Sol kolundan özürlü kişilerin araç alımında ÖTV istisnası


Veren Makam : Ordu Defterdarlığı

Tarih :  02/08/2012 Sayı : 19


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sol bacağından özürlü olanların herhangi bir tertibat yapılmaksızın otomatik vitesli araçların iktisabında ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanıyor olması örnek gösterilerek, sol kolunda sakatlığı olanların özel tertibatlı araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/2. maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık dereceleri % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV' den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.2.) bölümünde açıklandığı gibi, yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90'ın altında olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanılabilmesi için, alıcının maluliyetine veya sakatlığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu, "H" sınıfı sürücü belgesine sahip olma ve araçta sakatlığa uygun özel tertibat yaptırma şartları aranılmaktadır.

Öte yandan 30/4/2010 tarihli ve ÖTV-2/2010-3 sayılı 12 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinde, Kanunun 7/2. maddesinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılmasının gerekmekte olduğu, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olmasının yasal bir zorunluluk olduğu açıklanmıştır. Ancak sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmalarının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, sol alt ekstremitede sakatlığı bulunanlar dışındaki engellilerin sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yapılmaksızın, otomatik vitesli araç iktisabında istisna uygulanmayacağı gibi, silecek kolu, sinyal kolu ve direksiyon gibi aksamlarda özel tertibat yapılması da hareket ettirici tertibat sayılmayacağından istisnadan yararlanmayı sağlamamaktadır.

İlgide kayıtlı başvurunuzda ... Hastanesi tarafından düzenlenmiş olan 8/7/2011 tarihli ve 70385-1640 sağlık kurulu raporunda sakatlığınızın sol kolunuzdaki engelden kaynaklandığı anlaşıldığından, hareket ettirici özel tertibat yapılmaksızın kullanabilecek olduğunuz araçları iktisabınızda ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar