Engelli istisnası kapsamında iktisap edilen taşıtla ilgili beş yıllık sürenin hesabı hakkında görüş

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü


Sayı : 39044742-135-E.447066 27.05.2019
Konu :Engelli istisnası kapsamında iktisap edilen taşıtla ilgili beş yıllık sürenin hesabı. 


İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi hükmünden yararlanmak suretiyle iktisap edilerek 14/05/2014 tarihinde adınıza kayıt ve tescili yapılan ... plakalı araçla ilgili beş yıllık sürenin hangi tarihte dolacağı, diğer bir ifadeyle istisna kapsamında yeni bir aracın hangi tarihten itibaren alınabileceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde, engellilerin istisna kapsamında araç iktisabına ilişkin hükümler yer almakta olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır. 

Kanunun (15/2-a) maddesinde, veraset yoluyla intikaller hariç olmak üzere (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallardan ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, bu düzenleme ile ilgili usul ve esaslara yönelik açıklamalara ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yer verilmiştir. 

Mezkur Genel Tebliğin ilgili bölümünde, ÖTV Kanununun (15/2-a) maddesi gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç olmak üzere, ilk iktisabı ÖTV'den istisna olarak gerçekleştirilenlerin, istisnadan yararlanamayan bir kişi veya kuruma devredilmesi halinde, bu devir sonrasında adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, satış veya devir sonrası yeni kayıt ve tescil tarihindeki orana göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılarak ÖTV tahsil edileceği, 

Tebliğin "Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri" başlıklı (IV/G/1.1) bölümünde, ÖTV Kanununun (15/2-a) maddesi hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun (7/2) maddesi kapsamında yapılanların, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranacağı, 

.... Ayrıca, bu uygulama kapsamında, ÖTV'siz olarak taşıt iktisap eden malul veya engellilerin, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden, tekrar bu düzenlemeden ve/veya Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulamasından yararlanamayacakları, 

Aynı Tebliğin "Malul veya Engelliler ile Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri" başlıklı (IV/G/1.3) bölümünde ise, ÖTV Kanununun (15/2-a) maddesi hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (8) numaralı bentleri kapsamında ilk iktisabı yapılanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devrinde ÖTV aranmayacağı 

açıklanmıştır. 

Buna göre, ÖTV Kanununun (7/2) maddesi hükmü uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi malların beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden müstesna tutulmuş olup, beş yıllık sürenin hesabı ilk iktisap tarihi itibariyle başlamaktadır. 

Bu durumda, ÖTV Kanununun (7/2) maddesi kapsamında ilk iktisabı yapılan araçların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devrinde ÖTV aranmayacağı gibi, ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yer alan şartları taşıyor olmak kaydıyla, bu tarihten itibaren bahse konu istisna uygulaması kapsamında yeni bir araç iktisabı da mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ayrıca bir tespit olmadığı sürece faturanın düzenlenmesi ile ilk iktisap gerçekleştiğinden, ilk iktisap tarihinin hesabında alış faturası üzerindeki tarihin esas alınacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.