Engelli Bireylere Sağlanan İndirim ve Muafiyetlerle ilgili Soru ve Cevaplar 7

Soru 101: Rehabilitasyon nedir?


Rehabilitasyon, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmektir. Engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen psiko-sosyal hizmetler bütünüdür.

Soru 102: Rehabilitasyon merkezleri kaç türde incelenmektedir?


Hizmetler, engel grupları, yaş grupları ve cinsiyetlere göre 4 türde incelenmektedir.

Soru 103: Rehabilitasyon merkezleri hizmet yönünden kaç türde incelenir?


Yatılı, gündüzlü ve dönemler hâlinde hizmet veren kuruluşlar olmak üzere 3 türde incelenmektedir.

Soru 104: Rehabilitasyon merkezlerinde engel grupları açısından hangi engellilere hizmet verilmektedir?


Zihinsel (hafif, orta ve ağır), bedensel (spastik, ortopedik, felçli, görme) ve ruhsal (psikotik bozukluklar; şizofreni, paranoya, manik veya depresif bozukluklar ve benzeri) engellilere hizmet verilmektedir.

Soru 105: Rehabilitasyon merkezlerinde hangi yaş gruplarına hizmet verilmektedir?


Hizmet verilen yaş grubu açısından; 0-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-25, 26-35, 36-60, 61 ve üzeri yaş grubuna hizmet verilmektedir.

Soru 106: Rehabilitasyon merkezleri; farklı türde (hizmetler, engel grupları, yaş grupları, cinsiyet) hizmetleri aynı mekânda mı vermektedir?Hizmet binalarının yeterlilik durumuna göre, aynı merkezde, farklı engel, yaş ve cinsiyet durumundaki engellilere hizmet sunulabilmektedir.


Soru 107: Rehabilitasyon merkezlerinden yararlanabilmek için nereye müracaat etmem gerekiyor?Bağlı bulunduğunuz ilde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne/Sosyal Hizmet Merkezine müracaat edebilirsiniz.


Soru 108: Ruhsal engelliler rehabilitasyon merkezlerinden yararlanabilir mi?Merkezlerde, ruhsal engelli bireylere hizmet verilebilmesi için ruhsal engellinin öncelikle Sağlık Bakanlığının ve üniversitelerin ruh sağlığı hastanelerinde veya kliniklerinde tedavi olması, toplu yaşam birimlerinde yaşayabilecek kadar şifa bulması, atak dönemlerinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi, hastalığının kontrol altına alınması ve belirtilen durumların sağlık raporu ile tespit edilmesi gereklidir.

Soru 109: Engelli vatandaşların eğitim hizmetleri kapsamında ihtiyaçları hangi kurum tarafından karşılanır?


Engellilerin eğitim, özel eğitim, teknik eğitim, yaygın eğitim ve destek eğitim ihtiyaçları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde karşılanır.

Soru 110: Rehabilitasyon merkezinde kalmaktayım, artık çalışmak istiyorum ne gibi olanaklar sağlanabilir?


Kuruluş müdürlüğünce çalışabilecek durumda olan engellilerin isimleri ve engel durumları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının il ve ilçelerde bulunan ilgili birimlerine bildirilir. Bu engellilerin iş ve meslek edinmelerine ve istihdamlarına yönelik olarak gerekli işbirliği çalışmaları yapılır.


Soru 111: Rehabilitasyon merkezlerinde bakılan engellilere giyim yardımı ve harçlık olarak yardım yapılmakta mıdır?Rehabilitasyon merkezlerinde bakılan engellilere de yardım yapılmaktadır. Giyim yardımı ve harçlık için gerekli ödenek Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine gönderilir.


Soru 112: Geçici ve misafir olarak rehabilitasyon merkezinde kalıyorum hangi haklardan yararlanabilirim?Geçici ve misafir olarak merkeze kabul edilen engelliler de merkezde kalan diğer engellilere verilen tüm haklardan ve hizmetlerden yararlanır.


Soru 113: On dört (14) yaşında görme engelliyim rehabilitasyon merkezlerinden yararlanabilir miyim?Görme engelli bireylere dönemler hâlinde rehabilitasyon hizmeti verilen merkezlere on beş ve üzeri yaş grubundaki görme engelliler kabul edilir.


Soru 114: Komşum bakıma muhtaç derecede engelli tek başına yaşıyor fakat güçlük çekiyor, ne yapabiliriz?Bu durumda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne/Sosyal Hizmet Merkezine bildirebilirsiniz. Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan engellileri bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/Sosyal Hizmet Merkezine bildirebilirler. Engelli hakkında sosyal inceleme yapılarak uygun hizmet modellerinden faydalanması sağlanır.


Soru 115: Özel eğitim hizmetlerinin yasal dayanağı nedir?Özel eğitim hizmetleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca verilmekte olup 07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.

Soru 116:Bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmetlerinden yararlanmak için yapılacak müracaatlarda istenecek belgeler nelerdir?


a)Engelli sağlık kurulu raporu. Engellinin bulaşıcı hastalığı ve madde bağımlılığının olması durumunda bu husus raporda belirtilir.

b)Yatılı ve sürekli bakımı için bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilecek olan, on sekiz yaşını tamamlamamış Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.

c)On sekiz yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.

Terk/buluntu ve yakını bulunmayan kimsesiz engellilerin yasal işlemleri, engellinin bulunduğu il müdürlüğünce yürütülür.

Dönemler hâlindeki hizmet modelinden yararlanacak görme Engellilerden birinci fıkranın a ve b bentlerindeki belgeler istenmez.