ÖTV muafiyetli engelli aracın, mirasçıya devrinde dikkat edilecek hususlar

İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi


Ön Şartlar
1- Müteveffaya ait ÖTV muafiyetli bir aracın olması ve bu aracın muris adına tescil edildiği tarihden itibaren henüz 5 yıl geçmemesi
2- Müteveffanın birden fazla mirasçısı olması
3- Müteveffanın adına kayıtlı araç dışında başkaca malvarlığının bu- lunması


Temin Edilecek Belgeler
1- Öncelikle herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noter- den veraset ilamı alınmalı.
2- Aracı üzerine alacak mirasçı lehine diğer mirasçıların murisin ve- fatından sonra Noterden düzenlenmiş sadece bu araca yönelik "mirastan feragat sözleşmesi"ni düzenlemeleri. Bağış yada devir halinde ÖTV doğuyor. Bu nedenle araç üzerindeki miras hakkından feragat olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.
3- Muristen kalan malvarlığı için veraset intikal vergisinin ödendiğini gösterir makbuz ve beyanname sureti
4- Murise ait araç dışında başkaca mal varlığının bulunduğunu gösterir vergi dairesince düzenlenecek belgeler
5- Aracı üzerine alacak mirasçı adına araç sigorta kaydının bulunması
6- Tüm mirasçıların birlikte başvurmaması halinde diğer mirasçıların, vergi dairesinde işlem yapmak üzere bir mirasçıya noterden işlem yapma yetkisini vekaletname ile verilmeli
7- Veraset intikal beyannamesinin verilebilmesi için her bir malvarlığına ait taşınmaz varsa taşınmazın bulunduğu belediyeden alınmış emlak beyanname sureti veya araç ise satış faturasının temini
8- Aracın satışının yapılacağı trafik şube müdürlüğünün bağlı olduğu nakil araçları vergi dairesi şubesinden aracın ÖTV muafiyetli devrinde sakınca olmadığına dair yazı alınması gerekir.


İzlenecek usul
1- Murise ait veraset ilamını aldıktan sonra diğer mirasçıların herhangi bir Notere toplu veya münferit giderek söz konusu araç için intikalini istedikleri mirasçıya sadece bu araç hakkında miras hakkından feragat ettiklerine yönelik noterlik belgesi düzenletmeleri gerekmektedir. Bu belge için resim şartı aranmamakta ve tek belge aslı yeterli olabilmektedir.


2- Yine aynı mirasçıların diğer mirasçıya vergi dairesinde kendi adlarına işlem yapabilmesi için vekaletname vermeleri gerekir. Aksi halde beyanname de tümünün imzasının bulunması zorunlu olduğundan birlikte vergi dairesine gitmek zorunda kalacaklardır. Bunun için noterden tüm mirasçıların son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 tane vesikalık fotoğrafı istenmektedir.


3- Murisin vefatından sonra Murisin vefat tarihinde ki resmi ikametgahının bağlı olduğu vergi dairesine vefat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurarak veraset intikal beyannamesi verilmesi ve varsa vergisinin ödenmesi zorunludur. Bu beyanname verilirken tüm malvarlıklarına ait tapu kayıtları, ilgili belediyelerden alınmış emlak değerlerini gösterir bildirimlerini, araç faturasını, ruhsat fotokopisini, diğer mirasçılardan alınan adlarına işlem yapma vekaletnamesini ve veraset ilamını unutmamak gerekir.


4-Vergi dairesinden intikali istenen araçla ilgili trafik müdürlüğüne verilmek üzere yazı alınması ve diğer malvarlığının bulunduğunu gösterir kayıtları aldıktan sonra nakil araçları bölümüne gidilerek aracın devrinde ÖTV muafiyetli olduğunu gösterir yazıyı almak gerekir. Bu yazıyı alırken yukarıda yer alan belgelerin bir kısmının fotokopisini beraberinde götürmeyi unutmayalım.


5- ÖTV muafiyetli yazıyı aldıktan sonra sigortacınıza ulaşarak araçla ilgili sigorta kaydı oluşturmasını isteyin. Sigorta kaydı oluşturulduğunda trafikte TC kimlik numarasından ekranda görülebilmektedir.


6- Trafikte adınıza tescil yapılabilmesi için trafik müşavirliğinde bu araç ile ilgili Ek -1 -Ek -2 dosyalarının oluşturulması gerekiyor. Yine yukarıda yer alan belgelerin asılları gerekmektedir. Daha sonra bu dosyaları, aracın devredileceği trafik şube müdürlüğüne götürüp aracı üzerinize ÖTV muafiyetli olarak tescil ettirebilirsiniz.


7- Bu aracın muris adına tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe devri yapılamaz. Yapılmak istendiğinde ÖTV si ödenmek zo-runda kalınacaktır.


8- Engellilere ait aracın, mirasçıya intikal ettiği tarih itibariyle aracın trafik sigortası ve Kasko sigortasının yenilenmesi gerekiyor.


9- Murisin ölüm tarihi itibariyle tahakkuk zamanı sona ermeyen motorlu taşıtlar vergisini ödemeyi unutmayalım

Yorum Gönder

0 Yorumlar