687 KHK İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR1. Bu destekten hangi sektörde faaliyet gösteren işverenler yararlanabilecektir?


İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

2.Bu destekten yararlanılabilmek için sigortalılarda aranılan şartlar nelerdir?


Sigortalının;

- 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İşe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

- İşe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, SGK’ya 10 günden fazla bildirilmemiş olması/ işsiz olması,

gerekmektedir.

3. Hangi sigortalılar için bu destekten yararlanma imkanı bulunmamaktadır?


1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)/(esnaf vs.) ve (c)/(memur) bentleri, Ek 6 ncı maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (10 günden fazla ev hizmetinde çalışan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede 10 günden fazla bildirilmemiş olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19-Mevsim Bitimi), (20-Kampanya Bitimi) ve (30-Vize Süresinin Bitimi) kodlarıyla bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden, işe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla bildirilenlerden dolayı destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında bu destek uygulanmayacaktır.

4. Bu destekten yararlanılabilmek için işverenlerde hangi şartlar aranmaktadır?


Sigortalını işe alındığı işyerine ait 2016/Aralı ayına ilişin aylı prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak iş alınması gerekmektedir.

1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 2016/Aralı ayıda Kuruma aylı prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen aylı prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

0” gün “0” kazanç bildirilen sigortalılar Aralı ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına dahil edilecektir.

SGDP li bildirimler Aralı ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına dahil edilecektir.

Alt işverenlerce yapılan bildirimler Aralı ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına ilave edilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin (0687/1687 kanun no) yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşyerinin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

5. 2017 yılında tescil edilmiş işyerleri bu destekten nasıl yararlanacaktır?


2017 yılında tescil edilen işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Ocak ayı içinde tescil edilen işyeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanacaktır.

2017 yılında tescil edilen işyerlerinde 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek tutarının tamamı üzerinden bu destekten yararlanılabilecektir.

2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kuruma hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde;

- 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir.

-1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından, destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek tutarının tamamı üzerinden bu destekten yararlanılabilecektir.

6. Kayıt dışı sigortalı çalıştıranlar bu destekten yararlanabilir mi?


1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler bu destekten yararlanamaz. Bu tespitin yapılmış olması durumunda 2017 yılında yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen alt işveren olsa dahi asıl işveren de bu destekten yararlanamayacaktır. Söz konusu tespit, asıl işveren için yapılmış ise, asıl işveren bu destekten yararlanamayacak ancak alt işveren yararlanabilecektir.

7. Bu destek kapsamında verilen prim desteği nasıl hesaplanmaktadır?


İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, destekten yararlanılacak aydaki kapsamdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunur.

8. Bu destekten alt işverenler de yararlanabilecek midir?


Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır. 2016 Aralık ayı sigortalı sayısı/2016 yılı ortalama sigortalı sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınır.

9. Bu destekten yararlanan işverenler aynı sigortalı için diğer teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilir mi?


Bu destekten yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Asgari ücret desteği hesaplamasına bu sigortalıların gün sayısı dahil edilmez.

10. Bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin nasıl başvuru yapmaları gerekmektedir?


Sigortalılara ilişkin tanımlama işlemi e-bildirge sisteminden yapılacak olup, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

11. Bu destekten yararlanacak işverenlerin bildirecekleri sigortalıların 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı nasıl tespit edilecektir?


Sigortalının 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı hususunun işverenlerce kontrol edilmesinin ardından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

12. Bu destekten yararlanmak için 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar açısından aranılan şartlar nelerdir?


Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması ve işe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında 10 günden fazla bildirilmemesi gerekmektedir.

13. 5/6/2017 tarihinde işe giren sigortalı (A)’nın 2017/Mart ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (Bağ-Kur) kapsamında olması durumunda bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilir mi?


1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar, işe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında, Ek 6 veya Ek 9 uncu (ay içinde 10 gün ve üzerinde bildirimi yapılan) maddeleri kapsamında Kurumumuza bildirilmiş olsa dahi, bu sigortalılardan dolayı, Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla, destekten yararlanılabilecektir.

14. 12/7/2017 tarihinde işe giren sigortalı (B)’nin en son çalıştığı işyerinden 2017/Ocak ayında (19) koduyla işten ayrılış bildirgesi verildiği varsayıldığında, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilir mi?


1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar, işe giriş tarihinden önceki altı aylık süre içerisinde (19), (20) ve (30) işten ayrılış kodlarından biri ile işten ayrılmış olsa bile bu sigortalılardan dolayı destekten yararlanılabilecektir.

15. 2016/Aralık ayında Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar açısından bu destekten ne şekilde yararlanılır?


2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar açısından 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.

16. 14/8/2017 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan (Y) Limited Şirketinde 2017/Ağustos ayında işe alınan sigortalılar yönünden bu destekten yararlanılır mı?


1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kuruma hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.