusu bölümünde, Kanunun (7/2-c) maddesi uygulamasına ilişkin olarak;

- Engellilik durumunun, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olması gerektiği, örneğin, sağ veya sol el parmaklardan bir ya da birkaçının olmamasına rağmen vitesin değiştirilmesine engel, vites kolunda tadilat yaptırılmasını gerektirecek bir durumun bulunmaması halinde manuel veya otomatik vitesli taşıt alımında istisna uygulanmayacağı,

- Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunun kabul edileceği, ilk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerektiği, yapılan özel tertibatın da kişinin engelliliğiyle uyumlu olmasının zorunlu olduğu,

- Manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtların, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edileceği,

- Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerektiği

belirtilmiştir.

Bu kapsamda, mezkur Kanunun (7/2-c) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından, engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90'ın altında olan malul ve engellilerden yalnızca, engellilik durumu ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolu) engelliliğine uygun sabitlenmiş özel tertibat yaptırılmadan taşıtı kullanamayacak mahiyette olanlar yararlanabilmektedir.

Buna göre, özelge talep formunuz ekinde alınan …… tarihli ve ……… sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda yer alan engellilik durumunuz (Sol ayak 2. ve 3. parmak metekarpal seviyeden amputasyon, - kas iskelet sistemi engellilik oranı % 6) itibariyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde yer alan istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar