Tarım ve orman işlerinde Sigortalılık İle İlgili Soru Cevap1. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar (ek 5 ) hangi kapsamda sigortalıdırlar?

1. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar (ek 5 ) 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

2- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanların (ek 5 ) sigortalılığı nasıl başlar?

2- Tarım işlerinde süreksiz çalışanlardan gerekli şartları taşıyan kişilerin “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile İkamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatmaları gerekmektedir. Daha sonra, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.

3- Orman işlerinde süreksiz çalışanların sigortalılığı nasıl başlar?

3- Orman köylülerinden sigortalı olmak isteyenlerin “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile sürekli ikametlerinin bulunduğu veya çalıştıkları yerin bağlı olduğu çevre ve orman il müdürlükleri ya da orman bölge müdürlüğü, işletme şeflikleri veya kalkındırma kooperatiflerine onaylatıp sürekli ikametlerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir. bu kişilerin sigortalılıkları müracaat ettikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.

4- Ek 5 kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?

4- 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesine istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,
Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,
Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden ya da prim ödemek istediği ayın sonundan
Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona ermektedir.

5- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanların ödeyecekleri prim tutarı nedir?

5- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar 2017 yılı için asgari 490,59 TL, azami 3.679,47 TL prim ödenmektedir.

6- Ek 5 sigortalıları hangi kapsamda sigortalı sayılmaktadırlar?

6- Ek 5 sigortalıları 5510 sayılı kanunun 4 ‘üncü birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar (4/a).

7- Ek 5 Kapsamındaki Sigortalılara Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar Nelerdir?

7- Sigortalıya ek 5 kapsamında geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmekte, sürekli iş göremezlik geliri bağlanmakta, İş kazası ve ya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanmakta, Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmekte, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmektedir.

8- Ek 5 kapsamındaki sigortalılar analık ve hastalık sigortalarından yararlanabilirler mi?

8- Bu işçiler işçileri analık ve hastalık sigorta kolları kapsamına alınmamışlardır. Yani bu kişiler iş kazası ve meslek hastalığı halleri haricinde hastalıkları veya doğum nedeni ile istirahat aldıklarında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamamaktadırlar.

9- Ek 5 sigortalılarının iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan faydalanabilmeleri için hangi şartlar gereklidir?

9- Sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için, iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir.

10- Ek 5 sigortalılarına gelir ya da aylık bağlanabilmesi için hangi şartlar gerekmektedir?

10- Ek 5 sigortalılarının iş kazası ve meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.