GELİR VERGİSİ KANUNU


GELİR VERGİSİ KANUNU:


Engellilik indirimi: Madde 31-(Değişik:9/4/2003-4842/3 md.) 


Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. 

Engellilik indirimi; 

- Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (1000 TL), 

- İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (530 TL), 

- Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (240 TL)dır. 

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar