Engelli Bireylere Sağlanan İndirim ve Muafiyetlerle ilgili Soru ve Cevaplar 3Soru 22: Engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınları şehiriçi ulaşımdan ücretsiz faydalanmakta mıdır?Ücretsiz seyahat hakkından yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca çıkarılan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği ile belirlenmiş olup, ilgili Yönetmelik 4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.12 Temmuz 2013 tarihinde 6495 sayılı Kanunla 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle şehit yakınları, gazilere, gazi yakınlarına, başarılı sporculara, engel oranı %40 ve üzerinde olan engelli bireylere ve ağır engelli olan bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçisine demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı; 65 yaşın üstündeki vatandaşlara demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile yukarıda sayılan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise % 50 indirimli olarak yararlanma hakkı getirilmiştir.

Soru 23: Ücretsiz Seyahat Kapsamında Özel Halk Otobüsü ve Deniz Ulaşımı Sahiplerine Bedel Ödeniyor mu?4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun birinci maddesine 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunla eklenen dokuzuncu fıkrasında; ücretsiz seyahat yükümlülüğü bulunan ve belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacağı belirtilmiştir.Bu çerçevede, söz konusu gelir desteğinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Gelir desteği miktarı, 8 Haziran 2018 tarihinde her bir ödeme kaleminde %33 oranında arttırılmıştır. Böylece;

Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 1000 TL;

Diğer ulaşım araçlarından;Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık

1330 TL,büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 TL,

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ise aylık 800 TL.

İlgili Yönetmeliğe göre; belediyelerden gönderilen bilgiler doğrultusunda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen icmal tabloları uyarınca hesaplanan ödeme miktarlarınınİl Müdürlüklerimiz aracılığı ile belediyelerin açacakları hesaplara aktarılmaktadır.​ 

Soru 24:Engelli Kimlik Kartı almak için gerekli şartlar nelerdir?30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında yetkili hastanelerden birince düzenlenmiş en az % 40 ve üzeri engel oranı belirtir "Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu" çıkarılması gerekmektedir.

Soru 25: Engelli Kimlik Kartı nereden ve nasıl alınır?19.07.2008 tarih ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği, Engelliler İçin Kimlik Kartı alabilmeniz için nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği ile ikamet ettiğiniz ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilir.Soru 26: Engelli Kimlik Kartının sağladığı haklar nelerdir?


Engelli Kimlik Kartı ile çeşitli kurum ve kuruluşların sağladığı hizmetlerden ilgili kurumun mevzuatları doğrultusunda indirimli veya ücretsiz yararlanır.

Örneğin; şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş imkanı vb.

Soru 27: Engelliğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden kimler yararlanabilmektedir?


Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,

Engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

Soru 28 :Basit usulde vergilendirilenlerden engellilerden hangi meslek dalları gelir vergisi indiriminden faydalanmaktadır?Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler yararlanmaktadırlar.

Soru 29: Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan engellilerin gelir vergisi indiriminden yararlanabilmeleri için yapacakları işlemler nelerdir?


Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır.

Soru 30: Engellinin sahip olduğu konutta vergi muafiyeti var mıdır?


5378 Sayılı engelliler Kanunu'nun 22'inci maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir. Buna göre; 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır.

Soru 31: Engellinin sahip olduğu konutta vergi muafiyeti şartları nelerdir?


18 yaşını doldurmuş olması
Hiçbir geliri olmadığını belgelemesi,
Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olmasıdır.

Soru 32: Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?


Gaziler, engelliler, şehitlerin eşleri varsa çocukları muafiyetten faydalanır.

Soru 33: Emlak vergi muafiyetinde konutta ne tür özellikler aranmaktadır?


Ülkemiz sınırları içinde brüt 200 m'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.