Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenler Hakkında Yönetmelikİçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığından:

ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN ÖLEN VEYA ENGELLİ

HALE GELENLERE TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Ölümüne veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesine neden olan hastalık veya arızaların askere sevk tarihinden önce de mevcut olduğunun, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan süreler içerisinde oluşmadığının Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığınca tespit edilmesi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları tarafından 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenerek yükümlüye verilmiş olan "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporu,"

"2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş "Askerliğe Elverişli Değildir" kesin kararlı rapor esas alınmak suretiyle, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığınca, Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre belirlenmiş engellilik derecesine yer veren belge,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Tekemmül ettirilen dosya Kuvvet Komutanlıklarınca dizinli ve iki suret olarak Tazminat Komisyonu Başkanlığının sekretarya hizmetini yürütmekle sorumlu Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar ise tekemmül ettirdikleri dosyaları doğrudan bağlı bulundukları komutanlığın personel başkanlığına gönderirler.

(6) Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanlığı; yükümlünün askerliğe elverişsiz hale gelmesine neden olan hastalık veya arızasının askere sevk tarihinden önce mevcut olup olmadığının, eğer askerlik süresi içerisinde oluşmuşsa engellilik derecesinin tespiti için sağlık raporlarını Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderir ve sonuçlarını dosyaya dahil eder."

"(9) "Askerliğe Elverişli Değildir" kesin kararlı rapor esas alınmak suretiyle, 1053 sayılı Nizamname hükümlerine göre engellilik derecesinin tespit edilememesi halinde ilgilinin, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına askerlik şubesi başkanlığı aracılığı ile sevki yapılarak yeniden rapor alması sağlanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Milli Savunma Bakanlığı Tazminat Komisyonu, toplantıya katılan en kıdemli üyenin başkanlığında; Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanı, Kara Kuvvetleri Personel İşlem Dairesi Başkanı, Deniz Kuvvetleri Personel Dairesi Başkanı ve Hava Kuvvetleri Personel Dairesi Başkanından oluşur.

(3) Jandarma Genel Komutanlığı Tazminat Komisyonu, toplantıya katılan en kıdemli üyenin başkanlığında; Personel Başkanı, Mali Hizmetler Birimi Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanı, Personel İşlem Daire Başkanı, Personel İşlem Daire Başkanlığı Şehit Gazi Şube Müdürü, Personel İşlem Daire Başkanlığı Tazminat İşlem Kısım Amiri ve Sağlık Veteriner Daire Başkanından oluşur."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Komisyonun sekretarya ve raportörlük hizmetleri Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Personel Başkanlıkları tarafından yürütülür. Sekretarya birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olmayan başvuruların cevaplandırılması.

b) Komisyona intikal eden belgelerin yeterlik ve geçerlilik yönünden incelenmesi.

c) Varsa, eksik belgelerin getirtilmesi.

ç) Gündemin hazırlanması ve komisyon üyelerinin toplantıya çağrılması.

d) Dosyanın komisyona sunulması.

e) Komisyon kararının yazılması, imza ve onaya sunulması.

f) Komisyon kararının, ilgili makamlara gönderilmesi."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) EK-2'ye göre hazırlanan komisyon kararları Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Personel Başkanlığından sorumlu Komutan Yardımcısının onayına sunulur."

"(3) Tazminatın ödeme işlemleri Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek birimlerce sonuçlandırılır ve neticesinden Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Personel Başkanlığına ve hak sahibine bilgi verilir. Ayrıca kararın ve ödeme emri belgesinin bir sureti yükümlünün bağlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına gönderilir. Ödeme işlemleri askerlik şubesi başkanlıklarınca yükümlünün kayıtlarına işlenir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin EK-2'sinin onay kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ONAY

MSB Bakan Yardımcısı/Personel Başkanlığından sorumlu Jandarma Genel Komutan

Yardımcısı/Personel Başkanlığından sorumlu Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı"

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı birlikte yürütür.


Yorum Gönder

0 Yorumlar