Özürlülere yapılan yazılımların satışında KDV

Veren Makam : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 17.02.2015 Sayı : 161

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız tarafından Rehabilitasyon ve özürlü çocuklara vermiş olduğunuz derslerle ilgili yazılım, donanım ve diğer materyallerin satışının yapılacağı belirtilerek, özürlülere yapacağınız araç-gereçler ile bilgisayar yazılımları teslimlerinin KDV den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

17/4-s maddesinde ise, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV’den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-1.1.) bölümünde;

"Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, firmanızca yapılacak olan yazılım, donanım ve diğer materyal teslimlerinin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-1.1.) bölümünde belirtilen münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş araç-gereçlerden olması halinde bu teslimler Kanunun 17/4-s maddesi kapsamında KDV'den istisna olacak, özürlülerin yanında özürlü olmayanlar tarafından da kullanılabilecek olması halinde ise söz konusu teslimler kanunun 17/4-s maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar