ÖTV İSTİSNASI KAPSAMINDAKİ TAŞITIN VERASET YOLUYLA İNTİKALİ HAKKINDA GÖRÜŞ

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135-E.173536 26.02.2019
Konu :ÖTV istisnası kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikali. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi uyarınca ÖTV istisnası kapsamında anneniz ... adına 28/02/2018 tarihinde iktisap edilen aracın, annenizin 19/01/2019 tarihinde vefatı üzerine mirasçılarına intikal ettiği belirtilerek, bahse konu aracın mirasçıların tümü adına tescil edilmesinde ÖTV doğup doğmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun (7/2) maddesi çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmış olup, söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde belirlenmiştir.

Mezkur Genel Tebliğin (IV/G/2) bölümünde;

- Kanunun (15/2-a) maddesi gereğince, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmayacağı, dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmayacağı,

- Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirileceği, bununla birlikte, söz konusu durumda terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerektiği, aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere bu işlemin "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmeyeceği,

- Bu uygulamada, ÖTV'den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya hakkın "birden fazla mal ve hak" kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması gerektiği ve mezkûr beyannameye dahil edilmeyenlerin "birden fazla mal ve/veya hak" kapsamında değerlendirilmeyeceği

belirtilmiştir.

Buna göre, ÖTV Kanununun (7/2) maddesi uyarınca ÖTV istisnası kapsamında anneniz ... adına iktisap edilen ve annenizin vefatı üzerine miras yoluyla tarafınıza intikal eden aracın müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmayacaktır.