Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı hakkında soru cevap1-Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılırlar mı? 1- Mülga 506 sayılı kanuna göre ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılırken, ev hizmetlerinde ücretsiz ve süreksiz çalışanlar sigortalı sayılmamışlardır.


2 1/4/2015 tarihinden sonra ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılıkları ne şekilde sağlanmaktadır?2- 5510 sayılı Kanuna 6552 sayılı Kanunla eklenen ek 9 uncu madde ile ev hizmetlerinde çalışma için sürekli ve süreksiz çalışma ayrımı kaldırılmıştır. 1/4/2015 tarihinden itibaren 10 günden az ve 10 günden fazla çalışanlar yönünden iki sigortalılık belirlenmiştir.


3- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hangi kapsamda sigortalı sayılırlar?3- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden 4/a kapsamında sigortalı sayılmakta, bu kişilerin primleri, çalıştıran kişi tarafından ödenmektedir.


4- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların prim tutarı nedir?4- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların işverenlerin ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı prim tutarı 2017 yılı için 1.18 kuruştur?


5-Ev hizmetlerinde Ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilirler mi?5- Ev hizmetlerinde Ayda 10 günden az çalışan sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.


6-Hangi işler ev hizmeti sayılmaktadır?6- Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılmaktadır.


7-Ev hizmetlerinden sayılan çocuk ve yaşlı bakım işlerinin, işverenin evi dışında yapılması mümkün müdür?7-Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılmaktadır.


8-Ev işlerini yapan hangi kişiler sigortalı sayılmazlar?8-Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmamaktadır.


9- Tüzel kişiler ev hizmetlerinde 5510 sayılı kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında işçi çalıştırabilirler mi?9- Tüzel kişilerin ev hizmetlerinde çalıştırdıkları kişilere ilişkin ek 9 kapsamındaki sigortalılık talepleri kabul edilmemektedir.


10- Yabancı uyruklu sigortalılar ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilirler mi?10- Yabancı uyruklu sigortalılar ev hizmetlerinde 10 günden az çalışamazlar. Bu kişiler 10 günden fazla ve 30 gün süre ile çalışabilirler.


11- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için, bu kişileri çalıştıranlar tarafından kuruma bildirim yapılması zorunlu mudur?11- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” ile Kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar kuruma verilmek zorundadır.


12- Ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler çalıştırdıkları kişilere ilişkin primleri ne şekilde ödeyebilirler?12- ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler çalıştırdıkları kişilere ilişkin primleri bankaya TC numaralarını söyleyip «Ek 9 kısa vade» ödeme türünden ödeme yapabilecekleri gibi 5510’a sms göndererek de ödeme yapabilmektedirler.


13- Ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler primleri en geç ne zaman ödemek zorundadırlar?13-Primlerin çalışmanın olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gereklidir. Ödenmezse gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmaktadır.


14-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanların sigortalılığı ne şekilde sağlanır?14- Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranların “EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE” ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu bildirgenin sigortalı ve işveren tarafından imzalanması gerekmektedir.