Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, bakım hizmeti için başvuru şekli ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerini kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 34 ve ek 7 nci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Bakıma muhtaç engelli birey: Engellilik sınıflandırmasına göre ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi,

c) Bakıcı personel: Sağlık meslek lisesi, liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi, engelli veya yaşlı bakımı bölümü mezunu ya da bu lise ve bölümlerin ön lisans programları mezunu ya da Millî Eğitim Bakanlığı onaylı asgari 400 saatlik Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı veya yükseköğretim kurumlarının aynı amaçlı, eşdeğer eğitim programlarından sertifika alan
kişiyi,

ç) Bireysel bakım planı: Bakıma muhtaç engelli bireyin bakımına ilişkin fiziksel, psiko-sosyal ve benzeri alanlarda yaşanan sorunları, bu sorunların sebeplerini ve tespit edilen veriler doğrultusunda hangi alanlarda ve kapsamda bakıma ihtiyacı olduğunun belirlenmesini, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları içeren ve genel çerçevesi Bakanlıkça belirlenen planı,

d) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

e) Merkez: Bakıma muhtaç engelli bireylerin bakımı için yatılı veya gündüzlü hizmet veren, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan sosyal hizmet kuruluşu statüsündeki özel bakım kurumlarını,

f) Meslek personeli: Aldığı lisans eğitimi ile sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, gerontolog, çocuk gelişimci ve ergoterapist unvanına sahip olanlar ile fakültelerin özel eğitim bölümü mezunlarını,

g) Sağlık personeli: Hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve teknikeri ile yaşlı ve evde hasta bakım teknikerini,

ğ) Usta öğretici: En az ortaöğretim mezunu olan ve istihdam edileceği alanda mezun veya sertifika sahibi olduğunu belgelendiren öğreticileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Açma, Hizmete Başlama, Devir ve NakilMerkez açmak için başvurunun yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Merkez açmak isteyen gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin talebi halinde, il müdürlüğünce görevlendirilecek personel tarafından rehberlik amaçlı ön görüşme yapılır.

(2) Merkez açmak isteyen gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri aşağıda belirtilen belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvurur:
a) Merkez binası olarak kullanılacak yerin maliki olması veya sözleşme ile kullanması halinde merkezin adı, bakım hizmeti verilecek engel grubu veya grupları, hizmetin yatılı veya gündüzlü olarak verileceği, binanın açık adresini içeren dilekçe ile 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen belgeler.

b) Merkez binasının yeni inşa edilecek olması halinde merkezin adı, bakım hizmeti verilecek engel grubu veya grupları, hizmetin yatılı veya gündüzlü olarak verileceği, inşa edilecek binanın açık adresi ile arazi bilgileri ve Bakanlıkça belirlenmiş olan ihtiyaç programına uygun proje ile 8 inci maddede belirtilen belgeler.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvuru üzerine;

a) İl müdürlüğünce, bir il müdür yardımcısı ve en az iki meslek personelinden bir inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, otuz iş günü içinde dosya üzerinde inceleme yapar ve merkez binasının fiziki şartlarını veya yeni inşa edilecekse araziyi yerinde inceler. Yapılan inceleme sonucunda merkez binasının, kurucunun ve sorumlu müdürün şartlara uygunluğunun tespit edilmesi hâlinde bu husus tutanak altına alınarak, ön izin talebinin karara bağlanması amacıyla dosyanın bir nüshası Bakanlığa gönderilir.b) Bakanlık bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından dosya üzerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerinde inceleme yapılır. Bakanlığın kararı il müdürlüğü aracılığı ile kurucuya bildirilir. Ön izin konusundaki kararın olumlu olması halinde kurucu 13 üncü maddede belirtilen süre içinde başvuru dosyasını tamamlamak üzere işlemleri başlatır.

(4) Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafi ve sosyal açıdan yurt sathında dengeli dağılımının sağlanması ve bakıma muhtaç engelli bireyin yüksek yararı doğrultusunda bakım ihtiyacının kurumsal bakım yerine öncelikle ailesinin yanında veya yaşadığı yerde karşılanması esastır. Bu doğrultuda, bir ilde engelli bireylere yönelik hizmet veren resmi ve özel bakım merkezlerinin toplam kapasitesi il nüfusunun on binde üçünden fazla olamaz.

(5) Yeni merkez açma, kapasite artırımı ve il dışı nakil işlemlerinde dördüncü fıkrada belirlenen ölçüt uygulanır.

(6) Yeni merkez açma, kapasite artırımı ve il dışı nakil taleplerinde, ulaşılacak toplam kapasitenin, o il için dördüncü fıkra kapsamında belirlenen kapasiteyi aşacak olması halinde, il müdürlüğü ilde bakım hizmetine olan ihtiyaç kapsamında talebi değerlendirir. Olumlu değerlendirilen talepler, gerekçeleri de içeren birer rapor halinde Bakanlığa bildirilir. Uygun görülen talepler, Bakanlık Makamının onayına sunulur. Onay üzerine talebe ilişkin işlemler başlatılır.


Merkezin adı

MADDE 6 – (1) Merkez adında, mevcut resmî ve özel bakım merkezlerinde kullanılan ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimler kullanılamaz.

(2) Merkez adında hizmet verilecek engel grubu belirtilemez.

(3) Merkez tabelasında Bakanlık ambleminin kullanılması zorunludur. Amblem, merkez tabelası haricinde kullanılamaz.


Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aranan genel şartlar

MADDE 7 – (1) Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan veya 59 uncu maddenin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fiillerden mahkûm olmamak.


Kurucudan istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Kurucu olacak gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

c) En az ilkokul mezunu olduğuna dair belge,

ç) Ticaret şirketi şeklinde yapılanmış tüzel kişiler için, şirket ilanının yayınlandığı kuruluşun açılış faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmışsa ticaret sicil gazetesinin aslı veya il müdürlüğü onaylı örneği), bağlı bulunulan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı, noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya il müdürlüğü onaylı örneği ile şirket temsilcisinin hissedarlar arasında olduğunu gösterir il müdürlüğü onaylı belge ve karar örneği,

d) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde gösterilen temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden onaylı belge ve karar örneği,

e) Kurucunun dernek veya vakıf olması hâlinde; vakıf senedi veya dernek tüzüğünde engellilik alanında faaliyette bulunabileceğini gösterir belge ve karar örneği ile temsilcinin, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

f) Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmadığına dair belge,

g) Daha önce bu alanda faaliyet gösterip göstermediğine dair yazılı beyanı.


Sorumlu müdürden istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Merkezde sorumlu müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

c) Engelli bireylere yönelik hizmet alanlarında en az iki yıl deneyimli olduğuna ilişkin belge,

ç) Özgeçmişini içeren yazılı beyanı,

d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen meslek personeli ile (g) bendinde belirtilenlerden lisans mezunu olan sağlık personelinin ve tabibin mezuniyet belgesi örneği,

e) Meslek personeli ve sağlık personeli ile tabip unvanına sahip olmayan lisans mezunları için Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı sertifikası ya da Yükseköğretim Kurumlarından aynı amaçlı, eşdeğer eğitim programlarından alınacak belge örneği,

f) Kurucu ile sorumlu müdür arasında yapılacak iş sözleşmesi.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükümlülüğün merkezde çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi halinde de sorumlu müdürün çalışma onayı iptal edilir.


Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler

MADDE 10 – (1) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Personelin çalışma talebine ilişkin dilekçe,

b) Türk vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklular için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen çalışma izninin örneği,

c) Öğrenim durumunu gösterir belge,

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülüğü bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Özgeçmişini içeren yazılı beyanı,

e) Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükümlülüğün merkezde çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi halinde de personelin çalışma onayı iptal edilir.


Çalıştırılacak personel için yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Merkezde çalıştırılacak personel için istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi şartıyla suretleri iki nüsha hâlinde il müdürlüğüne teslim edilir.

b) İl müdürlüğünce, belgeler 10 uncu madde ve üçüncü bölümde belirtilen şartlar yönünden incelenerek uygun olanlara beş iş günü içinde çalışma onayı verilir.

c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğünde merkeze ilişkin oluşturulan dosyada muhafaza edilir, diğer nüsha merkeze gönderilir.

ç) Çalışma onayı verilen personel için merkez tarafından fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir. Kimlik kartında personelin adı, soyadı, görevi, göreve başlayış tarihi ve nüfus bilgileri yer alır. Kimlik kartı il müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Merkezde görevli tüm personel kimlik kartını görevi süresince görünür bir şekilde üzerinde taşır.

d) Çalışma onayı verilmeyen personel merkezde çalıştırılamaz; (b) bendinde belirtilen onay süreci başlayan personel için eksik personel çalıştırmadan dolayı ceza verilmez.

e) Merkezde çalışacak olan personel ile merkez arasında iş sözleşmesi yapılır.

f) Personelin sigortalı işe giriş bildirgeleri, merkez tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir.


Merkez binası için istenen belgeler

MADDE 12 – (1) Merkezin açılacağı binaya ilişkin olarak aşağıdaki belgeler istenir:

a) Binanın tapu senedi veya kullanım hakkının elde edildiğine dair sözleşme örneği,

b) Binanın, yapı kullanma izin belgesi örneği ve yetkili birimlerden alınacak Depreme Dayanıklılık Raporu,

c) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki ile onaylı mimari proje örneği,

ç) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya farklı formatlarda görüntü kayıtları,

d) Merkezin, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna dair rapor,

e) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair rapor,

f) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair rapor.


Merkez açmak için dosyaların tamamlanma süresi

MADDE 13 – (1) Merkez açmak isteyen kurucu, merkez binasını sözleşme ile edinecekse ya da sahibi olduğu mülkü kullanacaksa 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında tarafına yapılan bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde; merkez için yeni bina inşa edilecekse üç yıl içinde dosyasını tamamlayarak il müdürlüğüne teslim eder. Bu süre içinde dosyalarını teslim etmeyen kurucuların başvurusu iptal edilir. Ancak, bu süreler sonunda eksikliklerin tamamlanamaması halinde, başlanmış işlerin bitirilmesi amacıyla iletilen ek süre talebi il müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde bir yıla kadar ek süre verilebilir. İl müdürlüğünce talep hakkında verilen karar, gerekçesi ile birlikte Bakanlığa bildirilir.
Açılış izni için yapılacak işlemler

MADDE 14 – (1) Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

a) Açılış izni için gerekli olan ve 8, 9, 10 ve 12 nci maddelerde belirtilen belgeler iki dosya hâlinde hazırlanarak, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen inceleme heyeti tarafından dosya incelenir ve merkezin fiziki şartları ile tefriş durumu yerinde görülür. Uygun görülmesi halinde ayrıntılı değerlendirme raporu ile birlikte dosyanın bir nüshası il müdürlüğü tarafından otuz iş günü içinde Bakanlığa gönderilir.

b) Bakanlıkça, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen komisyon tarafından dosya üzerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerinde inceleme yaptırılır. Komisyonca hazırlanan inceleme raporu Bakanlığa sunulur. Bakanlığın uygun görmesi halinde açılış onayı dosya ile birlikte il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü düzenleyeceği sorumlu müdür belgesi ve açılış izin belgesini resmî yazı ile kurucuya gönderir. Bakanlıkça talebin reddi ya da eksiklik tespiti halinde, karar il müdürlüğü aracılığıyla kurucuya bildirilir.

c) Bakanlıkça onaylanan dosyanın aslı il müdürlüğünde muhafaza edilir. Bir sureti kurucuya imza karşılığı teslim edilir.

ç) Açılış izin belgesi ve sorumlu müdür belgesi merkezin görülebilecek bir yerine asılır.

d) Açılış izin belgesi verilen merkezle ilgili olarak işveren, iş yeri adı ve yapılan işin niteliğine ilişkin bilgiler il müdürlüğü tarafından bir ay içinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden öncekiler de dâhil olmak üzere, açılış, devir ve nakil izni olmadan usulsüz olarak merkez açtığından dolayı veya Bakanlıkça yapılan denetimler sonucunda veya mevzuata aykırı uygulamalardan dolayı merkezi kapatılan ya da merkezini bu Yönetmelik ile belirlenen usullere uymadan kapatan gerçek kişiler ile gerçek kişinin hissedarı olduğu tüzel kişiliğin merkez açmak istemesi halinde merkeze açılış izni verilmez. Bu fıkraya aykırı bir şekilde verildiği tespit edilen açılış izinleri iptal edilir.

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükümlülüğün merkez açıldıktan sonra gerçekleşmesi halinde açılış izin onayı ve belgesi iptal edilir.


Merkezin hizmete başlaması

MADDE 15 – (1) Açılış izin belgesi düzenlenen merkeze engelli birey kabul edilebilmesi için en az bir meslek personeli, bir sağlık personeli, dört bakıcı personel ve üç nöbet sorumlusu istihdam edilmesi zorunludur.

(2) Merkez tarafından personelin sigortalı işe giriş bildirgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir.


Şube açılması

MADDE 16 – (1) Merkezlerin açılışındaki usule uygun olarak şube açılabilir. Her şube için ayrı sorumlu müdür ve personel istihdamı zorunludur.


Ek bina açılması

MADDE 17 – (1) Merkez binası ile aynı bahçe içinde olan binalar, merkezin açılış amacına uygun olarak hizmet vermek amacıyla kullanılabilir. Merkez binası olarak kullanılacak bu binalarla ilgili başvuru ve diğer işlemler, yeni merkez açılışındaki işlemler gibi gerçekleştirilir. Ek binalar için ayrı sorumlu müdür istenmez.


Temsilcinin değişmesi

MADDE 18 – (1) Özel hukuk tüzel kişilerince merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi durumunda, temsilcinin kurucu olması ile ilgili yönetim kurulu kararının tasdikli örneği ve başvuru için 8 inci maddede istenen belgeler iki nüsha halinde hazırlanarak il müdürlüğüne başvurulur. Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak için belirlenen şartlara uygun olması hâlinde, il müdürlüğü yeni temsilcinin kabul edildiğini resmî yazı ile tüzel kişiliğe ve Bakanlığa bildirir. Açılış izin belgesi sadece temsilci değişikliğini belirtecek şekilde yeniden düzenlenir.


Devir işlemleri

MADDE 19 – (1) Merkezin devredilmek istenmesi halinde, devretme ve devralma talebinde bulunan gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, bu taleplerini içeren dilekçeler ile 8 inci maddede istenen belgeleri iki nüsha halinde hazırlayarak il müdürlüğüne müracaat ederler. İl müdürlüğü başvuruya ilişkin belgeleri Bakanlığa gönderir. Yapılan inceleme sonunda devir işleminin uygun görülmesi halinde devir onayı il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğünce devir işleminin gerçekleştiğine ilişkin noter belgesine istinaden açılış izin belgesi düzenlenerek resmî yazı ile devralan gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine bildirilir.

(2) Devre ilişkin Bakanlık onayını müteakiben noter işleminden önce il müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından 37 nci madde uyarınca merkezde zorunlu olarak bulundurulması gereken her türlü belge, defter ve dosyalar ile engelli bireyin kendisi ya da yasal temsilcisi tarafından merkeze teslim edilen ve emanet kasa ve hesabında tutulan para, mücevher ve kıymetli kâğıtları ile harçlıkları, tutanakla tespit edilir; devir işleminin gerçekleşmesini müteakiben komisyon huzurunda sorumlu müdür ve devralan kurucuya teslimi sağlanır.


Nakil işlemleri

MADDE 20 – (1) Merkez binasının değiştirilmek istenmesi hâlinde:

a) Binanın aynı il içinde olması durumunda, yeni binanın adresini içeren bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurulur. Nakil izni için yeni merkez açılışında uygulanan işlemler yapılır. Ancak nakil izni verilmesinde tefrişle ilgili şartlar aranmaz.

b) Binanın başka bir ilde olması halinde (a) bendinde belirtilen işlemlerin yanı sıra merkezde bakım hizmeti alan engelli bireylerin nakil durumu da değerlendirilir. Merkezde bakım hizmeti alan engelli bireylerin veya yasal temsilcilerinin nakil işlemine rıza göstermesi halinde merkezin taşındığı il müdürlüğünce mevcut belgeler üzerinden engelli bireylerin nakil onayı verilir. Engelli birey veya yasal temsilcisi tarafından rıza gösterilmemesi halinde, il müdürlüğünce engelli birey için uygun hizmet modeli belirlenir.

c) Doğal afetler, salgın hastalık ve seferberlik gibi olağanüstü durumlarda il müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile merkez, süresi Bakanlıkça belirlenmek üzere engelli bireyler ile birlikte farklı bir ildeki adrese taşınabilir. Bu durumda, Bakanlık tarafından ödenen bakıma muhtaç engelli bireylerin bakım ücretleri, merkezin kurulduğu ildeki il müdürlüğü tarafından ödenir, merkezin takip ve kontrolü ise nakledilen il müdürlüğü tarafından yapılır.


Sorumlu müdürün değişmesi

MADDE 21 – (1) Sorumlu müdürün görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi hâlinde; bu durum ve vekâlet edecek sorumlu müdür merkez kurucusu tarafından aynı gün içinde il müdürlüğüne bildirilir, ilgili evrak yedi iş günü içinde il müdürlüğüne teslim edilir. Sorumlu müdürün ayrılmasını müteakiben otuz gün içinde merkez için yeni sorumlu müdür belirlenir ve belgeleri il müdürlüğüne teslim edilir.

(2) Sorumlu müdürlüğün vekâleten yürütüleceği dönem için sorumlu müdür şartlarını taşıyan personel bulunmaması halinde sorumlu müdürün yetki ve görevleri kurucu tarafından yerine getirilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen sürede sorumlu müdür şartlarını taşıyan kişi bulunamaması hâlinde, merkeze otuz gün ilave süre verilebilir. Bu fıkrada düzenlenen ek süre bir takvim yılı içinde ancak bir kez verilebilir.


Sorumlu müdürün izne ayrılması

MADDE 22 – (1) Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izne ayrılması hâlinde merkezde çalışan bir meslek personeli vekil olarak bırakılır. Sorumlu müdür izne ayrılmadan önce kullanılacak izin süresi ve vekâlet edecek personel aynı gün içinde il müdürlüğüne bildirilir, ilgili evrak yedi iş günü içinde il müdürlüğüne ulaştırılır.

(2) Sorumlu müdür, yıllık ya da mazeret iznine ayrılması halinde, izne ayrılmadan önce vekilini belirterek izin formunu imzalar. Sağlık iznine ayrılması halinde ise izin formu kendisi ya da kurucu tarafından imzalanır. Bu formlar il müdürü tarafından onaylanır.

(3) İzin formu merkezin gelen evrak kayıt defterine tarih ve sayı verilerek kaydedilir ve sorumlu müdürün dosyasında on yıl süreyle muhafaza edilir.

(4) Ödemeye esas belgeler içinde yer alan personel listesinde, sorumlu müdürün izinli olduğu belirtilir.


Görevden ayrılan personelin bildirimi

MADDE 23 – (1) Merkezden ayrılan, vefat eden, görevine son verilen, yıllık veya sağlık iznine ayrılan personel aynı gün içinde il müdürlüğüne bildirilir, ilgili evrak yedi iş günü içinde il müdürlüğüne ulaştırılır.

(2) Personelin yıllık, mazeret ya da sağlık izni için doldurulan izin formu sorumlu müdür tarafından onaylanır.

(3) İzin formu, merkezin gelen evrak kayıt defterine tarih ve sayı verilerek kaydedilir ve personelin dosyasında on yıl süreyle muhafaza edilir.

(4) Ödemeye esas belgeler içinde yer alan personel listesinde, izinli olan personel belirtilir.


Merkezin kurucu tarafından kapatılması

MADDE 24 – (1) Merkezin kurucu tarafından kapatılması durumunda:

a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personele, bakıma muhtaç engelli bireye veya yasal temsilcisine yazılı olarak merkezi kapatma isteğini ve merkezi kapatacağı tarihi bildirir.

b) Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne teslim eder.

c) İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak kapandığını ve kapatılma tarihini Bakanlığa, çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirir.

ç) Merkezin kapatılması hâlinde, merkezde kalan ve bakım ücretleri Bakanlık tarafından ödenen bakıma muhtaç engelli bireylerin bakım ihtiyaçları, il müdürlüğünce il içindeki veya çevre illerdeki diğer merkezlerde sağlanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve SorumluluklarıMerkezde çalıştırılacak personel

MADDE 25 – (1) Yatılı ve gündüzlü hizmet veren merkezlerde, çalıştırılması zorunlu olan personelin yanı sıra, usta öğretici, büro memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, kuruluşta yemek yapılıyorsa aşçı, 65 yaş üstü engelli bireylere hizmet verilmesi durumunda gerontolog ve merkezin ihtiyaç duyduğu diğer personel çalıştırılabilir.

(2) Merkez, yaşı 0-18 aralığında olan engelli bireylere hizmet verecek ise çocuk gelişimci; ruhsal engelli bireylere hizmet verecek ise psikolog çalıştırmak zorundadır. Bedensel engelli bireylere hizmet veren merkez, bakılan engelli birey sayısı altmışı aştığında fizyoterapist çalıştırmak zorundadır.

(3) Sağlık personeli ve bakıcı personelin, merkez tarafından belirlenerek il müdürlüğüne bildirilen iş kıyafetini giymesi zorunludur.

(4) Merkezde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngördüğü personel ayrıca çalıştırılır.


Çalıştırılması zorunlu personel ve sayısı

MADDE 26 – (1) Merkezde sorumlu müdürün haricinde zorunlu çalıştırılması gereken asgari personel sayısı aşağıda belirtilmiştir:
a) Gündüzlü hizmet veren merkezlerde; bakılan her otuz altı bakıma muhtaç engelli birey için bir meslek personeli, her kırk sekiz bakıma muhtaç engelli birey için bir sağlık personeli ve her altı bakıma muhtaç engelli birey için bir bakıcı personel çalıştırılır.

b) Yatılı hizmet veren merkezlerde; ulusal bayram ve genel tatil günleri haricindeki haftanın altı iş gününde 08.00-16.00 saatleri arasında bakılan her otuz altı bakıma muhtaç engelli birey için bir meslek personeli ve her kırk sekiz bakıma muhtaç engelli birey için bir sağlık personeli çalıştırılır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile 08.00-16.00 saatleri haricindeki çalışma saatlerinde ise nöbet sorumlusu olarak bir meslek personeli veya sağlık personeli çalıştırılır.

c) Yatılı hizmet veren merkezlerde; haftanın yedi günü 00.00-08.00 saatleri arasında her yirmi dört bakıma muhtaç engelli birey için bir bakıcı personel, 08.00-16.00 saatleri arasında her altı bakıma muhtaç engelli birey için bir bakıcı personel, 16.00-24.00 saatleri arasında her on iki bakıma muhtaç engelli birey için bir bakıcı personel çalıştırılır.

(2) Merkezde çalıştırılan bakıcı personel sayısı kanuni izinlerini kullanan veya refakatçi olarak görevlendirilen personel dâhil olmak üzere, merkezde bakılan bakıma muhtaç engelli birey sayısının üçte birinden az olamaz. Hesaplamada küsurlu sayılar bir üst sayıya tamamlanır.

(3) Merkezde bakılan bakıma muhtaç engelli birey sayısı altmışı geçtiğinde; merkezde bulunması gereken asgari bakıcı personel sayısı, altmışın üzerindeki her bir engelli birey için toplam bakıcı personel sayısı yüzde bir oranında artırılmak suretiyle aşağıdaki formül esas alınarak hesaplanır. Hesaplamada küsurlu sayılar bir üst sayıya tamamlanır. Aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanan bakıcı personel sayısı; 00.00-08.00 saatleri arasında 1 bakıcı personel, 08.00-16.00 saatleri arasında 4 bakıcı personel, 16.00-24.00 saatleri arasında 2 bakıcı personel oranlarına uygun şekilde dağıtılarak vardiyalarda çalıştırılacak bakıcı personel sayısı belirlenir.

(4) Sorumlu müdürün 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen unvanlara sahip kişilerden olması hâlinde, merkezde zorunlu olarak çalıştırılması gereken meslek personeli sayısına; (g) bendinde belirtilenlerden lisans mezunu olan sağlık personeli olması hâlinde ise merkezde zorunlu olarak çalıştırılması gereken sağlık personeli sayısına dâhil edilir.


Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 27 – (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Sorumlu müdür, merkezin idari, malî, hukukî, mesleki ve diğer tüm işlerinin hizmetin amacına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden kurucu ile birlikte birinci derecede sorumludur. Sorumlu müdür, il müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlara karşı merkezi temsil eder. Mesleği ile ilgili programların uygulanmasında görev alır. Diğer meslek personeli idari anlamda sorumlu müdüre bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bir kişi birden fazla merkezin sorumlu müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

b) Meslek personeli, mesleği ile ilgili yetki ve sorumluluklarının yanı sıra bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hizmetleri yürütür. Merkezde bakım hizmeti alan engelli bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tıbbi ve ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ile ihmal, istismar ve şiddeti önlemeye yönelik kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu müdüre bildirir. Ayrıca, bakıcı personelin hizmetlerini yönlendirir.c) Sağlık personeli: 
1) Acil durumlarda mesleğinin gerektirdiği uygulamaları yapar.

2) Merkez ortamını ısı, ışık, havalandırma, temizlik yönünden değerlendirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

3) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini ve saklanmasını sağlar.

4) Narkotik ilaçların kullanım, saklanma, kontrol ve kayıtlarının tutulmasını konuya ilişkin talimatlar çerçevesinde yürütür.

5) Verilen hizmetler ile ilgili kayıtları doğru, eksiksiz ve zamanında tutar.

6) Engelli bireylerin muayene, tetkik ve tedavi amacıyla randevularını alır, transferleri için gerekli planlamaları yapar.

7) Engelli bireylerin tedavileri ve tıbbi rehabilitasyon sürecinde sağlık kurumlarında bulunan sağlık personeli ile işbirliği yapar.

8) Engelli bireylere sağlık kurumlarınca önerilen tedavinin uygulanması için gerekli takip ve uygulamaları yapar.

9) Engelli bireylerin ilaç kullanımını takip eder, enjeksiyon ve pansumanlarını yapar.

10) Bakıcı personele koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin rehberlik hizmetlerini yapar.

11) Sağlıklı bir bakım ortamının oluşması için koruyucu sağlık hizmetleri anlamında gerekli kontrolleri yapar, bu hizmetlerin bakıcı personel tarafından yapılmasını sorumlu müdür ile işbirliği içinde sağlar.

12) Engelli bireylerin, düzenli ve yeterli soluk alıp verme, yeme, içme, boşaltım, güvenli bir çevre sağlama, kişisel temizlik, giyinme, vücut ısısı kontrolü, hareketlilik ve yeterli uyku gibi günlük yaşam aktivitelerine yönelik fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması aşamalarında gerekli mesleki uygulamaları yapar. Bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığını takip eder ve bakıcı personelce verilmesi gereken hizmetlerin yapılmasını sağlar.

13) Merkezde bakım hizmeti alan engelli bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tıbbi ve ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ile ihmal, istismar ve şiddeti önlemeye yönelik kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu müdüre bildirir.

ç) Bakıcı personel:

1) Sorumlu bulunduğu gruptaki bakıma muhtaç engelli bireylerin bireysel bakım planı doğrultusunda kişisel bakım ile ilgili tuvalet eğitimi, yeme içme, banyo, el yüz temizliği, giyinme ve soyunma gibi günlük, haftalık, aylık ihtiyaçlarını karşılar, yardım ve takip eder.

2) Merkezde bakım hizmeti alan engelli bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tıbbi ve ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ile ihmal, istismar ve şiddeti önlemeye yönelik kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu müdüre bildirir.

d) Aşçı, kuaför, şoför, terzi, teknisyen, özel güvenlik görevlisi, büro elemanı ve hizmetli gibi personel sorumlu müdürün verdiği görevleri yapar. Bu personel, merkezde bakım hizmeti alan engelli bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tıbbi ve ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ile ihmal ve istismarı tespit etmesi halinde sorumlu müdüre bildirir.

(2) Merkezde görev yapan tüm personelin merkeze giriş ve çıkış saatleri, sorumlu müdür tarafından onaylanan aylık imza takip çizelgesi ile takip edilir. Söz konusu çizelge on yıl süre ile merkez tarafından muhafaza edilir.

(3) Merkezde personelin ve nöbet sorumlularının çalışma günleri ve saatleri sorumlu müdür tarafından belirlenir. Bu listeye göre çalışan tüm personelin görev yaptığı gün ve saatler için imza cetveli düzenlenir.

(4) Her bakıcı personelin, her vardiyada bakımından birinci derecede sorumlu olduğu engelli bireylerin belirlendiği listeler, sorumlu müdür tarafından grup birimlerinde veya ünitelerde görülen yerlere asılır. Bakıcı personel ya da bakıcı personelin sorumlu olduğu engelli bireylerin değişmesi halinde listeler güncellenir.

(5) Grup birimlerinde veya ünitelerde görevli bakıcı personelin ilave bir görev sebebiyle görev yerinden ayrılması halinde yerine bakacak bakıcı personeli gösterir bir liste sorumlu müdür tarafından hazırlanır ve grup birimlerinde veya ünitelerde görülen yerlere asılır.

(6) Engelli bireyler merkez içinde bulundukları yerlerden ayrılırken bakıcı personel tarafından gözetim ve denetim altında tutulur. Engelli bireyler merkez içinde ve bahçesinde güvenlik açısından sürekli gözetilir.

(7) Merkezde 46 ncı maddeye göre oluşturulan her engelli grubu için ayrı bir grup izleme defteri tutulur. Her bakıcı personel görevde olduğu vardiya süresince görevli olduğu birimin veya ünitenin adını, sorumlu olduğu engelli bireylerin isimlerini, bu engelli bireylere sunduğu hizmetleri, engelli bireyin bakımında yaşanan olağan dışı olayları bu deftere kaydeder ve imzalar.

(8) Nöbet defterinin sayfaları numaralandırılarak il müdürlüğü tarafından onaylanır. Nöbet defterleri sorumlu müdürün görevlendireceği idari personel veya grup sorumluları tarafından takip ve kontrol edilir.

(9) Vardiyasını bitiren bakıcı personel görev yerinden ayrılmadan önce, nöbet defterinde belirttiği bilgileri kendisinden sonra hizmeti sürdürecek olan bakıcı personele sözlü olarak bildirir ve nöbet defterini sorumlu müdürün görevlendireceği idari personele veya grup sorumlusuna imzalatarak teslim eder.

(10) Bakıcı personel, merkez sorumlu müdürünün görevlendireceği idari personelin veya grup sorumlularının gözetiminde ve denetiminde görev yapar.


Hizmet içi eğitim

MADDE 28 – (1) Merkezde sunulan hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenir. Merkez, istihdam ettiği personele ilki göreve başladığı tarihten itibaren üç ay içinde olmak üzere her yıl asgari on saatlik hizmet içi eğitim verilmesini sağlar. Hizmet içi eğitim programlarının içeriği ve uygulama esasları Bakanlık tarafından belirlenir. Hizmet içi eğitim programının bir örneği dosyada muhafaza edilir.


Stajyer öğrenci uygulaması

MADDE 29 – (1) Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, fizyoterapi, ergoterapi, gerontoloji ve hemşirelik alanlarında lisans veya lisans üstü öğrenim gören öğrenciler ile önlisans ve lise düzeyinde sağlık hizmetleri alanında personel yetiştiren okullarda öğrenim gören öğrenciler merkezde staj yapma talebiyle, bölüm veya okulundan alınan staj yapmak istediği alanı ve süreyi belirten bir yazı ile il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğü, talebi uygun görmesi halinde merkeze bildirir. Talebin merkez tarafından da uygun görülmesi halinde stajyer öğrencinin meslek ya da sağlık personeli ile birlikte gözlem ve uygulama yapmasına izin verilir. Stajyer öğrenci tek başına uygulama yapamaz, meslek personeli ile sağlık personelinin yerine istihdam edilemez. Öğrencinin stajının bittiği, il müdürlüğüne bildirilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiziksel ve Çevresel Şartlar ile DonanımMerkezin konumu ve çevresel şartları

MADDE 30 – (1) Merkez gürültü ve hava kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak, ulaşıma elverişli, toplu yaşam alanlarının içinde ve çevre düzenlemesi yapılmış bir yerde açılır. Merkez binasının bulunduğu yerin, bakıma muhtaç engelli bireylerin geliş gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olması şartı aranır.

(2) Merkez binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluşlar bulunması hâlinde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır. Anılan Yönetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor, çalışma ruhsatı vermeye yetkili birimlerden alınır.


Merkez binasının kullanımı ve fiziksel şartları

MADDE 31 – (1) Merkez binası sadece engelli bireylere yönelik hizmetler için kullanılır.

(2) Merkez binasında aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) Bina ahşap olmamalıdır.

b) Merkez binası, Bakanlık tarafından Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartları ve hizmet verilen engelli gruplarının özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak uygulama kılavuzunda belirlenen erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır.

c) Merkez, binaların düz veya yüksek girişi olan zemin katı ve en fazla ilk üç katında hizmete açılır. Binanın üç kattan fazla olması hâlinde üçüncü katın üzerindeki katlar 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ve ikinci fıkrasında belirtilen bölümler ile mutfak dâhil olmak üzere hizmetin işleyişini engellemeyecek amaçlarla kullanılabilir. Binanın zemin katında eczane ve sağlık merkezi gibi sağlık hizmeti veren birimler bulunabilir. Bodrum veya yarım bodrum katlarında engelli bireylerin kullandığı yatakhane, yemekhane, çok amaçlı salon ve dinlenme salonu oluşturulamaz.

ç) Bakıma muhtaç engelli bireylerin kullanacağı odaların tabanı sağlığa zarar vermeyen ve kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanır.

d) Merkezde bakıma muhtaç engelli bireylerin kullanacağı odaların gün ışığı alacak şekilde pencereli olması ve doğal aydınlanması sağlanır.

e) Tuvalet ve banyoların tabanları ve duvarlarının tamamı yıkanmaya elverişli ve tabanları engelli bireyin güvenliğini sağlayacak şekilde kaymayan malzemeyle kaplanır.

f) Merkezde, her dört bakıma muhtaç engelli birey için en az bir tuvalet, her sekiz bakıma muhtaç engelli birey için en az bir banyo bulunur.

g) Merkezde engelli bireylerin kullandığı yatakhane, yemekhane, çok amaçlı salon ve dinlenme salonu gibi bölümler doğal yollarla havalandırılabilmelidir. Gerektiğinde merkezin havalandırılması için ek önlemler alınır.

ğ) Havalandırma ve merdiven boşlukları için gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

h) Radyatörlerin ısıyı engellemeyecek şekilde güvenlik açısından korunaklı olması sağlanır.

ı) Merkez hizmet binasında bakıma muhtaç engelli bireylerin ihtiyacı olan hizmetlere erişebilirliği sağlanır. Merkezin bedensel engelli bireylere zemin üstü katlarda hizmet vermesi halinde asansör veya merdiven asansörü bulunması zorunludur.

i) Yatağa bağımlı bakıma muhtaç engelli bireylerin özel durumları da dikkate alınarak hareketli ve havalı yatak kullanılması sağlanır. Bu kişilerin banyo ihtiyaçlarının karşılanmasında lift gibi özel düzenekler kullanılır.

j) Pencere ve balkonlarda bakıma muhtaç engelli bireyler için risk oluşturmayacak şekilde gerekli önlemler alınır.

(3) Merkez binasının fiziksel büyüklüğü aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a) Merkezin kapasitesinin tespitinde yatak odası olarak kullanılan alanların büyüklüğü esas alınır.

b) Gündüzlü hizmet veren merkezlerde bakıma muhtaç engelli bireyin gerektiğinde dinlenebileceği veya uyuyabileceği en fazla üç kişilik yatak odaları bulunur. Yatak odası olarak kullanılacak odanın her kişiye en az 5 metrekare düşecek büyüklükte olması zorunludur.

c) Yatılı hizmet veren merkezlerde yatak odaları en fazla üç kişilik olarak planlanır. Yatak odaları, oda içinde yer alan banyo ve tuvalet hariç olmak üzere, bakıma muhtaç bedensel engelli bireyler için bir kişilik oda en az 12 metrekare, iki kişilik oda en az 20 metrekare, üç kişilik oda en az 28 metrekare; bakıma muhtaç ruhsal veya zihinsel engelli bireyler için bir kişilik oda en az 9 metrekare, iki kişilik oda en az 15 metrekare, üç kişilik oda en az 21 metrekare büyüklüğünde olmalıdır.

ç) Yaşam alanları olarak kullanılacak grup etkinlik odaları, dinlenme odaları ve çok amaçlı salonların toplam büyüklüğü, yatak odası olarak kullanılacak zorunlu alanların toplam büyüklüğünün yarısından az olamaz. Grup etkinlik ve dinlenme odalarında en fazla on iki engelli birey bir arada bulunabilir.

d) Merkez binasının bahçesinin büyüklüğü, yatak odası olarak kullanılacak zorunlu alanların toplam büyüklüğünden az olamaz.


Merkezin bölümleri

MADDE 32 – (1) Merkezde aşağıda sayılan bölümlerin bulunması zorunludur:

a) Sorumlu müdür odası,

b) Büro,

c) Bekleme odası,

ç) Personel odası,

d) Grup etkinlikleri odası,

e) Dinlenme odası,

f) Bireysel görüşme odası,

g) Çok amaçlı salon,

ğ) Mutfak ve yemekhane,

h) Bahçe,

ı) Yatak odası,

i) Sağlık odası,

j) Banyo ve tuvalet,

k) Özel bakım odası,

l) Sosyal servis,

m) İbadethane.

(2) Merkezde, personel ya da hizmet verilen engelli bireylerin yakınları için ücretsiz misafirhane oluşturulabilir.

(3) Bölümlerin donanımı için gerekli malzemeler Bakanlık tarafından genelge ile belirlenir.


Yangından korunma ve elektrik tertibatı

MADDE 33 – (1) Merkezde yangından korunma için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi, sesli ve ışıklı alarm sistemi ile bakıma muhtaç engelli bireylerin kullanımına uygun yangın tahliye sistemi bulundurulması zorunludur.

(2) Merkezde elektrik anahtarı, priz, lamba gibi elektrikli aletler, kesici delici aletler ile yanıcı ve yakıcı maddelerin engelli bireyler için tehlike oluşturmasını önleyecek tedbirler alınır.

(3) Merkezde yoğun bakım gerektiren ve elektrikli cihaz desteğiyle yaşamakta olan engelli bireyler için kullanılan cihazların bağlı olduğu kesintisiz güç kaynaklarının çalışır durumda olması sağlanır.

(4) Merkezde kapasitesine göre jeneratör ya da elektrik kesintilerinde doğrudan devreye girecek aydınlatma araçları bulundurulur.


Isıtma, soğutma ve sıcak su

MADDE 34 – (1) Merkezde ısıtma ve soğutmanın merkezi sistemle yapılması esastır. Ancak, merkezi sistemin olmadığı yerlerde bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak ısıtma ve soğutma, bakıma muhtaç engelli bireye risk oluşturmayacak şekilde klima, kombi ve benzeri sistemlerle sağlanabilir.

(2) Merkezde ortam sıcaklığının gündüz saatlerinde 20-28 derece arasında, gece saatlerinde 16-24 derece arasında olması sağlanır.

(3) Merkezde bakıma muhtaç engelli bireylerin banyo ihtiyacı için sürekli sıcak su sağlayacak güvenli tertibat kurulur.


Sivil savunma planı

MADDE 35 – (1) Yangın, sabotaj ve deprem gibi durumlarda uygulanacak, yetkili mercilerden onaylı sivil savunma planı açılış izin belgesinin kurucuya teslimini takip eden iki ay içinde hazırlanır ve merkezin iç mekânında kolay görülebilen bir yere asılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkezin Çalışma Günleri, Evrak İşleri, Ücret Tespit ve TahsiliMerkezin çalışma gün ve saatleri

MADDE 36 – (1) Gündüzlü hizmet veren merkezler haftanın altı günü mesai saatleri içinde, yatılı hizmet veren merkezler ise milli ve dini bayramlar ve resmî tatil günleri de dâhil olmak üzere yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışır.Merkezde bulunması gereken defter ve dosyalar

MADDE 37 – (1) Merkezde aşağıdaki defter ve dosyaların bulundurulması zorunludur:
a) Gelen evrak kayıt defteri,

b) Giden evrak kayıt defteri,

c) Zimmet defteri,

ç) Kütük defteri,

d) Denetleme defteri,

e) Nöbet defteri,

f) Grup izleme defterleri,

g) İlaç takip defteri,

ğ) Emanet hesabı defteri,

h) Giysi defteri,

ı) Bakıma muhtaç her engelli birey için, içinde ilk kabul belgeleri, bireysel bakım planları, diğer tutanak ve çizelge gibi belgelerin bulunduğu dosya,

i) Bakıma muhtaç engelli bireylerin devam çizelgeleri ve personelin çalışma programını gösteren çizelgelerin bulunduğu bakıma muhtaç engelli birey ve personel takip dosyaları,

j) Personelin özlük ve sağlık dosyaları,

k) Ziyaretçi defteri,

l) Mesleki çalışma kayıt defteri.

(2) Merkez, hizmet verilmeye başlanmasından itibaren tutulan kayıtları ve bakıma muhtaç engelli bireylere ait dosyaları on yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır. Merkezin yazışmalarında başlıklı kâğıt ve kaşe kullanılması zorunludur.


İl müdürlüğüne gönderilecek belgeler

MADDE 38 – (1) Merkez tarafından her ayın ikinci haftasının cuma gününe kadar bakıma muhtaç engelli birey listesi, personel listesi, sosyal güvenlik prim bildirgesinin bir örneği ile merkezde istihdam edilen tüm personelin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve prime ilişkin borçlarının olmadığına ya da borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edildiğine ve taksitlendirildiğine ya da özel kanunlara göre yapılandırıldığına ilişkin belge il müdürlüğüne gönderilir.


Bakanlığa gönderilecek belgeler

MADDE 39 – (1) Bakanlık merkezde çalışan personel veya merkezden bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelli bireyler hakkında bilgi isteyebilir. Bu durumda merkez, Bakanlık tarafından tespit edilecek formattaki bilgileri belirtilen sürede il müdürlüğüne göndermek zorundadır.


Ücret tespiti

MADDE 40 – (1) Bakım ücretlerinin tespiti ve uygulaması, Bakanlık tarafından ödenecekler hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir:

a) Merkezlerde verilecek bakım hizmetlerinin taban ücretleri, valinin ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında il müdürü, defterdar, il ticaret odası temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi ile il dâhilinde özel bakım merkezlerinin kendi aralarında seçecekleri temsilciden oluşan komisyon tarafından yılda bir kez tespit edilir.

b) Komisyon, her yıl aralık ayının ikinci yarısında toplanır.

c) Taban ücretler, üretici fiyat endeksindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, merkezlerin personel, kira, ısıtma, onarım ve diğer zorunlu giderleri dikkate alınarak
belirlenir.

ç) Komisyon, gündüzlü ve yatılı hizmet ile evde hizmet taban ücretlerini tespit eder.

d) Komisyon tarafından tespit edilen taban ücretler valilik onayıyla ocak ayının birinci gününden başlamak üzere geçerlilik kazanır.

e) Merkezler verecekleri hizmet türlerine göre uygulayacakları ücretleri, komisyon tarafından belirlenen taban ücretin altında olmamak şartıyla maliyet hesaplarına göre belirler ve il müdürlüklerine bildirir.


Ücret tahsili

MADDE 41 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ücretinin kendisi veya ailesi tarafından ödenmesi hâlinde; bakım ücreti, bakım hizmetinin sunulmasını takiben aylık olarak tahsil edilir. Merkez tarafından ücretin tahsiline ilişkin belge düzenlenir.

(2) Bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ücretinin Bakanlık tarafından ödenmesi hâlinde; bakım ücreti 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ödenir. Ödemeye ilişkin evrakın il müdürlüğüne eksiksiz teslimini takiben olağanüstü haller haricinde beş iş günü içinde evrak incelemesi tamamlanarak ödeme işlemi başlatılır.


Sağlık giderleri

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösteren merkezlerde ücreti Bakanlıkça ödenmek suretiyle yatılı olarak bakılan bakıma muhtaç engelli bireylerin sağlık giderleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre karşılanır.


Giysi ve harçlık ihtiyacı

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösteren merkezlerde ücreti Bakanlıkça ödenmek suretiyle yatılı olarak bakılan bakıma muhtaç engelli bireylerin, giysi ve harçlık ihtiyacı; Bakanlığa bağlı resmi merkezlerde bakılan engelli bireylerin giysi ve harçlık ihtiyaçlarının karşılanmasındaki usul ve esaslar dâhilinde ve Bakanlık tarafından il müdürlüğüne gönderilecek ödenekten bütçe imkânları ölçüsünde karşılanır.


Engelli bireylerin para, mücevher ve kıymetli kâğıtlarının muhafaza edilmesi ve idaresi

MADDE 44 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireyin mücevher, kıymetli kâğıt ve parası aşağıda belirtildiği şekilde emanet hesabında muhafaza edilir.

a) Emanet hesabı; sorumlu müdür başkanlığında meslek ve sağlık personelinden oluşan en az üç kişilik bir komisyon tarafından idare edilir.

b) Sorumlu müdür tarafından bir bankada emanet hesabı adı altında müstakil bir vadesiz hesap açılır. Söz konusu hesaba engelli birey ya da yasal temsilcisi tarafından merkeze teslim
edilen para ile il müdürlüğü tarafından verilen harçlıklar yatırılır.

c) Sorumlu müdürün odasında bulunan emanet kasasında bulundurulacak nakit paranın üst limiti; merkezde bakılan engelli birey sayısı ile engelli bireyin bir aylık net harçlık tutarının çarpımı sonucunda bulunacak miktarın yarısını geçemez.

ç) Emanet hesabı defterinden, emanet kasasındaki hareketler ve emanet banka hesabı takip edilir. Sorumlu müdür, defteri her türlü denetimde sunulmak üzere hazır bulundurur.

d) Emanet hesaptan yapılan harcamalara ilişkin belgeler, komisyon tarafından imzalanarak her engelli birey için ayrı dosyada olmak üzere on yıl süre ile muhafaza edilir.

e) Emanet hesabının ve defterinin kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak genelge ile belirlenir.


ALTINCI BÖLÜM

Merkezde Sunulacak Bakım HizmetleriBakım hizmetlerinin kapsamı

MADDE 45 – (1) Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç engelli bireyin bakımına yönelik kişisel bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.

(2) Bakıma muhtaç engelli bireyin özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım hizmetleri sunulur:
a) Kişisel bakım hizmetleri;

1) Banyo yaptırılması,

2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,

3) Tırnaklarının kesilmesi,

4) Saçlarının taranması,

5) Dişlerinin temizlenmesi,

6) Yiyecek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,

7) El, yüz ve ayak temizliğinin yapılması,

8) Sakal tıraşının yapılması,

9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,

10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,

11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması,

12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,

13) Odasının temizlenmesi,

14) Çamaşırlarının yıkanması,

15) Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi

gibi hizmetleri içerir.

b) Psiko-sosyal destek hizmetleri;
1) Bakıma muhtaç engelli birey ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu kabullenmesine ve bilgilendirilmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler,

2) Bakıma muhtaç engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler,

3) Bakıma muhtaç engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler,

4) Bakıma muhtaç engelli bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile bu tür etkinliklere katılabilmesi için gerekli refakat hizmetleri,

5) Bakıma muhtaç engelli bireyin terk edilme, reddedilme, engellilik durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler

gibi hizmetleri içerir.


Bakım hizmeti için grupların oluşturulması

MADDE 46 – (1) Bakım hizmeti için bakıma muhtaç engelli grupları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak oluşturulur:

a) Merkezde her bir engelli grubu, engelli bireylerin kişisel talepleri, bakım ihtiyacı, yaşı ve diğer özellikleri, sunulacak bakım hizmeti ile hedeflerinin birbirine yakınlığı ve fiziksel koşullar dikkate alınarak en fazla altı bakıma muhtaç engelli bireyden oluşturulur.

b) Bakım hizmeti hedeflerinin farklılaşması veya ihtiyaç duyulması hâlinde, bakıma muhtaç engelli bireylerin grupları değiştirilir.
c) Grup sorumluluğu, grubun amacına ve niteliğine uygun olarak meslek veya sağlık personeline verilir.

ç) Merkezde çalışan her meslek ve sağlık personelinin en az bir grubun sorumlusu olmasına özen gösterilir.

d) Dinlenme odalarında veya grup etkinlikleri odalarında en fazla iki grup aynı anda bir arada bulunabilir.

e) Grupların günlük faaliyet programları aylık periyotlarla hazırlanır ve uygulama raporları engelli bireylerin dosyalarında muhafaza edilir.


Bakım hizmetlerinin uygulanması

MADDE 47 – (1) Merkezde bakım hizmetlerinin uygulanmasıyla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezler, 45 inci maddede belirtilen genel çerçeveyi esas alarak, merkezin ve bakıma muhtaç engelli bireylerin özelliklerine göre hizmetlerini geliştirir ve uygular.

b) Bakıma muhtaç engelli bireyin merkeze kabul işlemlerini yürütmek, ailesi ve yakınları ile iletişimini devam ettirmek, merkeze uyumunu sağlamak, merkeze uyum sorunu olan bakıma muhtaç engelli bireyler hakkında değerlendirmelerde bulunarak çalışma planı hazırlamak, bakıma muhtaç her engelli birey için bireysel bakım planı hazırlamak ve merkezin hizmetlerine ilişkin her türlü veri ve raporları hazırlamak üzere meslek ve sağlık personelinden üç kişilik değerlendirme heyeti oluşturulur. Değerlendirme heyetinin sekretarya, arşiv, veri tabanı oluşturma ve koordinasyon işleri sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı tarafından yürütülür.

c) Bakıma muhtaç engelli bireylerin bireysel özellikleri de dikkate alınarak hazırlanan bireysel bakım planı sorumlu müdürün onayından sonra uygulanır.

ç) Bireysel bakım planının içeriği ve uygulama esasları, Bakanlık tarafından belirlenir.

d) Merkezde bakım hizmeti alan ve özel eğitim alması uygun olan bakıma muhtaç engelli bireylerin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden veya resmi özel eğitim kurumlarından destek eğitimi almaları için gerekli tedbirler alınır.


Beslenme

MADDE 48 – (1) Merkezde bakım hizmetinden yararlanan engelli bireylerin beslenmesinin niteliği ve yemek servisi ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Bakıma muhtaç engelli bireylerin yaş ve fiziki gelişimleri, mevsimsel özellikler, bölgenin şartları ve benzer kuruluşların listeleri dikkate alınarak bir diyetisyen marifetiyle hazırlanan kişi başı gıda rasyonuna uyumlu aylık yemek listesi en geç bir önceki ayın on beşine kadar il müdürlüğü tarafından merkezlere bildirilir.

b) Bakıma muhtaç engelli bireylerin beslenme ihtiyacı, yatılı merkezlerde en az üç ana ve iki ara öğün, gündüzlü merkezlerde ise en az bir ana ve bir ara öğün verilerek karşılanır.

c) Sağlık durumları sebebiyle özel diyet hazırlanması gereken bakıma muhtaç engelli bireyler için tabibin tavsiyeleri doğrultusunda diyet yemeği hazırlanır.

ç) Bakıma muhtaç engelli bireylere verilen yemek numuneleri yetmiş iki saat muhafaza edilir. Yemek listelerinin bir örneği her türlü denetimde gösterilmek üzere dosyasında muhafaza edilir.

d) Merkez tarafından gerçekleştirilecek gezi ve piknik benzeri sosyal faaliyetler için farklı yemek listesi hazırlanabilir.

e) Yemek salonlarına kendiliğinden gelemeyen ya da hasta olan bakıma muhtaç engelli bireyin yemeği bulunduğu yerde ve gerektiğinde yardımla yedirilir.


YEDİNCİ BÖLÜM

Merkezin İşleyişine İlişkin EsaslarMerkezin genel çalışma esasları

MADDE 49 – (1) Merkez her bir hizmet binasında veya girişi ve bahçesi ayrı olan bloğunda bakıma muhtaç engelli bireylerden bedensel, zihinsel ve ruhsal engelli gruplarından sadece birisine yönelik hizmet verebilir. Açılış izin belgesinde bu gruplardan hangilerine hizmet sunulacağı belirtilir.

(2) On üç ve üzeri yaşlardaki bakıma muhtaç engelli bireyler için cinsiyetlerine göre ayrı katlarda, bunun mümkün olmaması durumunda birbirinden ayrı bölümlerde hizmet verilir.

(3) On dokuz yaş altı ile on dokuz ve üstü yaşlardaki bakıma muhtaç engelli bireyler için ayrı katlarda, bunun mümkün olmaması durumunda birbirinden ayrı bölümlerde hizmet verilir.

(4) Aile bireylerinin aynı merkezde kalması hâlinde ayrı kat şartı aranmaz. Bu durumdaki bakıma muhtaç engelli bireylerin yerleştirilmesi değerlendirme kurulu tarafından planlanır ve karara bağlanır.

(5) Merkezler, aşağıda belirtilen yaş ve cinsiyet gruplarına göre planlanır;
a) 0 - 12 yaş kız ve erkek,

b) 13 - 18 yaş kız,

c) 13 - 18 yaş erkek,

ç) 19 ve üzeri yaş kadın,

d) 19 ve üzeri yaş erkek.

(6) Yatılı hizmet veren merkezler açılış izin belgelerinde belirtilmesi şartıyla gündüzlü olarak da hizmet verebilirler. Bu durumda gündüzlü hizmet için ayrıca sorumlu müdür aranmaz. Ancak gündüzlü hizmet için 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde personel çalıştırılır.

(7) Merkez aracılığıyla bakıma muhtaç engelli bireyin ikametgâhında bakım hizmeti verilebilir. Bu durumda merkez bünyesinde ikisi meslek, biri sağlık personeli olmak üzere üç kişiden evde bakım hizmet birimi oluşturulur ve aşağıdaki hizmetler verilir:

a) Evde bakım hizmet birimi, sorumlu müdürün gözetim ve denetiminde çalışır. Evde bakım hizmeti, değerlendirme kurulunca hazırlanacak bireysel bakım planı doğrultusunda evde bakım hizmet biriminin denetim ve rehberliğinde bakıcı personel tarafından verilir. Evde bakım hizmet birimi bakıma muhtaç engelli birey ve ailesini her ay düzenli olarak ikametgâhında ziyaret ederek bakım hizmetlerinin sunumunu takip eder, bakıma muhtaç engelli birey ve ailesine psiko-sosyal destek hizmetlerini verir.

b) Bir bakıcı personel bir günde en fazla üç bakıma muhtaç engelli bireye hizmet verebilir. Ancak, bir bakıcı personelin haftalık toplam çalışma süresi, yıllık fazla çalışma süresi dâhilinde yaptırılacak fazla çalışmalar hariç, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen çalışma süresini geçemez. Bakım hizmetleri ücretlerinin ödenmesinde, haftalık çalışma sürelerine uyulup uyulmadığı takip edilir.

c) Merkez aracılığıyla ikametgâhında bakım hizmeti verilen bakıma muhtaç engelli birey sayısı, merkezde bakılan bakıma muhtaç engelli birey sayısı ile birleştirilir ve merkezin bakım hizmeti verdiği toplam bakıma muhtaç engelli birey sayısına göre meslek personeli ve sağlık personeli çalıştırılır.

(8) Merkezde kapalı alanlarda sigara içilmez. Ancak sadece engelli bireylerin kullanımı için merkez bünyesinde sigara içen engelli bireylerin bulunduğu katlarda müstakil bir oda düzenlenir. Bu amaçla kullanılan odaların özel ve yeterli havalandırma sistemi olmalıdır. Bu odada aynı anda en fazla altı engelli birey bulunabilir.

(9) Her bir engelli bireyin durumu yılda iki defadan az olmamak üzere il müdürlüğü tarafından merkezde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, il müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde bakıma muhtaç engelli birey için uygulanan bakım modelinde; bakım merkezini değiştirmek ve ailesinin yanına döndürmek de dâhil olmak üzere değişiklik yapılabilir. Değerlendirme raporları on yıl süreyle il müdürlüğünde muhafaza edilir.


Bakım ücreti Bakanlıkça ödenecek bakıma muhtaç engelli bireyin müracaatı ve değerlendirilmesi

MADDE 50 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireylerden durumu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinde belirlenen kriterlere uygun olanların bakım ücreti Bakanlık tarafından karşılanır. Müracaat ve diğer işlemler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bakım talebine ilişkin müracaat, bakıma muhtaç engelli bireyin kendisi ya da yasal temsilcisi tarafından il müdürlüğüne yapılır.

b) Bakıma muhtaç engelli bireyin bakım talebine ilişkin olarak Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler il müdürlüğüne ibraz edilir.

c) İbraz edilen belgeler il müdürlüğünce değerlendirilerek bakıma muhtaç engelli birey ve ailesinin psiko-sosyal ve ekonomik durumu ile sunulabilecek hizmetler hakkında birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen Yönetmelik çerçevesinde bakım raporu hazırlanır. Bu rapor doğrultusunda engelli bireyin bakım ihtiyacına göre alması gereken bakım hizmetleri belirlenir.

(2) Özel bakım merkezine yerleştirilmesi talep edilmiş olsa dahi, bakıma muhtaç engelli birey öncelikle o ilde geçici olarak bakılabileceği ilk kabul ve müdahale birimine veya doğrudan resmi bakım ve rehabilitasyon merkezi ya da durumuna uygun diğer resmî sosyal hizmet kuruluşlarından birine il müdürlüğü onayı ile yerleştirilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca yerleştirilen bakıma muhtaç engelli birey, yerleştirildiği kuruluşta en az bir ay süre ile izlenir. Bu süre içinde, engelli bireyin yüksek yararı göz önünde bulundurularak durumuna uygun hizmet modeli belirlenir. Hizmet modelinin belirlenmesi sürecinde engelli bireyin öncelikle ailesinin yanında veya yaşadığı yerde desteklenmesi, bunların mümkün olmaması halinde gündüzlü bakım hizmetlerinden yararlandırılması esastır. Uygun hizmet modelini belirlemek için yapılan izleme sürecinin bir aydan kısa bir sürede tamamlanması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde izleme süresi kısaltılabilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılan değerlendirme sonucunda bakıma muhtaç engelli bireye özel bakım merkezinde bakım hizmeti verilmesi öngörülmüş ise, bakım hizmetinin verileceği merkez, bakıma muhtaç engelli bireyin veya yasal temsilcisinin talepleri de dikkate alınarak engelli bireyin yüksek yararı çerçevesinde il müdürlüğünce belirlenir.

a) Belirlenen merkezin bakım hizmetini vermeyi kabul etmesi hâlinde bakıma muhtaç engelli bireye merkezde bakım hizmetinin verilmesi il müdürlüğünce onaylanır. Merkeze yerleştirilen bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ücretinin ödenmesinde, il müdürlüğünün onay tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere engelli bireyin merkeze yerleştirilme tarihi esas alınır.

b) Bakıma muhtaç engelli birey veya yasal temsilcisinin, merkezde verilen bakım hizmetinden memnun olmaması hâlinde, merkezin değiştirilmesi talep edilebilir. İl müdürlüğünce talep değerlendirilerek gerekli işlem yapılır.


Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenmeyen engelli bireyin müracaatı ve değerlendirilmesi

MADDE 51 – (1) Engelli bireyin bakım ücretinin kendisi, ailesi veya üçüncü kişiler tarafından ödenmesi ya da merkez tarafından ücretsiz bakılması hâlinde, üçüncü fıkradaki belgelerle birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir. Engelli bireyin veya yasal temsilcisinin talep ettiği merkezin de kabul etmesi hâlinde il müdürlüğü yerleştirme onayını verir. Merkez, engelli bireyi değerlendirme heyeti aracılığıyla değerlendirir ve bireysel bakım planını hazırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında merkeze kabul edilecek engelli bireyler için ağır engelli olma şartı aranmaz.

(3) Müracaatta, engelli birey ya da yasal temsilcisinin dilekçesi, engelliler için sağlık kurulu raporu, iki adet fotoğraf ve engelli birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu ise kimlik bilgileri istenir.


Merkeze bakıma muhtaç engelli bireyin kabulü

MADDE 52 – (1) Merkeze bakıma muhtaç engelli bireyin kabulü aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenecek ise 50 nci maddede belirtilen belgelerden oluşan dosyanın bir nüshası il müdürlüğünce resmî yazı ekinde merkeze gönderilir.

b) Merkez tarafından bakıma muhtaç engelli birey ve ailesi hakkında ayrıntılı ilk görüşme formu düzenlenir.

c) Bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ihtiyacına göre değerlendirme kurulunca bireysel bakım planı oluşturulur.

ç) Merkeze kabul edilen her engelli birey ve merkeze kabul tarihi il müdürlüğüne bildirilir; her engelli birey için bir dosya açılır ve belgeleri muhafaza edilir.


Merkeze bakıma muhtaç engelli bireyin ücretsiz veya indirimli kabulü

MADDE 53 – (1) Merkez, uygun görmesi hâlinde bakıma muhtaç engelli birey ile yapacağı sözleşme dâhilinde ücretsiz veya indirimli olarak bakım hizmeti verebilir. Bu durumda sözleşmenin sureti il müdürlüğüne gönderilecek müracaat dosyasına konur. Bu madde kapsamında yapılacak müracaat ve işlemler, 51 inci maddede belirlenen usullere göre gerçekleştirilir.

(2) Merkez hizmet verdiği bakıma muhtaç engelli birey sayısının yüzde üçü oranında Bakanlıkça tespit edilecek engelli bireyleri ücretsiz kabul eder.


Acil yerleştirme işlemi

MADDE 54 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireyin kalacak bir yerinin olmaması, bakacak kimsesinin bulunmaması, hayati tehlikenin olması, bakım hizmeti veren kişilerin gerekli evrakın tamamlanması sürecinde engelli bireye bakamayacak kadar zor şartlar altında bulunması gibi durumlarda, acil yerleştirilme aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde gerçekleştirilir:

a) Bakıma muhtaç engelli birey, o ilde geçici olarak bakılabileceği ilk kabul ve müdahale birimine veya durumu uygunsa doğrudan resmî bakım ve rehabilitasyon merkezi ya da durumuna uygun diğer resmî sosyal hizmet kuruluşlarından birisine il müdürlüğü onayı ile yerleştirilir.

b) Bakıma muhtaç engelli bireyin gerekli evrakı il müdürlüğünce tamamlanır.

c) (a) bendi kapsamında geçici olarak bakılan ve yatılı bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen engelli birey, yerleştirildiği kuruluşta en az bir ay süre ile izlenir. Geçici bakım süresinin iki ayı doldurmasına rağmen diğer kamu kurumlarından ve resmi işlemlerden kaynaklanan gecikmeler sebebiyle evrakın tamamlanamaması, ildeki resmi kuruluşlara sürekli olarak yerleştirilememesi, bununla birlikte ilde özel bakım merkezi bulunması ve özel bakım merkezinin de bakım hizmetini vermeyi kabul etmesi halinde; bakıma muhtaç engelli birey il müdürlüğünün acil yerleştirme onayı ile geçici olarak merkeze yerleştirilir.

ç) Evrakın tamamlanması sonucunda engelli bireyin bakıma muhtaç engelli kapsamında değerlendirilmesi ve geçici olarak yerleştirildiği özel bakım merkezinde bakılmasına karar verilmesi durumunda il müdürlüğü acil yerleştirme onayını sürekli onaya dönüştürür.

d) Merkeze acil olarak yerleştirilen bakıma muhtaç engelli bireyin bakım ücretinin ödenmesinde, il müdürlüğünün acil onay tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere engelli bireyin merkeze yerleştirilme tarihi esas alınır.

e) Engelli bireyin bakıma muhtaç engelli kapsamında olmadığının veya yerleştirildiği merkezde kalmasının uygun olmayacağının evrakın tamamlanmasından sonra belirlenmesi hâlinde, engelli birey, durumuna uygun hizmet modeline yönlendirildikten sonra merkeze yerleştirilmesine ilişkin onay iptal edilir. Bu husus merkeze tebliğ edilir.

f) (c) bendi kapsamında geçici olarak bakılan engelli bireyin sürekli olarak ildeki resmi veya özel kuruluşlara yerleştirilememesi ancak bakım ihtiyacının devam etmesi halinde, konu il müdürlüğünce ivedilikle değerlendirilir ve en yakın illerden başlamak üzere ilgili il müdürlükleri ile iletişim kurularak engelli bireye bakım hizmeti verebilecek öncelikle resmi bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde özel bakım merkezine yerleştirilmesi amacıyla engelli birey ve dosyası ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Özel bakım merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce acil valilik onayı alınarak merkeze geçici olarak yerleştirme yapılır ve yerleştirmeyi müteakiben vasilik ve bakım merkezine yerleştirme gibi yargısal işlemlerle engelli bireyin kesin yerleştirme işlemleri için gerekli diğer evrak tamamlanır. Nüfus cüzdanı olmayan engelli bireylere nüfus cüzdanı düzenlenmesi işlemleri engelli bireyin halen bulunduğu il müdürlüğü tarafından takip edilir. Evrakı tamamlanan engelli birey hakkında (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemler yapılır.


Bakıma muhtaç engelli bireyin merkezden ayrılması

MADDE 55 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde bakıma muhtaç engelli bireyin merkezden ilişiği kesilir:

a) Bakıma muhtaç engelli bireyin reşit ve mümeyyiz olması halinde kendisinin veya yasal temsilcisinin talepte bulunması,

b) Bakıma muhtaç engelli bireyin kabulüne esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespiti veya bakıma muhtaç engelli bireyin tüm mesleki çalışmalara rağmen merkeze uyum sağlayamaması,

c) Bakım programının tamamlanması.
(2) Bakım ihtiyacı devam eden ancak yasal temsilcisi bulunmayan engelli bireyin merkezden ayrılması durumu il müdürlüğüne bildirilir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme, Denetim ve MüeyyidelerDeğerlendirme

MADDE 56 – (1) İllerde özel bakım merkezlerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, denetlenmeleri, müeyyide uygulanması ile ilgili tavsiye kararları almak üzere valilik onayı ile Özel Bakım Merkezleri İl Komisyonu kurulur. Komisyon, valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürlüğünde görevli bir meslek personeli, gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünden bir gıda mühendisi ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü, sağlık il müdürlüğü, il insan hakları kurulundan birer temsilci ve il müdürlüğünden ya da il muhakemat müdürlüğünden bir avukattan oluşur. Komisyonun çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir:
a) Komisyon, yılda en az bir defa olmak üzere ve gerekli görülen hallerde merkezleri değerlendirir.

b) Bakanlık gerekli gördüğünde özel bakım merkezlerinin değerlendirilmesini komisyondan isteyebilir.

c) Değerlendirme en az yedi komisyon üyesinin katılımı ile gerçekleştirilir.

ç) Değerlendirme sonrasında hazırlanan rapor üyelerce imzalanır. Raporun tamamına veya belirli bir kısmına muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imzalar. Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

d) Değerlendirme raporu komisyon başkanı tarafından yedi gün içinde valilik makamına sunulur. Raporun bir sureti Bakanlığa gönderilir.

e) Komisyonun sekretarya hizmetleri il müdürlüğünce yürütülür.


Denetim

MADDE 57 – (1) Denetim; Bakanlık denetçileri, Bakanlık personeli ve il müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Merkez, Bakanlık Denetçileri tarafından 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre denetlenir.

(3) Gerekli görülmesi halinde merkez yetkilendirilen Bakanlık personeli tarafından da denetlenir.

(4) İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimler; il müdürü ve en az iki personel ile en az altı ayda bir gerçekleştirilir. Denetleme sonucu tespit edilen hususlarla ilgili olarak il müdürlüğünce denetim raporu düzenlenir. Merkezin il müdürlüğü tarafından denetimi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

a) Denetim sürecinde, merkez yetkilileri istenilen her türlü bilgi ve belgeyi sunmak ve göstermekle yükümlüdürler.

b) Denetim sonucu tespit edilen hususlar il müdürlüğünce yazılı olarak merkeze bildirilir.

c) Merkez, ayrıca bir süre verilmemiş ise en fazla bir ay içinde belirtilen hususları düzeltmek ve eksiklikleri gidermek zorundadır.

ç) Denetim sonucu tespit edilen hususların düzeltilmesi için verilen süre sonunda il müdürlüğünce yerinde inceleme yapılır. Aksaklıkların giderilmediği tespit edilen merkez hakkında il müdürlüğünün onayı ile 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen işlemler yapılır.


Müeyyideler

MADDE 58 – (1) Merkezde yapılan kontrol ve denetim sonucunda aşağıda belirtilen eksiklik veya aykırılıkların birinin denetim raporu ile tespit edilmesi halinde, aşağıdaki fıkralarda belirtilen müeyyideler uygulanır.

a) Açılış izin belgesinde yer almayan engel grubundan engelli bireyin merkeze kabul edilmesi,

b) Çalışma izni olmayan personel çalıştırılması,

c) Zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısından eksik personel çalıştırılması,

ç) Kişi başı gıda rasyonuna uygun olmayan yemek verilmesi,

d) Merkezde bulunan gıda, yangın tüpü, ilaç ve tıbbi malzemenin son kullanma tarihinin geçmiş olması,

e) Sağlığa zararlı kimyasal maddeler ile delici, kesici ve patlayıcı maddelerin engelli bireylerin kolayca ulaşabileceği yerlerde bulundurulması ve gerekli tedbirlerin alınmamış olması,

f) Merkezin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması,

g) İl müdürlüğünce ya da denetim esnasında yetkili merci tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi,

ğ) Sorumlu müdürün görevden ayrılışının zamanında bildirilmemesi; yeni sorumlu müdürün görevlendirilmesinin zamanında teklif edilmemesi veya göreve başlatılmaması,

h) Merkezde bulunması gereken tefriş malzemesinin eksikliği ya da kullanılamaz halde olduğunun tespit edilerek merkeze bildirilmesine rağmen temin edilmemesi veya yenilenmemesi,

ı) Sivil savunma planının hazırlanmaması veya merkezin iç mekânında kolay görülebilen bir yere asılmamış olması,

i) Elektrik kesintisine karşı tedbir alınmamış olması,

j) Merkez ortam sıcaklığının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması,

k) Bakıma muhtaç engelli bireyin kişisel bakımı için gereken malzemelerin merkeze bildirilmesine rağmen kullanıma sunulmaması,

l) Asansörün çalışır durumda bulunmaması,

m) Merkezin açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak bu Yönetmelikle belirlenen diğer koşullarda eksiklik veya aykırılıkların tespit edilerek merkeze bildirilmesine rağmen giderilmemesi.

(2) Merkezde yapılan kontrol ve denetim sonucunda birinci fıkrada belirlenen eksiklik veya aykırılıkların tespit edilmesi halinde il müdürü tarafından on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının on katından elli katına kadar idari para cezası verilir. Söz konusu eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi ile idari para cezasının yatırılması için otuz günü geçmemek üzere uygun bir süre verilerek merkez yazılı olarak ihtar edilir.

(3) Belirlenen süre içinde merkez tarafından söz konusu eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi halinde ikinci fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekrar idari para cezası uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuz günü geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre içinde de söz konusu eksiklik veya aykırılıkların giderilmemesi halinde merkez Bakanlık tarafından kapatılır.

(4) Eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi için verilen süreler içinde eksiklikler veya aykırılıklar giderilinceye kadar merkeze yeni bir engelli bireyin kabulü yapılmaz.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları kesinleşmesini müteakiben Bakanlığın bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

(6) Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan merkez Bakanlık tarafından kapatılır.


Doğrudan kapatma

MADDE 59 – (1) Merkezde hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi halinde bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli tedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilir.

(2) Aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi halinde merkez Bakanlık tarafından kapatılır:

a) Kurucu veya sorumlu müdürün merkezde hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerden dolayı cezalandırılmasına karar verilmiş olması,

b) Kurucu veya sorumlu müdürün birinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiş olması,

c) Merkezin açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması,

ç) Merkezin izinsiz olarak nakil veya devir işleminin yapılması,

d) Merkezin açılış işlemleri esnasında ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yansıtmadığının sonradan ortaya çıkması.

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması kapatma işleminin yapılmasına engel teşkil etmez.


Merkezin kapatılmasında yapılacak işlemler

MADDE 60 – (1) Merkez, 58 inci ve 59 uncu madde gereğince Bakanlık onayı ile kapatılır. Kapatma onayı Bakanlık tarafından valiliğe bildirilir. Valilik kapatma işlemini kolluk kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirir. Kapatılan merkezler il müdürlüğünce, çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

(2) İl müdürlüğü, kapatılan merkezde bakılan engelli bireylere ya da yasal temsilcilerine durumu ivedilikle bildirir ve 54 üncü maddedeki acil yerleştirmeye ilişkin hükümleri de dikkate alarak engelli bireylerin acil bakım ihtiyacı için gerekli tedbirleri alır.

(3) Kapatılan merkezin açılış izin onayı ve açılış izin belgesinin aslı on beş gün içinde kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. Kapatılan merkezin arşivi, il müdürlüğünce görevlendirilecek üç personel ve merkez tarafından belirlenecek iki kişiden oluşan komisyon tarafından tutanakla tespit edilerek yasal süresince muhafaza edilmek üzere il müdürlüğüne devredilir.


Merkez personelince suç işlenmesi

MADDE 61 – (1) Merkeze kabul edilen bakıma muhtaç engelli bireylere karşı ihmal veya istismarı görülen, suç işleyen ya da suçu gizleyen merkez personeli hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.


DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev yasağı

MADDE 62 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin eşi, üçüncü dereceye kadar kan, ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenlerinin merkez sahibi veya ortağı olmaları hâlinde, bu personel merkezlerle ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilemez.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Bakıcı personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Millî Eğitim Bakanlığı onaylı asgari 400 saatlik Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı sertifika programını tamamlamamış olan bakıcı personelin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde söz konusu sertifika programını tamamlaması zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış veya eğitimine başlanılmış sertifika programlarından Millî Eğitim Bakanlığı onaylı asgari 400 saatlik Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı sertifika programına saat ve içerik olarak eşdeğer programlardan alınan sertifikalar geçerli kabul edilir.


Sorumlu müdür

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma işlemleri başlatılmış olan merkezlerin 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belge ve sertifikası bulunmayan sorumlu müdürlerinin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde söz konusu belge veya sertifikaya sahip olması zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma işlemleri başlatılmış olan merkezlerin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde çalışan sorumlu müdürleri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen deneyim şartı aranmaz.


Personel sayısı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış olan merkezler, 25 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen personel standardını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde sağlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış olan merkezler, 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen zorunlu bakıcı personel sayısını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-16/8/2014-29090) iki yıl içinde tamamlar.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış olan ve aynı yerleşkede birden fazla binada veya girişi ve bahçesi ayrı olan bloklarda hizmet veren merkezlerin 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen zorunlu bakıcı personel sayısı, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde mevcut olan her bir hizmet binası veya girişi ve bahçesi ayrı olan bloğu müstakilen değerlendirilmek suretiyle hesaplanır.


Fiziki düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma işlemleri başlatılmış olan merkezler, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde istenen belgelerden eksik olan belgeyi iki yıl içinde temin eder.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma işlemleri başlatılmış olan merkezler, 31 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen standart ve şartlar ile üçüncü fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde istenen zorunlu fiziksel şartlara bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren tadilat veya nakil hallerinde iki yıl, yeni hizmet binası inşa edilmesi halinde ise üç yıl içinde uyumlu hale getirilir.


Hizmet çeşitliliği

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış olan ve bir hizmet binasında birden fazla engel grubuna hizmet veren merkezler, 49 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince hangi engel grubuna hizmet vereceğini planlar ve gerekli düzenlemeleri yaparak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-16/8/2014-29090) iki yıl içinde açılış izin belgesini yeniler.


Nüfus ölçütünün uygulanmayacağı haller

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılış izni almış olan merkezlerin mevcut kapasiteleri açısından ve bu merkezlerin devri ya da aynı il içinde nakline ilişkin taleplerde 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen ölçüt uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ve resmi başvurusu kabul edilmiş olan merkez açma, kapasite artırımı, devir ve aynı il içinde nakil taleplerinde 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen ölçüt uygulanmaz.


Yürürlük

MADDE 64 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yorum Gönder

0 Yorumlar