ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI VE ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKBakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2/1/2014 No : 2014/5780 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No : 657 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 7/2/2014 No : 28906 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 54 


BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 


Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 
Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, 

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, 

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istih- dam eden diğer kamu kuruluşlarına, 

Devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uygulanır. 
Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak ha- zırlanmıştır. 
Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, 

b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını, c) (Mülga: 25/1/2018-2018/11227 K.) 

ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenek- leri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mev- zuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, 

d) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS): Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezu- nu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavı, 

e) Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu me- zunu engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemi, 

f) Merkez: Başkanlık dışında Başkanlık adına merkezi sınav ve kura işlemlerini sonuçlan- dıran ve bu sonuçlara göre yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum veya kuruluşu, 

g) Nitelik-Kod Kılavuzu: Başkanlıkça hazırlanan ve atama yapılacak kadrolar için eğitim durumu ve özel koşullar itibarıyla belirlenebilecek farklı alan, dal veya programlar ile sertifika, bonservis, cinsiyet, sürücü belgesi, yabancı dil bilgi seviyesi gibi niteliklerin yer aldığı kılavuzu, 

ğ) Yerleştirme: EKPSS sonuçları veya kura usulüne göre engellilerin tercihleri doğrultu- sunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait münhal kadrolara yerleştirilmesi işlemini, 

ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM 

EKPSS ve Kura 


EKPSS 

MADDE 5- (1) EKPSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurum- lardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar gözönünde bulundurularak Başkanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemle- rine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir. 

(2) EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumu aracılı- ğıyla yapılan engelli işçi alımlarında da kullanılır. 
Kura 

MADDE 6- (1) Kura; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla me- zun olabilecek engellilerin 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gözönünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir. 

(2) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınır. 

(3) (Ek: 25/1/2018-2018/11227 K.) Kura kaydı yaptıran adaylar dört yıl içerisinde ger- çekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilir. 


EKPSS ve kura duyurusu 

MADDE 7- (1) Başkanlık tarafından, Merkezin de görüşü alınmak suretiyle her yıl Ocak ayında sınav ve/veya yerleştirme takvimi belirlenerek duyurulur. 

(2) EKPSS’nin yapılacağı yer ve zamana, EKPSS’de eğitim durumları ve engel grupları itibarıyla yer alacak konular ile testlere ve bunların ağırlıklarına, puan türleri ve hesaplama yön- temine, engel grupları itibarıyla öngörülecek sınav süreleri ile dezavantajlı durumların giderile- bilmesi için alınacak diğer tedbirlere, adayların; EKPSS ve kuraya başvuru şartlarına, tercih sayı- larına, tercihleri doğrultusunda EKPSS’de alınan puan veya kura sonucuna göre yerleştirilmeleri- ne, yerleştirme sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar usuller Bakanlı- ğın görüşü alınarak Başkanlıkça, EKPSS, kura ve yerleştirmenin Başkanlık adına Merkeze yaptı- rılması halinde ise Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlık ve Merkezce müştereken belirlenir. 

(3) EKPSS, kura ve yerleştirmeye ilişkin duyurular Başkanlığın ve Merkezin internet site- sinde ilan edilir. 

(4) EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzu Başkanlıkça, EKPSS ve kuranın Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır. 

(5) EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzunda; başvuru, eğitim durumu ve engel grupları iti- barıyla sınav konuları, sınav ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile sınava ilişkin diğer bilgiler yer alır. 
EKPSS’nin yapılması ve sonuçlarının duyurulması 

MADDE 8- (1) EKPSS, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kotası açığı bulunduğu sü- rece diğer merkezi kamu personel alım sınavlarından ayrı olarak yapılır. 

(2) Sınav soruları, engel grupları itibarıyla öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişim- leri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanır. 

(3) EKPSS adayların, engel grupları ve ulaşabilirlikleri gözönüne alınarak uygun ortam- larda yapılır. 

(4) EKPSS’de istekleri halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya işaretle- yici olmak üzere sınav görevlisi temin edilir. 

(5) EKPSS sonuçları, EKPSS’yi yapan kurumun internet sitesinden ilan edilir. EKPSS’nin, Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise EKPSS sonuçları ile engelli istih- damına ilişkin olarak yürütülecek çalışmalarda kullanılabilecek diğer bilgiler Başkanlığa bildirilir. 
EKPSS’nin geçerlik süresi (1) 

MADDE 9- (1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sına- va kadar geçerli olmaya devam eder. 


(1) 25/1/2018 tarihli ve 2018/11227 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar” ibaresi “dört yıl” şeklin- de değiştirilmiştir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yerleştirme Süreci ve Atama İşlemleri 

Kadroların tahsisi 

MADDE 10- (1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3’ü dikkate alınır. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılması- nı sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamaları esastır. 

(3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet ge- reklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir. 
Kadroların bildirilmesi 

MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı ya- pacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik-Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksik- siz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı olarak Başkanlığa gönderilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirme için Nitelik-Kod Kılavuzunda belirtilenler dı- şında ayrıca özel nitelik belirleyemez. 

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler haricinde, yerleş- tirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez. 

(4)Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde, Başkanlık bu bildirimleri, öngörülen koşullara ve Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleye- rek sonucu elektronik ortamda Merkeze bildirir. 
Tercih Kılavuzunun hazırlanması 

MADDE 12- (1) Yerleştirme işlemi için Başkanlıkça bir Tercih Kılavuzu hazırlanır. Yer- leştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise bu Kılavuz Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır. 

(2) Yerleştirmeye ilişkin bilgiler, Tercih Kılavuzunda yer alır. 
Yerleştirme 

MADDE 13- (1) (Değişik birinci cümle: 25/1/2018-2018/11227 K.) Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır. 

a) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Yerleştir- melerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyin- den almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır. 

b) İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda kura ile yerleştirme talep eden kamu kurum veya kuruluşlarından durumlarına uygun koşulların bulunduğu kadrolar için tercihte bulunmak suretiyle kuraya katılırlar. 

(2) Yerleştirmede adayların başvuru belgesi ve tercih formundaki beyanları esas alınır. 

(3) Yerleştirme sonuçları, yerleştirmeyi yapan kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yer- leştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde yerleştirilen adaylara ilişkin bilgiler ayrıca Başkanlığa da bildirilir. 

(4) Engelli adayların öğretmen kadrolarına yerleştirilme işlemleri, EKPSS sonuçları kul- lanılarak Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

(5) Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartlarla birlikte atanacakları kadro için Tercih Kılavuzun- da ilan edilen diğer şartlar aranır. 

(6) Bu Yönetmelik hükümlerine göre engelli kapsamına girenlerin, EKPSS dışındaki per- sonel alımı usullerine göre memur kadrolarına yerleştirilmelerinde ve atanmalarında genel hü- kümler uygulanır. 
Yerleştirme ve atama yapılmayacak haller 

MADDE 14- (1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamın- daki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim prog- ramları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetme- lik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz. 

(2) Diğer kanunlarla memurluğa atanmaları engellenen adaylar da bu Yönetmelik hüküm- leri çerçevesinde yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz. 

(3) EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirildiği halde atama için aranılan koşulları ta- şımayan veya istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılamaz. 

(4) EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirilmiş olmak bu maddede sayılanlar için her- hangi bir hak teşkil etmez. 

(5) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştir- melere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz. 

Adayların başvurmaları ve atanmaları 

MADDE 15- (1) Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavu- zunda istenilen belgeler ile birlikte süresi içinde başvurur. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere başvuran adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Bu adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın atanır. 

(3) Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formu ile adli sicil ve askerlik durumu ile ilgili beyanda bulunurlar. Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların bu beyanlarının doğruluğu yetkili mercilerden kurumlarca teyit edilir. Adayların atanma işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamam- lanması beklenmeksizin sonuçlandırılır. 

(4) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları ya- pılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulunduk- ları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

İşyerlerinin engellilerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi 

MADDE 16- (1) Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellile- rin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır. 

(2) Engelliler, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz. 
Uygulamanın izlenmesi ve bildirim yükümlülüğü 

MADDE 17- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur çalıştırma yükümlülüğü- nün yerine getirilmesinin takip ve denetimi Başkanlıkça yapılır. 

(2) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları; istihdam ettikleri engelli personele ilişkin olarak Başkanlığın internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmında yer alan bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurur ve alacakları çıktıları yazılı olarak her yıl Mayıs ayının son günü itibarıyla Başkanlığa yazılı olarak gönderir. Ayrıca, kamu kurum ve kuru- luşları söz konusu personele ilişkin bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri değişikliğin meyda- na geldiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Başkanlığın internet sitesindeki “DPB e- Uygulama” kısmına işleyerek güncelleştirir. 

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmesi yapılan kadrolardan atama sonucu göreve başlatılanları, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanları, niteliği uymadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgileri, Başkanlığın internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmında yer alan ilgili formlardaki bilgi alanlarını tam ve eksik- siz olarak doldurmak suretiyle, söz konusu atamayla ilgili işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Başkanlığa bildirir. 

(4) Engelli memur istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile bu Yönetmelik hü- kümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde ve kamu kurum ve kuruluş- ları arasında uygulama birliğinin sağlanmasında Başkanlık yetkilidir. 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 18- (1) 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür- lüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1- (Ek: 25/1/2018-2018/11227 K.) 

(1) 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. 
Yürürlük 

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum Gönder

0 Yorumlar