İTHAL EDİLEN ENGELLİ TAŞITININ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ

T.C.

YOZGAT VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.66.10.00-6600-9 29/12/2011

Konu : Engellilerde MTV İstisnası 

İlgi:İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden;

- Trafik kazası sonucu sağ kolunuzu kaybettiğiniz,

- ... tarihinde ... Gümrük Müdürlüğü tarafından düzenlenen tespit tutanağında, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği hükümleri uyarınca ithal ettiğiniz ... model ... marka taşıtın, kontak anahtarı ile sağ silecek kolunun sola alındığının, direksiyona topuz takıldığının belirtildiği,

- ... tarihinde % 60 oranınında özürlü olduğunuza ilişkin Sağlık Kurulu Raporu aldığınız,

- ... tarihinde ... plaka numarada özel tertibatlı özürlü taşıtı olarak adınıza kayıt ve tescil ettirdiğiniz taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün sorulduğu,

anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmuştur.

10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II-İstisnalar" başlıklı bölümünde,

"...

2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim 

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. " açıklamaları yer almaktadır.

Anılan Tebliğ uyarınca sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli motorlu kara taşıtlarından dolayı motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanmaları için "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ancak; taşıt ithalinin 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine paralellik arz eden, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin 12 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olması halinde, "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu" belgesinin ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ibraz edilmesi mümkün bulunmadığından, engellilik ile ilgili diğer belgelerin ibrazı durumunda, motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanılacağı tabiidir.

Buna göre, ilgili belgelerle taşıtınızın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde, ... plaka numaralı taşıtın adınıza özel tertibatlı olarak kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.