Veraset yoluyla intikal eden engelli taşıtın devri halinde ÖTV

Veren Makam : Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 20.10.2017   Sayı :  110621İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak 31/07/2012 tarihinde babanız tarafından ilk iktisabı yapılan taşıtın, babanızın vefat etmesi üzerine veraseten adınıza tescil işleminin yapıldığı, adınıza tescilli olan istisnalı taşıtın satışı durumunda ÖTV'nin aranıp aranmaması konusunda, ilk iktisap tarihinden itibaren mi yoksa adınıza tescil tarihi itibariyle mi 5 yıllık sürenin geçmesi gerektiği konusunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, veraset yoluyla intikaller hariç olmak üzere (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallardan ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, bu düzenleme ile ilgili usul ve esaslara yönelik açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yer verilmiştir.Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında yapılanların, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devrinde ÖTV aranmamaktadır.Ayrıca, söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, veraset yoluyla ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık sürenin bitimine kadar varisler adına kayıt ve tescilli kalması koşuluyla satışı veya devrinde de ÖTV aranmamaktadır.Buna göre, başvurunuzda bahsi geçen Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna kapsamında babanız tarafından iktisap edilen ve veraset yoluyla tarafınıza intikal eden taşıtın ilk iktisap tarihinden (satış faturasının düzenlendiği tarihten) itibaren 5 yıllık süre geçtikten sonra istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devrinde ÖTV aranmamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar