Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakıtlarının taşıt alımında ÖTV istisnası

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135[II Sayılı Liste]-E.567578 11.07.2019
Konu :Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakıtlarının taşıt alımında ÖTV istisnası. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; babanız ...'ın şehit olduğu, ancak anneniz ile babanız ...'ın resmi nikahı olmadığından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'ndan alınan ÖTV durum belgesi ile vukuatlı nüfus kayıt örneğine istinaden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) numaralı bentte düzenlenen istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesine eklenen (8) numaralı fıkrada, Kanuna ekli (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara 13/10/2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Genel Tebliğin (II/C/6.3.) bölümünde belirtildiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan;

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden

hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisinin, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilmektedir. Bu istisnadan yararlanma hakkı, belirtilen kişilerin eş veya çocuğu, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasına tanınmış olup, bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından yararlanmamaları durumunda dahi istisnadan yararlanma hakkının, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılması mümkün değildir.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde ibraz edilen vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'ndan alınmış olan ... tarihli ÖTV Durum Belgesinin tetkikinden babanız ...'ın 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan kişilerden olduğu anlaşıldağından, mezkur Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/8) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmanız mümkündür.


Bilgi edinilmesini rica ederim.