Engellilik İndiriminin kıst dönem maaşlara uygulanması hakkında Görüş

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-31-2-509 12/07/2011

Konu : Sakatlık İndiriminin kıst dönem maaşlara uygulanması hk. 


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Merkez Müdürlüğünüz bünyesinde istihdam ettiğiniz işçi, sözleşmeli personel ve memurlara ilişkin olarak çeşitli nedenlerle 25 gün üzerinden kıst maaş alan personellerin ücretlerine sakatlık indirimlerinin uygulanmasında sakatlık indirimi olarak tespit edilen aylık tutarların tamamı mı yoksa çalışılan güne isabet eden tutarının mı indirim konusu yapılacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş bildirilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61 inci maddesinde "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun 31 inci maddesinde; Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi;

- Birinci derece sakatlar için 1200 TL,

- İkinci derece sakatlar için 650 TL,

- Üçüncü derece sakatlar için 290 TL.dir.

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir." hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 31 inci maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda çıkarılan 203 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Yeniden Tespit Edilen Özel ve Sakatlık İndirimi Tutarlarının Uygulanmasındaki Esaslar:" başlıklı birinci bölümün ikinci paragrafında: "İndirimlerin uygulanmasında esas prensip, ücretin ödeme dönemidir. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise indirimlerin günlük tutarları ile, ücret aylık dönemler itibariyle ödenmekte ise, indirimlerin aylık tutarları ile (kıst bir döneme inhisar etse dahi) uygulanması gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu itibarla, özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile uygulanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, işçilere yapılan ilave ödeme ve ikramiye ödemeleri de Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi hükmü gereğince ücret olarak değerlendirileceğinden söz konusu ücret ödemelerinin de hizmet erbabının asıl ücretine dahil edilerek Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi hükmüne göre belirlenen sakatlık derecesine uygun sakatlık indirimi tutarlarının yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(Oranlar Güncellenmiştir.2019)