Engelliden engelliye araç satışında ÖTV ödenir mi ?

Veren Makam : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 18/07/2014 Sayı : 732

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1/b bendine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi bulunmaktadır. İlk iktisap aynı Kanunun 2/b maddesinde; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci bendinde; (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının ÖTV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan ÖTV Kanununun 15/2-a maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olup, ilk iktisabında istisna uygulananların, veraset yoluyla intikaller hariç olmak üzere istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı hükme bağlanmıştır. Ancak Kanunun 7/2 nci maddesindeki istisnadan yararlanılan araçların, bu istisnadan yararlananlar tarafından 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması durumunda bu hüküm uygulanmayacaktır.

Buna göre, ÖTV Kanununun 7/2 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak satın alınan aracın ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde istisnadan yararlananlara satışında ÖTV uygulanmayacaktır.

Ancak ÖTV Kanunun 7/2 nci maddesi kapsamında istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı gerçekleşen aracın 5 yıllık süre dolmadan istisnadan yararlanmayanlara satışında ise ÖTV tahsil edilecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar