Taşerona kadroda engelli personel düzenlemesi

Engelli olarak istihdam edilen taşeron işçiler vergi indirimleri nedeni ile erken yaşta emekli olmayıp tıpkı diğer engelli olmayan kişilerin yaşlılık aylığına hak kazanma tarihlerine kadar çalışma imkanına sahip olacaklar.

İŞTE DUYURU
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişi için “herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak” şartını taşımaları gerekmektedir. Bu hükmün uygulanmasında engellilerin sürekli işçi kadrosuna geçişi konusunda idareler nezdinde kurulan komisyonlarda farklı değerlendirmeler ve uygulamaların olduğu anlaşılmıştır.
Vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanan engellilere Anayasanın 10 uncu maddesi uyarınca pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde diğer kişilere nazaran farklı ve avantajlı koşullarla yaşlılık aylığı bağlanması hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinde; “İşe başvuru, alım, önerilen çalışma süreleri ve şartları ile istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumundan kendilerine vergi indiriminden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar hariç, henüz vergi indirim belgesi gereği kendilerine avantajlı koşullardan yararlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmamış sigortalılar bakımından, sosyal güvenlik mevzuatı ve Engelliler Hakkında Kanunun anılan hükümlerinin birlikte mütalaa edilmesiyle bu kişilerin de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında engelli olmayan kişiler gibi yaşlılık aylığına hak kazanma tarihlerinin esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar