TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI 

KANUNU (1) (2) 


Kanun Numarası : 5434 

Kabul Tarihi : 8/6/1949 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949 Sayı : 7235 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1335 


Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 283’e bakınız. BİRİNCİ KISIM 

Kuruluş 

Madde 1 – 3 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.) 

Madde 4 – 5 - (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Madde 6 ilâ 11 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.) İKİNCİ KISlM 

Sandıktan Faydalanacaklar 

Madde 12 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ÜÇÜNCÜ KISIM 

Bu Kanunla Tanınan Haklar 

Madde 13 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sandığın Geliri ve Tahsil Şekilleri 

Madde 14 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) BEŞİNCİ KISIM 

Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık, Ücret ve Ödenekler 

Madde 15 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ALTINCI KISIM 

Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderme Şekli 

Madde 16 ilâ 19 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 


(1) 7/5/1986 tarih ve 3284 Sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Ek Madde 57" olarak değiştirilen Ek 7 nci madde hükmü gereğince,"Emekli, Adi malullük veya Vazife malullüğü Aylığı Bağlanmış olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük"ile "Vazife malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname" ve "Vazife malulüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük" hariç bu Kanunda geçen diğer "tüzük" deyimleri "yönetmelik" olarak değiştirilmiş ve gerekli değişiklik ilgili madde metinlerine işlenmiştir. 

(2) Bu Kanunun 26/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. (Bkz. R.G.28/10/1990 - 20679) 


YEDİNCİ KISIM 

Sandığın Mevcutları 

Madde 20 ilâ 22- (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.) 

Madde 23 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 24 – (Mülga: 3/3/1954 - 6311/19 md.) 

Madde 25 – (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.) SEKİZİNCİ KISIM 

Hesap İşleri 

Madde 26 ilâ 29- (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.) DOKUZUNCU KISIM 

Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı 

Madde 30 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ONUNCU KISIM 

Fiili Hizmet Müddeti 

Madde 31 ilâ 34 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ON BİRİNCİ KISIM 

İtibari Hizmet Müddeti 

Madde 35 ilâ 38 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ON İKİNCİ KISIM 

Emekli Aylığı Bağlanacak Haller 

Madde 39 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ON ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yaş Hadleri 

Madde 40 – (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mankemesi’nin 3/4/2007 tarihli ve E: 2005/52, K: 2007/35 sayılı Kararı ile.)Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz. 

a) (Mülga: 8/7/2003-4919/3 md.) 

b) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md.) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir. 

c) (Mülga: 28/4/1982 - 2665/6 md.) 

ç) (Değişik: 6/2/1959 - 7198/1 md.) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir: 

I – Subay ve askeri memur ve gedikliler: 

1 – Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler 41 

2 – Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46 

3 – Binbaşılar 52 

4 – Yarbaylar 55 

5 – Albaylar (Değişik: 12/12/1980 - 2358/1 md.) 60 

6 – Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller (Değişik: 12/12/1980 - 2358/1 md.) 62 

7 – Kor ve organeraller ve amiraller 65 

8 – Mareşal ve büyük amiraller 68 

9 – 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hastabakıcı hemşireler 55 

10 – Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar 60 

11 – Gedikli subaylar 52 

12 – Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) 43 

13 – Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar) 46 

14 – Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) 49 

15 – Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) 55 

II – Emniyet mensupları: 

1 – Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60 

2 – Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58 

3 – Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56 

4 – (Değişik: 16/6/2010-5997/13 md.)Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları         55 

III- (Değişik: 3/6/2011-640-KHK/40 md.) Gümrük Muhafaza mensupları: 

1 - Gümrük Muhafaza Memurları 55 

2- Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri 60 

IV – Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları 55 

V – (Ek: 13/6/1994 - KHK - 546/2 md.; İptal:Ana. Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64-2 sayılı Kararı ile ; Yeniden Düzenleme : 16/2/1995 - 4069/1 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan: 

1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir, Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir 60 

2. Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1 inci Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir 58 

3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 56 

4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 54 

5. Diğer kadrodakiler 52 

(Değişik : 16/2/1995 - 4069/1 md.) Yukarıdaki (ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca, (V) işaretli bendinde gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir. 

d) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md.) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar. 

e) (Değişik: 26/2/2008-5743/3 md.) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde; 

I - Subaylardan; 

1 - Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar, 

2 - Muharip sınıf subaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar, 

3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar, 

II - Astsubaylardan; 

1 - Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar, 

2 - Muharip sınıf astsubaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar, 

sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler. 

f) (Ek: 8/6/1959-7333/1 md; Mülga: 27/7/1967-926/208 md.) 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır. 

g) (Ek: 1/7/2010-6002/21 md.) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 yaşını doldurdukları tarihtir. 


ON DÖRDÜNCÜ KISIM 

Emekli Aylığı 

Madde 41 ilâ 43 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ON BEŞİNCİ KISIM 

Malullük 

Madde 44 ilâ 52 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ON ALTINCI KISIM 

Âdi Mâlüllük Aylığı 

Madde 53 - 54 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ON YEDİNCİ KISIM 

Vazife Malullüğü Aylığı 

Madde 55 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 56 – (Değişik: 18/3/1976 - 1976/1 md.) 

Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70'i üzerinden aylık bağlanır. 

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/68 md.; Değişik fıkra: 2/1/2017-KHK-680/29 md.) Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında okuyanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksekokullarında okuyanlar, üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Millî İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına veya engelliliğinin derecesi itibarıyla bu Kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenler, birinci fıkra hükümlerinden aynı şekilde yararlandırılırlar. 

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır. 

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz. 

Madde 57 ilâ 59 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 60 – Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malulü olmaları halinde kendilerine malullük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er olarak silah altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmiyenlerin, silah altında iken vazife malulü olmalarında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır: 

a) malullükleri, esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife malullüğü aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mani değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır; 

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olmaz; 

b) (Mülga: 23/2/1965-545/4 md.) 


Madde 61 ilâ 63 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) ON SEKİZİNCİ KISIM 

Harp Malullüğü 

Madde 64 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 65 – Harb malullerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır: 

a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır. 

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir. 

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler. 

ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb malulleri Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harb malullüğü zamlarından kesilir. 

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur. 

Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır. 

(Değişik: 7/5/1986 - 3284/9 md.) Şu kadar ki, talip olanlar (100)'ü geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkanlarına göre artırılabilir. 

e) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/9 md.) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır. (1) 

f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler. 

(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır. (2) 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır. ON DOKUZUNCU KISIM 

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller 

Madde 66 – 67 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 


(1) Sözü edilen Geçici 7 nci madde, teselsülü sağlamak için Geçici 139 olarak numaralandırılmıştır. 

(2) Sandıkça harcanacak paraların Hazineden alınması, 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Geçici Madde 141" olarak değiştirilen Geçici Madde 9 ile kaldırılmıştır. 

YİRMİNCİ KISIM 

Dul ve Yetim Aylıkları 

Madde 68 ilâ 71 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 72 – (Değişik: 7/5/1986 - 3284/10 md.) 

(Mülga birinci fıkra: 31/5/2006-5510/106 md.) 

(Mülga ikinci fıkra: 31/5/2006-5510/106 md.) 

(Mülga üçüncü fıkra: 31/5/2006-5510/106 md.) 

(Değişik:1/4/1998 - 4354/2 md.) (Değişik birinci cümle: 12/7/2013-6495/91 md.) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamaz. Babaya bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. (Değişik dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/91 md.) Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve babalara bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı ile %200’üne kadar yükseltilebilir. Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir. (1) 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.; Mülga fıkra: 12/7/2013-6495/91 md.) 

Madde 73 ilâ 76 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) YİRMİ BİRİNCİ KISIM 

Dul ve Yetim Aylığının Bağlanmıyacağı Haller 

Madde 77 ilâ 80 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 81 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335 /29 md.) YİRMİ İKİNCİ KISIM 

Toptan Ödeme 

Madde 82 ilâ 86 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM 

Emekli Keseneklerinin Geri Verilmesi 

Madde 87 ilâ 88 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 


YİRMİ DÖRDÜNCÜ KISIM 

İkramiye 

Madde 89 – (Değişik: 17/1/2012-6270/1 md.) 

Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir. 

İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Yukarıdaki fıkralara göre (…)(1) mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz.(1) 

Emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmak üzere, emeklilik veya malullük aylığı bağlanması dışında herhangi bir sebeple görevleri sona erenler için, görevin sona erme sebebinin bu durumu kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı olarak kuruma bildirilmesi ve bunların özlük dosyasında saklanması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmazlar.  

(1) Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 tarihli ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararıyla, bu fıkrada yer alan “verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile” ibaresi iptal edilmiştir. 

İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir. 

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. (Mülga ikinci cümle: 4/4/2015-6645/41 md.)(…) 

Bu Kanunun mülga 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emekli ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen emekli ikramiyeleri, düzenlenecek fatura üzerine Sayıştay ve Danıştay başkanları için kendi kurumları, diğerleri için emekliye sevk onayını veren kurum tarafından karşılanır. Özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kamu idareleri tarafından karşılanması gereken emekli ikramiyesi tutarları ise, emekliye sevk onayı aranmaksızın ve faturası karşılığında Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkraya göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin, fatura düzenlenmesini müteakip iki ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması zorunludur. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Madde 90 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) YİRMİ BEŞİNCİ KISIM 

Aylıkların Başlangıcı 

Madde 91 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) YİRMİ ALTINCI KISIM 

Emeklilik Haklarının Düşmesini ve Bağlanan Aylıkların Devamlı Olarak 

Kesilmesini Gerektiren Sebepler 

Madde 92 – 93 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) YİRMİ YEDİNCİ KISIM 

İki Cihetten veya Aynı Sıfatla (Aylık) veya (Toptan Ödeme)'ye İstihkak Halleri 

Madde 94 ilâ 97 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) YİRMİ SEKİZİNCİ KISIM 

Emekli, Adi malullük, Vazife malullüğü, Dul ve Yetim Aylığı Alanlardan veya 

Kesenekleri Geri Verilenlerle Toptan Ödeme Yapılanlardan 

Bir Vazifeye Tayin Edilenler 

Madde 98 ilâ 100 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 101 – Vazife malullüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır. 

Madde 102 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 103 – Emekli, adi, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silah altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/16 md.) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıklarından kesenek alınır. 

b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır. 

c) Er olarak silah altına alınanların aylıkları kesilmez. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır. 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır. 

Madde 104 – (Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 


YİRMİ DOKUZUNCU KISIM 

Yaş 

Madde 105 ilâ 107 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) OTUZUNCU KISIM 

Muhtaçlık 

Madde 108 ilâ 111 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) OTUZ BİRİNCİ KISIM 

Aylık Bağlanıncıya, Toptan Ödeme ve Kesenek İadesi Yapılıncaya Kadar 

Verilecek Avanslar 

Madde 112 ilâ 115 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) OTUZ İKİNCİ KISIM 

Zamanaşımı 

Madde 116 ilâ 118 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) OTUZ ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ödeme 

Madde 119 ilâ 122 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) OTUZ DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yoklama 

Madde 123 - 124 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) OTUZ BEŞİNCİ KISIM 

Biriktirme Sandığı 

Madde 125 - 126 – (Mülga: 23/2/1965 - 545/4 md.) OTUZ ALTINCI KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Madde 127 ilâ 129 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Madde 130 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Madde 131 ilâ 135 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 1 – (3/3/1954 - 6311 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.) 

Yönetmeliğinde belirtilecek şartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetleriyle İdare Meclisi Reis ve azalarının ve ailelerinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur. 

Bu Sandığın gelirleri: 

1 – (Değişik: 7/5/1986 - 3284/22 md.) Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilecek ve % 2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan; 

2 – Her türlü teberrulardan yardımlardan ibarettir. 

Ek Madde 2 – (3/3/1954 - 6311 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 3 – (29/5/1957 - 6981/1 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 4 – (7/1/1959 - 7184/1 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 5 – (Ek: 28/2/1959 – 7242/1 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Madde 6 – (Ek: 18/6/1964 – 478/2 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Madde 7 – (Ek: 18/6/1964 – 478/3 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Madde 8 – (23/2/1965 - 545/5 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 9 – (7/2/1969 - 1101/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 10 – (Ek: 7/2/1969 - 1101/1 md.; Mülga: 21/4/2005 - 5335/29 md.) 

Ek Madde 11 – (7/2/1969 - 1101/1 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 12 – (Ek: 7/2/1969 - 1101/1 md.; Mülga: 21/4/2005 - 5335/29 md.) 

Ek Madde 13 – (2/3/1970 - 1239/1 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 14 – (2/3/1970 - 1239/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 15 – (8/7/1971 - 1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 16 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 17 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 18 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 19 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 20 – (Ek: 8/7/1971 - 1425/2 md. ; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Madde 21 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek madde 22 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 8 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 23 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 24 – (Ek:8/7/1971 - 1425/2 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Madde 25 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 11 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 26 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 27 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 28 – (Ek: 8/7/1971 - 1425/2 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Madde 29 – (8/7/1971 - 1425 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 30 – (2/6/1972 - 1592/1 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 31 – (20/5/1976 - 2012/2 md. ile gelen numarasız Ek madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin; 

a) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

b) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

c) (Mülga: 6/7/1995 - KHK - 562/25 md.) 

d) 5434 sayılı T.C. Emekli Sanıdığı Kanununa tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce (E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırılmayan süreleri,


(Değişik: 3/4/2003-4839/4 md.) T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır. 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli Sandığı İştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum tarafından borçlandırılır. 

e) (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır. 

Ek Madde 32 – (1/6/1976 - 2013/3 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 33 – (1/6/1976 - 2013/3 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 34 – (28/6/1978 - 2161/1 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 35 – (Ek: 28/6/1978 - 2161/1 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Madde 36 – (28/6/1978 - 2161/1 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 37 – (18/1/1979 - 2177/4 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 38 – (24/12/1980 - 2363/3 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 39 – (Ek: 24/12/1980 - 2363/3 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 40 – (Ek: 24/12/1980 - 2363/3 md.; Mülga: 27/6/1989 - KHK - 375/32 md.) 

Ek Madde 41 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri tesis eder ve işletir. 

Ek Madde 42 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir. 

Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanamadığı takdirde aradaki fark T.C. Emekli Sandığınca ödenir. 

Ek Madde 43 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının muvafakatı ile yeteri kadar karşılık ayrılır. 

Ek Madde 44 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Sandık, dinlenme ve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır. 

Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir. 

Ek Madde 45 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek belgeler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Ek Madde 46 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 47 – (21/7/1983 - 2865/1 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 48 – (23/9/1983 - 2898/4 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 49 – (23/9/1983 - 2898 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 50 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı Kararı ile.) 

Ek Madde 51 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah.2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 Sayılı Kararı ile.) 

Ek Madde 52 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.) 

Ek Madde 53 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.) 

Ek Madde 54 – (7/5/1986 - 3284/18 md.ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; iptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.) 

Ek Madde 55 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.) 

Ek Madde 56 – (7/5/1986 - 3284/ 18 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 57 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 8 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 58 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.) 

Ek Madde 59 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 60 ilâ 65 – (Ek: 21/4/1988 - 3430/1 md,; İptal: An. Mah.'nin 24/5/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.) 

Ek Madde 66 – (Ek: 26/6/1984-KHK-241/37 md; Mülga: 3/4/2003-4839/5 md.) 

Ek Madde 67 – (29/11/1984 - KHK - 243/50 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 68 – (30/12/1987 - KHK - 306/5 md. ile gelen madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik : 24/11/1994 - 4049/7 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 69 – (14/1/1988 - KHK - 311/6 md ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 70 – (Ek :6/1/1992-KHK- 476/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 71 – (Ek: 24/11/1994 - 4046/38 md.) 

Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez. (1) 

(Ek fıkra: 1/8/2003-4971/27 md.) Bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere ve bu Kanuna tâbi olarak çalışmakta iken bu kuruluşların özelleştirilmesi, faaliyetinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesinden önce emeklilik, malûliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış olup da kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmış olanlara ödenen emekli ikramiyesi, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları ödenmesini takip eden iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir. 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır. 

Ek Madde 72 – (Ek: 6/7/1995-KHK-562/16 md.; ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 73 – (Ek: 3/4/1998 - 4359/6 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.) 

(1) Bu fıkrada yer alan "özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla," ibaresi,21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

Ek Madde 74 – (Ek: 8/12/1999 - KHK-589/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 75 – (Ek: 8/12/1999 - KHK-589/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 76 – (Ek:27/1/2000 - 4505/4 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 77 – (Ek:11/5/2000 - 4567/1 md.) (1)(2)(3) 

(Değişik birinci fıkra : 15/9/2000 - KHK - 624/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 - 4677/1 md.) (Değişik birinci cümle: 12/7/2013-6495/92 md.) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir. 

a) (Değişik : 15/9/2000 – KHK – 624/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 – 4677/1 md.) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar, sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar, sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilâtı personeli ve Millî İstihbarat Teşkilâtı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malul olanlara bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malullerin emsalleri esas alınarak, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. (2)(3) 

b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda (öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil) kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. (Değişik üçüncü cümle: 12/7/2013-6495/92 md.) Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir. (Mülga dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/92 md.) (…) Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin aylık yönünden yükseltilmeleri ise 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. (2)(3) 

c) (Değişik: 4/7/2012-6353/70 md.) Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe; bu Kanunun 56 ncımaddesi, 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlere uygulanacak azami derece ve kademe ise, genel idare hizmetleri sınıfı esas alınarak öğrenim durumları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. (4) 


(1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle bu maddenin (b) bendinde yer alan “ve uzman” ibaresi “Uzman” şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sözleşmeli erbaş ve erler” ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan “Uzman erbaşların” ibaresi “Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin” olarak değiştirilmiştir. 

(3) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle, bu maddenin (a) bendine “uzman erbaşlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar,” ve (b) bendine “azami rütbe tavanı subaylarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “(öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)” ibareleri eklenmiştir. 

(4) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 92 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Sivil iştirakçiler ile” ibaresi “Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe;” şeklinde değiştirilmiştir. 


d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesidir. (1) 

e) (Ek: 4/7/2012-6353/70 md.) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, milli istihbarat hizmetleri sınıfında bulunan personel için azami kadro unvanları; yükselebilecekleri en son yönetim veya uzmanlık kadrosunu geçmemek kaydıyla, yönetim kademelerinde olanlar için Başkan kadrosu, diğer personeller için 1 inci sınıf uzman kadrolarıdır. 

f) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve mallüllerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez. (1) 

g) bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır. (1) 

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/92 md.) Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır. 1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intibak işlemi yapılır. 

(Ek : 13/6/2001 - 4677/1 md.) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir. (1) 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.; Mülga fıkra: 12/7/2013-6495/92 md.) 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır. 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir. 

Ek Madde 78 – (Ek : 15/9/2000 - KHK - 624/2 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 - 4677/2 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 


(1) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “başkomiser” ibaresi “öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü” ve ikinci fıkrasında yer alan “asgari ücretin net tutarı” ibaresi “16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) ve (f) bentleri (f) ve (g) bentleri şeklinde teselsül ettirilmiştir. 


Ek Madde 79 – (Ek : 14/7/2004 – 5217/4 md.) 

(Değişik birinci fıkra: 12/7/2013-6495/93 md.) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödeme verilir. 

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır. 

Malûllük Derecesi 

Göstergeler 40 000 36 000 31 000 28 000 25 000 22 000 
(Değişik dördüncü fıkra: 12/7/2013-6495/93 md.) Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullere uygulanan gösterge üzerinden; aynı sebeplerle malullük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin hayatta iken maluliyet derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır. Dul ve yetim sayısının bir kişiden fazla olması hâlinde, verilecek ek ödeme hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır. 

(Mülga beşinci fıkra: 12/7/2013-6495/93 md.) 

(Değişik altıncı fıkra: 12/7/2013-6495/93 md.) Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. (Değişik ikinci cümle: 17/4/2017-KHK-690/30 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/26 md.) Ödemeler, her eğitim-öğretim yılında bir kez olmak üzere, ilgili eğitim-öğretim yılının Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısı ve aynı eğitim-öğretim yılındaki öğrenim seviyesine göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında toptan yapılır. Öğrenim durumu ve seviyeleri tespit edilemeyenlere ise ilgili eğitim-öğretim yılı içinde talepleri üzerine eğitim ve öğretim yardımları ödenir. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanlar da bu fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar. (Ek cümle: 17/4/2017-KHK-690/30 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/26 md.) Birinci fıkra kapsamında aylık almakta olanlar da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu yardımdan yararlandırılır. 

(Değişik yedinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir. 

Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerden yararlandırılırlar. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.; Değişik onuncu fıkra; 12/7/2013-6495/93 md.) Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme ile eğitim öğretim yardımından yararlanırlar. 

Ek Madde 80 – (Ek : 17/9/2004 – 5234/3 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.) 

Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya (…)(2) veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır. (1)(2)(3)(4)(5) 

(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "emekli aylığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

(2) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 94 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(3) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “dâhil kadrolar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar” ibaresi eklenmiştir. 

(4) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar” ibaresi eklenmiştir. 

(5) 17/4/2017 tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerine” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. 


Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır. 

(Değişik üçüncü fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır. 

Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir. 

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez. 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır. 

Ek Madde 82- (Ek: 17/4/2008-5754/75 md.) 

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan; 

a) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanan ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı çalışma sürelerinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş olanlara, 

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalılık hallerinin birden fazlasına tabi olarak çalışmış olmakla birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada son defa uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanlara, 

c) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmamakla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara, 

d) Yaşlılık toptan ödemesi yapılmış olup uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara, 

e) Uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta iken ölenlerin ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine, 

f) Ölüm tarihi itibariyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmamakla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanların ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine, 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usûller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için; iş kanunlarına tabi olarak çalışmış olanların iş sözleşmelerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması, sözleşmeli personel statüsünde çalışmış olanların ise hizmet sözleşmelerinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatı veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasını gerektirecek şekilde sona ermiş olması şarttır. Ayrıca, bu kişilerin, her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

2) Bu madde kapsamında emekli ikramiyesi ödenenlerden vazife malûllüğü, kanunlarla belirlenen bekleme süresi sonunda kadrosuzluk, yaş haddi veya ölüm sebebiyle haklarında 5510 sayılı Kanunun uzun vadeli sigorta kolları kapsamında aylık bağlanmış veya toptan ödeme yapılmış olanlara; aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir. 

3) Emekli ikramiyesinin hak sahiplerine ödenecek olması, emekli ikramiyesinin miktarında bir indirime gidilmesini gerektirmez. Emekli ikramiyesinin ödenecek hak sahiplerinin toplam sayısının birden fazla olması halinde, bu madde uyarınca hesaplanacak emekli ikramiyesinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hisseleriyle orantılı olarak hak sahipleri arasında paylaştırılır. 

4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölen ve ölüm tarihinde hak sahibi bulunmayanların emekli ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir. 

5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu şekilde çalışmaları sona erdikten sonra uzun vadeli sigorta kolları açısından aynı Kanuna göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayanlardan, anılan Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeye devam ederek aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri süreler hariç 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 


6) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; başka birinin sürekli bakımına muhtaç olacak şekilde malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde ve 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. 

7) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu Kanunun ek 71 inci maddesi gereğince aynı sigortalılık haline göre sigortalılıkları devam ettirilenlere, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Ancak, 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci madde kapsamına giren kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düştüğü tarihten sonra, anonim şirket statüsünde olmayanların ise satışı veya devri tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak geçtiği kabul edilen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

8) Bu madde gereğince ödenen emekli ikramiyesi, emekliye sevk onayı veren kamu idareleri (Danıştay Başkanları için Danıştay, Sayıştay Başkanları için Sayıştay) tarafından yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (6) numaralı fıkra uyarınca fazladan ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ile (7) numaralı fıkra gereğince 

ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ise yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır. 

Ek Madde 83- (Ek: 17/4/2008-5754/75 md.) 

Kendi isteği ile emekliye ayrılan, ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hizmet süresinin eksik olduğu veya gerekli yaş şartını henüz haiz olmadığı tespit olunanlardan; emeklilik veya malûllük aylığı alınan süresi, eksik hizmet süresinden veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süreden fazla olanların emeklilik işlemi iptal edilmez. Bunların en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süre kadar geriye gidilerek, bu dönemde kendilerine ödenen emeklilik veya yaşlılık aylıkları borç çıkarılır. Çıkarılan borç ve bu borca ilişkin faiz ile borç çıkarılan süreye ait kesenek ve kurum karşılıkları, ilgili kurum bütçesinin personel ödeneklerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir. Bu şekilde ilave olarak kesenek ve kurum karşılığı ödenen süreler için ilgililere ikramiye farkı ödenmez, ödenmiş olan ikramiyenin eksik hizmet süresine ilişkin kısmı geri alınmaz. Borç çıkarılan döneme ilişkin olarak ilgililer adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanmış olan tedavi ve ilaç bedelleri de kurumları bütçelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir. 


OTUZ YEDİNCİ KISIM 

Geçici Hükümler 

A) Devir Muameleleri 

Geçici Madde 1 ilâ 7 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 8 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 9 -13 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) B) Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emeklilik Hakkı Tanınan 

Vazifelerde Bulunanlar veya Sonradan Bu Duruma Girenler 

Geçici Madde 14 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 15 – 16 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 17 ilâ 30 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 31 – (Mülga: 9/7/1953 – 6122/7 md.) C) Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emekli Aylığı Alanların 

Ölümlerinde Dul ve Yetimlerine Bağlanacak Aylıklar 

Geçici Madde 32 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) Ç) Emekli,Dul ve Yetimlerden Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emeklilik Hakkı 

Tanınan Vazifelerde Bulunanlar veya Sonradan Bu Vazifelere Girenler 

Geçici Madde 33 ilâ 39 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) D) Kaldırılan Hükümlere Göre Bağlanan Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları 

Geçici Madde 40 ilâ 53 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) E) Doğumları 8 Şubat 1332 veya Daha Evvelki Tarihli Olanların 

Yaşları ile İlgili Hükümler 

Geçici Madde 54 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanların Emeklilikleri 

Geçici Madde 55 ilâ 59 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 60, 61, 62 – (Mülga: 9/6/1952 - 5951/5 md.) 

Geçici Madde 63 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 64 – (Mülga: 9/6/1952 - 5951/5 md.) G) Borçlanma Hükümleri: 

Geçici Madde 65 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 66 ilâ 72 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) H) Çeşitli Hükümler 

Geçici Madde 73 ilâ 75 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 76 - Bu kanuna konulan hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dışında herhangi bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık veya toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz. 

Geçici Madde 77 ilâ 82 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 83 – (Mülga: 25/3/1953 - 6077/6 md.) 

Geçici Madde 84 – (Mülga: 27/7/1967 - 926/208 md.) 

Geçici Madde 85 – 86 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 87 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 88 – (Ek: 6/1/1954-6216/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 89 ilâ 93 – (Ek:3/3/1954 - 6311/23 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 94 – (Ek: 11/3/1954 - 6388/4 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 95 – (Ek: 20/5/1955 - 6580/1 md.) (1) 

Geçici Madde 96 – (Ek: 22/6/1956 - 6740/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 97 – (Ek: 22/6/1956 - 6745/2 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 98 – (Ek: 13/7/1956 - 6800/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 99 – (Ek: 16/7/1956 - 6807/1 md.) (2) 

Geçici Madde 100, 101 – (Ek: 16/1/1957 - 6881/1 md.) (3) 

Geçici Madde 102 – (Ek: 18/2/1957 - 6916/1 md.; Mülga: 21/42005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 103 – (Ek: 29/5/1957 - 6981/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 104 – (Ek: 25/6/1958 - 7134/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 105 - 106 – (Ek: 12/6/1959 - 7350/2 md.) (4) 

Geçici Madde 107 – (Ek: 23/10/1962 - 82/1 md.) (5) 

Geçici Madde 108 – (Ek: 23/10/1962 - 83/1 md.) (6) 

(1) 20/5/1955 tarih ve 6580 Sayılı Kanun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır. 

(2) 16/7/1956 tarih ve 6807 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır. 

(3) 16/1/1957 tarih ve 6881 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır. 

(4) 12/6/1959 tarih ve 7350 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır. 

(5) 23/10/1962 tarih ve 82 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alımış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır. 

(6) 23/10/1962 tarih ve 83 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır. 

Geçici Madde 109 – (Ek: 30/5/1963 - 241/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 110 – (Ek: 30/5/1963 - 241/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 111 – (Ek: 9/7/1963 - 266/2 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 112 – (19/9/1963 - 335/1 md. ile gelen Geçici Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 113 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 114 – (Ek: 18/6/1964 - 478/1 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 115 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 3 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 116 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 4 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 117 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 118 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 119 – (Ek: 23/2/1965 - 545/6 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 120 – (15/7/1965 - 670/6 md. ile gelen numarasız Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 121 – (7/2/1969 - 1101/3 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Çeşitli kanunlarla bağlanmış veya bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak, Hazinece ödenmesi gerekli emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harb malullüğü, dul ve yetim aylıkları (Vatani hizmet aylıkları dahil) ile toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlama ve ödeme işlemleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca yapılır. 

Vatani hizmet aylıkları ödeneği Maliye Bakanlığı Bütçesine konur ve bu aylıklar ödendikçe faturası karşılığında sandığa verilir. Devir ve ödeme işlemlerine esas olacak maaş kayıt örneklerinin ve sair evrakın şeklinin tesbiti, hazırlanması Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı tarafından müştereken yapılır. Bunların sandığa intikaline ait esaslar da aynı şekilde tespit olunur. 

Geçici Madde 122 ilâ 129 – (Ek: 7/2/1969 - 1101/3 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 130 – (Ek: 2/3/1970 - 1239/1 md.; Mülga: 21/4/2005 - 5335/29 md.) 

Geçici Madde 131 – (Ek: 1/3/1971–1377/Geçici 1 md.;Mülga:21/4/2005–5335/29 md.) 

Geçici Madde 132 – (Ek: 1/3/1971–1377/Geçici 2 md.;Mülga: 21/4/2005–5335/29 md.) 

Geçici Madde 133 – (Ek: 8/7/1971-1425/7 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 134 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. İptal: An. Mah. 6/6/1972 - E. 1971/44, K. 1972/29 sayılı Kararı ile.) 

Geçici Madde 135 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 23/6/1983 - 2853/2 md.) 

Geçici Madde 136 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 137 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 138 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 139 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 140 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 141 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 9 ncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 7/2/1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harb malullüğü, er vazife ve harb malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları, faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödenir: 

Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde hükmü uygulanır. 

5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda yazılı ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurumlara fatura edileceği hakkındaki hükümleri saklıdır. 

Geçici Madde 142 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 143 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 144 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 145 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 146 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 14 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 147 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 148 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 16 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 149 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 17 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 150 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 18 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 151 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 19 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 152 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen geçici 20 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. İptal: An. Mah. 6/6/1972 Tarih ve E. 1971/44, K. 1972/29 sayılı kararı ile.) 

Geçici Madde 153 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 21 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 154 – (8/7/1971 - 1425/7 md ile gelen Geçici 22 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 155 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 23 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 156 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 24 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 157 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 25 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 158 – (2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 159 – (2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 160 – (2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 161 – (22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 162 – (22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 163 – (22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 164 – (22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 165 – (26/6/1973 - 1782/1 md. ile gelen Geçici Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 166 – (18/3/1976 - 1976/1 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 167 – (18/3/1976 - 1976/1 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 168 – (1/6/1976 - 2013/4 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 169 – (15/6/1978 - 2149/2 md. ile gelen Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 170 – (29/6/1978 - 2168/4 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 171 – (29/6/1978 - 2168/4 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 172 – (13/11/1981 - 2559/5 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 173 – (13/11/1981 - 2559/5 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 174 – (23/9/1983 - 2898/5 md ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.) 

Geçici Madde 175 – (23/9/1983 - 2898/5 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 176 – (14/3/1985 - 3166/6 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 177 – (14/3/1985 - 3166/6 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 178 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 179 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 180 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 181 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga:21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 182 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 183 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 184 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 185 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 186 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 187 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 188 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E . 1986/22, K.1986/28 sayılı kararı ile.) 

Geçici Madde 189 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/ 28 sayılı kararı ile.) 

Geçici Madde 190 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 191 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 14 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 192 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 193 – 194 – (Ek: 21/4/1988 - 3430/2 md.; İptal:Ana. Mah.'nin 24/5/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.) 

Geçici Madde 195 – (Ek: 17/5/1990 - 3650/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 196 – (Ek: 8/5/1991- 3715/4 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) 

Geçici Madde 197 – (Ek: 6/1/1992 - KHK - 476/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 198 – (Ek: 8/6/1994 - 3997/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 199 – (Ek: 16/2/1995 - 4069/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 200 – (Ek: 4/4/1995 - 4104/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 201 – (Ek: 4/4/1995 - 4104/2 md.; iptal: Ana Mah.nin 13/5/1998 tarih ve E.: 1996/51, K.: 1998/17 sayılı kararıyla.) 

Geçici Madde 202 – (Ek: 6/7/1995 - KHK - 562/17 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 203 – (Ek: 1/4/1998 - 4354/4 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 204 – (Ek: 1/4/1998 - 4354/4 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 205 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 

Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. 

a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını, 

(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde; 

b) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını, 

c) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını, 

d) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını, 

e) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını, 

f) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını, 

g) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını, 

h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını, 

i) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını, 

j) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını, 

k) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını, 

l) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını, 

m) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını, 

n) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını, 

o) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını, 

p) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını, 

r) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını, 

Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. 

(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır. 

(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır. 

Geçici Madde 206 – (Değişik : 4/4/2015-6645/42 md.) 

8/9/1999 veya bu tarihten önce iştirakçiliği bulunup, 8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar. 

8/9/1999 tarihinden önce geçen ve aylık bağlanmasında dikkate alınan hizmetler nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanması talep edilemez. 

Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlara maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olmak üzere müracaatlarını takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır ve bunlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Geçici Madde 207 – (Ek: 27/1/2000 - 4505/4 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 208 – (Ek: 27/1/2000 - 4505/4 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 209 – (Ek: 27/1/2000 - 4505/4 md.) 

Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sayılı Kanunun ek 76 ncı maddesi hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilirler. 

Bu suretle ilgileri kurulanların görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri başlangıç alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına borç kaydedilir. Bunlar borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ödemek zorundadırlar. 

Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulunmayanlar hakkında prim ödeme süreleri ve öğrenim durumlarına göre tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeler esas alınmak suretiyle yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bunlardan Sandıkça bağlanmış emekli aylıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş ya da iptal edilmiş olanlar hakkında da ödenmiş olan emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. 

Geçici Madde 210 – (Ek: 11/5/2000 - 4567/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 211 – (Ek : 15/9/2000 - KHK-624/3 md.; İptal: Ana.Mah.’nin 26/10/2000 tarih ve E.: 2000/60, K.: 2000/33 sayılı kararı ile.) 

Geçici Madde 212 – (Ek : 4/7/2001 - KHK - 631/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 213 - (Mülga: 8/7/2003-4919/3 md.) 

Geçici Madde 214 - (Ek: 3/4/2003-4839/8 md.) 

Bu Kanunun getirdiği 61 yaş haddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz. (Mülga son cümle: 8/7/2003-4919/3 md.) 

Geçici Madde 215 - (Ek: 8/7/2003-4919/2 md.; İptal:Ana. Mah.’nin 8/10/2003 tarih ve E.2003/67, K.2003/88 sayılı Kararı ile.) 

Geçici Madde 216- (Ek: 8/7/2003-4919/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 217- (Ek: 8/7/2003-4919/2 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Geçici Madde 218- (Ek: 17/9/2004-5234/3 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 219 - (Ek: 21/4/2005 – 5335/3 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 220 - (Ek: 21/4/2005 – 5335/3 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Geçici Madde 221- (Ek: 17/4/2008-5754/75 md.) 

Ek 77 nci madde kapsamına girenlerin aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, anılan maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez. 

Geçici Madde 222 - (Ek: 7/7/2010-6004/24 md.) 

Dışişleri Bakanlığı meslek mensubu, ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarına atanmak suretiyle görev yapmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen terör eylemleri nedeniyle malul veya şehit olanlar için bağlanan aylık ve vazife malullüğü aylıklarında unvan tavanları; 

a) Başkonsolos, elçi-müsteşar, büyükelçilik birinci müsteşarı kadro unvanında görev yaptığı halde büyükelçi kadro unvanı emsal alınarak, 

b) Diğer meslek mensubu kadro unvanlarında görev yaptığı halde başkonsolos kadro unvanı emsal alınarak, 

c) Ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarında görev yaptığı halde uzman kadro unvanı emsal alınarak, 

belirlenir. 

Bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ek 77 nci madde hükmü dikkate alınarak birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık veya aylık farkı ödenmez. 

Geçici Madde 223 - (Ek: 17/1/2012-6270/2 md.) 

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine, varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve bu Kanunun 89 uncu maddesindeki şartların varlığı halinde aynı esas ve usuller çerçevesinde emekli ikramiyesi ödenir. Davalardan vazgeçilmesi halinde, mahkemelerce Sosyal Güvenlik Kurumu lehine hükmedilecek vekalet ücretleri Kurumca tahsil edilmez. 

Bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında fasılalı olarak hizmeti bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aynı kapsamda çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra emeklilik, yaşlılık, malullük ile dul ve yetim aylığı bağlanacak olanlar hakkında 89 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uygulanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki fasılalı hizmet süreleri için 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. 

Geçici Madde 224 - (Ek: 4/7/2012-6353/71 md.) 

Bu maddeyi düzenleyen Kanunla 72 nci maddede ve ek 77 nci maddede yapılan değişiklik öncesinde bağlanmış olan aylıklar ilgili mevzuatına uygun olarak bağlanmış sayılır ve bunlarda bir eksiltme yapılmaz. 

Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen 56 ncımadde, 72 nci maddenin dördüncü fıkrası ve ek 77 nci madde kapsamına dahil edilen haller sebebiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hayatını kaybeden veya malul olanlar, müracaatları üzerine; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde aynı haklardan yararlandırılır. Ancak, geçmiş süreler için aylık, aylık farkı, emekli ikramiyesi veya emekli ikramiyesi farkı ödenmez. 

İlgililerin varsa açtıkları davalardan feragat etmeleri kaydıyla, 72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu maddeyi düzenleyen Kanunla yapılan değişiklik neticesinde aylık bağlama şartları yeniden düzenlenenler için bu maddenin yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan aylıklar sebebiyle açılmış olan dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönem için ilgililere çıkarılmış olan borçlar beş yıla kadar taksitlendirilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması halinde taksit süresi uzatılır, faizler Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilir. 

Geçici Madde 225 - (Ek: 12/7/2013-6495/95 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp malullüğü veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin veya anılan madde ve kanunlara göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri; bu maddeyi düzenleyen Kanunla ana ve babalara aylık bağlanabilmesine ilişkin olarak bu Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliklerin, bağlanmış olan aylıkların intibak suretiyle arttırılmasına ilişkin ek 77 nci maddesinde yapılan değişikliklerin, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı verilmesine ilişkin olarak ek 79 uncu maddesinde yapılan değişikliklerin durumlarına uygun hükümlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmeksizin ilgili maddelerde belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar. 

Ek 79 uncu madde kapsamında ek ödemenin beş katı tutarında yardım yapılmış olması hâlinde, bu ödemenin yapıldığı beşinci yılı takip eden ödeme dönemine kadar bir süre geçmedikçe bu maddeyi düzenleyen Kanunla ek 79 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten dolayı ödeme yapılmaz. Beş yıllık dönemin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolmuş olması hâlinde geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz. 

72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu Kanunla yapılan değişiklik neticesinde, aylık bağlama şartları yeniden düzenlenen kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan aylıkları sebebiyle açtıkları davalardan feragat etmeleri hâlinde; kendilerine çıkarılmış olan borçların faize ilişkin kısmı terkin olunur, anaparaya ilişkin kısmı ise beş yıla kadar taksitlendirilir ve haklarındaki mevcut dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması hâlinde taksit süresi uzatılır. Ancak, adlarına borç çıkartılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat edenlerin vefat tarihi itibarıyla borçlarının kalan kısmı; önceden vefat edenlerin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla borçlarının kalan kısmı tahsil edilmez ve haklarında bu amaçla dava veya icra takibi bulunması hâlinde bunlardan vazgeçilir. 

Geçici Madde 226- (Ek: 18/1/2017 - 6770/1 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk lirasının altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamaz. 

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır. Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 18/1/1979 - 2177/5 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 18/1/1979 - 2177/5 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 18/1/1979-2177/5 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 4 – (12/12/1980 - 2358/3 md. ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 5 - (24/12/1980 - 2363/6 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 


Ek Geçici Madde 6 – (24/12/1980 - 2363/6 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 7 – (18/9/1981 - 2525/2 md. ile gelen numarasız Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Ek Geçici Madde 8 – (22/10/1981 - 2540/1 md. ile gelen numarasız Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Ek Geçici Madde 9 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 10 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 11 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 3 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: 3/12/1992 - 3854/1 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Ek Geçici Madde 12 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 13 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 14 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 15 – (13/11/1981 - 2559/4 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 16 – (13/11/1981-2559/4 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 17 – (13/11/1981 - 2559/4 md. ile gelen Ek Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 18 – (13/11/1981 - 2559/4 md. ile gelen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 19 – (28/4/1982 - 2665/3 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Ek Geçici Madde 20 – (28/4/1982 - 2665/3 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Ek Geçici Madde 21 – (23/6/1983 - 2852/2 md. ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) 

Ek Geçici Madde 22 – (22/9/1983/-2889/1 md. ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 3/12/1992 - 3854/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.) 

Madde 136 – Bu Kanunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının kuruluşuna ait birinci kısma dahil maddeleriyle emeklilik muamelelerinde yürürlükte olan hükümler uygulanmak üzere 39 uncu maddenin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci maddeleri yayımı gününü takibeden ay başından, diğer hükümleri de bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 137 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 


5434 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 1 – 14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK'nin Geçici 3 üncü maddesi: 

Geçici Madde 3 – Başbakanlık görevinde bulunmuş olup da herhangi bir sebeple görevleri sona erenler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ncı madde hükmünden yararlanırlar. 2 – 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK'nin Geçici 1 inci maddesi: 

Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tespiti dolayısıyle aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

a - b (Mülga: 12/12/1984 - KHK - 243/52 md.) 

c) İl Valiliği veya Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 6 yıldan, 

d) Profesörlerden; profesörlük kadrosunda, Yükseköğretim Kurulu üyeliği veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde geçirdikleri hizmet süreleri 8 yıldan, (1) 

e) Bakanlık Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görevlerinde bulunanlardan, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 3 yıldan, (2) 

f) Yukarıda ayrı fıkralar halinde yazılı görevlerden birden fazlasında bulunulması halinde, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 10 yıldan, 

Fazla olanlara T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bağlanacak emekli aylıklarının hesabında 900 ek gösterge uygulanır. 3 – 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK'nin 5 inci maddesi: 

Madde 5 – Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerin birden fazlasında toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. Bunlardan istisnai memurluklarda bulunanlarla Devlet Denetleme Kurulu kadrolarında görev alanların makam tazminatlarının ödenmesine devam olunur. 4 – 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin Geçici Maddeleri 

Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle getirilen memuriyet taban aylığı ile kıdem aylığı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, 1/7/1989 - 31/12/1989 dönemi için % 25, 1990 yılı için % 50, 1991 yılı için % 75 ve 1992 ve takip eden yıllar için % 100 oranında dikkate alınır. 

Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

(1) 28/12/1984 tarih ve 244 Sayılı KHK ile, (d) fıkrasındaki 10 yıllık süre 8 yıl olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(2) 12/12/1984 tarih ve 243 Sayılı KHK'nin 52 nci maddesi ile; (c) fıkrasındaki 10 yıllık süre 6 yıl, (e) fıkrasındaki 5-yıllık süre de 3 yıl olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 


5 – 1/10/1992 tarih ve 3841 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi: 

Geçici Madde 1 – (Mülga: 17/4/2008-5754/75 md.) 6 – 3/12/1992 tarih ve 3854 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi: 

Madde 3 – Bu Kanuna göre yapılan intibaklarından dolayı geçmiş süreler için, görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez. 7 – 3/12/1992 tarih ve 3855 sayılı Kanun'un geçici 1 inci maddesi: 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun T.C. Emekli Sandığından halen aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlere uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz. 8 – 24/11/1994 tarih ve 4049 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi: 

Geçici Madde 1 – (Mülga: 17/4/2008-5754/75 md.) 9 – 13/6/2001 tarih ve 4677 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi: 

Geçici Madde 1 – (Mülga: 17/4/2008-5754/75 md.) 


5434 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE 

Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi 
I – 

8/6/1949 tarihli ve 5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı 

Kanunun: 

Geçici: 60,61,62,64 maddeleri (1) 9/6/1952 5951 5 Geçici:31 inci madde 9/7/1953 6122 7 Madde 24 3/3/1954 6311 19 6122 Sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesinin 25-30 yıl arasında hizmeti 

bulunanlara verilecek emeklilik ikramiyesine dair hükmü 28/2/1959 7242 2 13 üncü maddenin (h) fıkrası 60 ıncı maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, 

78. maddenin son fıkrası, 125,126. maddeleri Geçici 28. maddenin (c) fıkrası 

“Tevdiatçı” deyimi ve Tevdiatçılarla ilgili hükümleri 23/2/1965 545 4 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 13/7/1967 898 1 9/7/1963 tarihli ve 266 Sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 84 üncü maddesi 27/7/1967 926 208 15 inci maddesine 5951 Sayılı Kanunla eklenen ve 6244 Sayılı Kanunla değiştirilen 

(i) fıkrasının 1046 Sayılı Kanuna aykırı hükümleri 13/6/1968 1046 2 23/2/1965 tarihli ve 545 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 14 üncü maddesinin (e) fıkrası, 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi, Geçici 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının; Hazinece bütçelerin zat maaşları bölümüne konulacak ödenek miktarına ve bu bölümden aktarma yapılamıyacağına dair olan hükmü ile sözü geçen Kanunun 1101 Sayılı Kanuna aykırı diğer hükümleri, 2/8/1960 tarihli ve 42 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası, 8/11/1960 tarihli ve 124 Sayılı Kanun 7/2/1969 1101 2 40 ıncı maddesine 16/1/1953 tarihli ve 6013 Sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrası 28/4/1982 2665 6 7/2/1969 tarihli ve 1101 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1 ve 4 üncü maddeler, 

8/7/1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) fıkrasıyla (2) aynı kanunla eklenen Ek 4 üncü madde ve bu Kanunla ek ve değişikliklerinin 24/12/1980 tarihli ve 2363 Sayılı Kanuna aykırı hükümleri 24/12/1980 2363 7 


(1) Şu kadarki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu maddeler hükümlerine göre emekli aylıklarına istihkak kesbetmiş olanların hakları mahfuzdur. 

(2) Burada sözü edilen 1425 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi teselsülün sağlanması için “Ek Madde 15” olarak numaralandırılmıştır. 


Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın 
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi 

II - 

5951 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi 8/ 2/1954 6244 1 5441 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi 11/ 3/1954 6388 5 III - 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun;4 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasındaki “... . . bu kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde” ibaresi; 154 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “.... Emekli kanunu hükümleri dışında” ibaresi 190 ıncı maddesi ve Ek Geçici 20 nci maddesi, 

b) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; 

c) 5434 sayılı Kanuna 2363 Sayılı Kanun ile eklenen Ek 3 üncü maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri (1) 

d) 31/12/1980 tarih ve 2368 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi 12/2/1982 2595 19 IV - 

16 Sayılı KHK'nin 1 ve 3 üncü maddeleri 23/6/1983 2853 2 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanuna ekli, 3/7/1975 tarih ve 1922 Sayılı Kanun ve 2710/1978 tarihli ve 16 sayılı KHK nin değiştirilmesine dair 2/2/1979 tarih ve 26 sayılı KHK. 23/6/1983 2854 1 Yasama Organı Üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlara ilişkin olarak 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerinde ve diğer kanunlarda yer alan bu kanuna aykırı hükümler 7/5/1986 3284 23 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin Değişik Geçici 1 inci maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 

Ek 40 ıncı maddesi 27/6/l989 KHK/375 32 

—————————— 

(1) Burada sözü edilen Ek 3 üncü maddenin numarası teselsülün sağlanması için “Ek 40 ıncı Madde” olarak değiştirilmiştir. 2208-1 5434 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE 

Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın 
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi 

10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, 

27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 

2377 sayılı Ögretmenlere Eğitim ve Ögretim Hizmeti Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, (Değişik: 12/4/1990 - KHK - 420/15 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 9 uncu maddesi, 

2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

6/12/l989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 9/4/ 1990 KHK/418 45 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 39 uncu maddesinin (h), (i) fıkraları ile bu maddenin son bendi ve aynı Kanunun ek 55 ve ek 58 inci maddeleri ile geçici 174 üncü maddesi 20/2/1992 3774 6 3855 sayılı Kanunun 1,2,4,5 ve 7 nci maddeleri 24/11/1994 4049 10 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununu'nun Ek 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrası ile aynı Kanunun ek 31 inci maddesinin (c) bendi, 6/7/1995 KHK/562 15 Yorum Gönder

0 Yorumlar