Engelli merdiven asansörü ithali ve yurt içinde tesliminde KDV istisnası hakkında özelge

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede; engellilerin kullanımına yönelik olarak üretilen koltuk tipi ve platform tipi merdiven asansörü ithali ve yurt içi tesliminin katma değer vergisi (KDV)'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

16/1-a maddesinde; bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin KDV'den istisna olduğu,

17/4-s maddesinde; özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV'den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/E-1.Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna" başlıklı bölümün "1.Kapsam" alt başlıklı bölümünde,

"Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen 'araç-gereç' kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır. 

..."

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, münhasıran engellilerin günlük yaşamlarında kullanmaları amacıyla üretilmiş olmak kaydıyla, koltuk tipi merdiven asansörü ve platform tipi merdiven asansörünün ithali ve yurt içi teslimi, KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV'den istisna olacaktır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.