Veraset yoluyla intikal eden ticari taşıtın yenilenmesinde ÖTV istisna uygulaması.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü


Sayı : 39044742-135-E.210960 12.03.2019
Konu :Veraset yoluyla intikal eden ticari taşıtın yenilenmesinde ÖTV istisna uygulaması. 


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 04/12/2013 tarihinde vefat eden babanız ... adına kayıtlı ... plakalı, ... şase numaralı, 14+1 oturma kapasiteli minibüsün 15/04/2014 tarihinde adınıza (beş mirasçı adına) tescil edildiği, oda sicil kaydınızın 01/06/2015 tarihinde yapıldığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmak üzere söz konusu taşıtın 2018 model Karsan marka .... şase numaralı, 11+1 oturma kapasiteli araçla yenilenmek istendiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/06/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu istisna uygulamasından, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 07/09/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Söz konusu istisna uygulamasında, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini maliki oldukları dolmuş, minibüs, midibüs veya otobüsle icra edenlerden (servis taşımacılığı dahil);

- İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,

- Güzergah İzin Belgesi,

- Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),

- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,

- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi

aranılmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu istisna uygulamasından ancak 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 07/09/2016 tarihi itibariyle dolmuş, minibüs, midibüs veya otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yapanlar yararlanabilmektedir.

Buna göre, babanız ....'nin 04/12/2013 tarihinde vefat etmesi üzerine veraset yoluyla tarafınıza intikal eden ve 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 07/09/2016 tarihi itibariyle diğer hissedarlar (mirasçılar) ile birlikte adınıza kayıtlı olan ... plakalı ticari taşıtın yenilenmesi amacıyla, mezkur Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkündür.


Bilgi edinilmesini rica ederim.