Engelli Aracının 5 yıl Dolmadan Satışı

Veren Makam : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih : 13.05.2018 Sayı : 457790 


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi hükmünden yararlanmak suretiyle iktisap edilen ve 01/06/2015 tarihinde adınıza kayıt ve tescili yapılan ... plakalı aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmadan satılması halinde ödenecek ÖTV tutarının ne olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde, engellilerin istisna kapsamında araç iktisabına ilişkin hükümler yer almakta olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Kanunun (15/2-a) maddesinde, veraset yoluyla intikaller hariç olmak üzere (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallardan ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, bu düzenleme ile ilgili usul ve esaslara yönelik açıklamalara ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkur Genel Tebliğin ilgili bölümünde, ÖTV Kanununun (15/2-a) maddesi gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç olmak üzere, ilk iktisabı ÖTV'den istisna olarak gerçekleştirilenlerin, istisnadan yararlanamayan bir kişi veya kuruma devredilmesi halinde, bu devir sonrasında adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, satış veya devir sonrası yeni kayıt ve tescil tarihindeki orana göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılarak ÖTV tahsil edileceği,

Aynı Tebliğin "Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri" başlıklı (IV/G/1.1) bölümünde, ÖTV Kanununun (15/2-a) maddesi hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun (7/2) maddesi kapsamında yapılanların, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranacağı

açıklanmıştır.

Buna göre, ÖTV Kanununun (7/2) maddesi kapsamında istisnadan yararlanmak suretiyle iktisap edilen aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara satışı veya devrinde, Kanunun (15/2-a) maddesi hükmü uyarınca, aracın ilk iktisabındaki matrah üzerinden, satış veya devir tarihindeki orana göre alıcı tarafından özel tüketim vergisi hesaplanması ve kağıt ortamında düzenlenecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekir.

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde satılması veya devredilmesi nedeniyle, yukarıda belirtildiği şekilde ÖTV'nin ödenmiş olması, söz konusu taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmadan, yeni bir araç alımında bahse konu istisna uygulamasından yararlanma imkanı sağlamayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar