Sol el başparmak ve işaret parmağı engellinin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı

Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 13/06/2017   Sayı : 81124

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden; …… Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş olan …… tarihli ve ……… sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda, "Sol el 1. parmak karpometakarpal ampütasyonu, sol el 2. parmak DİF amputasyon" teşhisi ve %27 engellilik oranı tespitinin yer aldığı, söz konusu rapora istinaden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesinde düzenlenen malul veya engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından,
b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından,
c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından
beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.
Bu kapsamda, engellilik oranı %90'ın altında olan engellilerden yalnızca, engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek (zorunlu kılacak) nitelikte olan malul veya engelliler, mezkûr Genel Tebliğde öngörülen diğer şartları da haiz olmalarına bağlı olarak, söz konusu istisna uygulamasından yararlanabilmekte olup, bu uygulamada esas itibariyle, engellilik durumu ve oranının tevsiki amacıyla ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerekmektedir.
Öte yandan, malul veya engellilerin bahse konu uygulama karşısındaki durumunun değerlendirilebilmesi için, engellilik durumu ve oranının tevsiki amacıyla ibrazı zorunlu olan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış engelli sağlık kurulu raporunun, mezkûr Yönetmelikte öngörülen şekil ve içerik şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan ……….. tarihli ve ………… sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunun tetkikinden, Raporun mezkûr Yönetmeliğin (9/3) maddesinde yer alan "15 yaşından büyük özürlülere düzenlenecek olan özürlü sağlık kurulu raporlarında, özürlünün fotoğrafının bulunması" zorunluluğunu taşımadığı anlaşılmış olup, hem ekte yer alan Rapora istinaden hem de mevcut engellilik durumunuz itibariyle Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar