engelliden engelliye araç tesliminde 200.000 TL lik limitin dikkate alınıp alınmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135-E.500841 28.05.2018


Konu : İstisna kapsamında iktisap edilen 2016 model aracın engelliden engelliye tesliminde 200.000 TL’lik limitin dikkate alınıp alınmayacağı. 

İlgi : 23/1/2018 tarihli ve 248573 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, …………….Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş, "Sağ tibia fibula 1/3 alt uç kırığı. Kurşunlanma. Malunion sağ ayak bileği ankiloze. Sağ alt ekstremitede 7 cm kısalık" teşhisleri ve %26 engellilik oranı tespitini içeren ……….. tarihli ve …….sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden tarafınızca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde düzenlenen malul ve engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle araç iktisap edildiği ve ilk iktisap tarihi itibariyle beş yıllık sürenin dolduğu belirtilerek, söz konusu istisna uygulaması kapsamında başka bir engelli tarafından ilk iktisap edilen 2016 model aracın tarafınızca 148.000 TL bedel karşılığı iktisap edilerek araçta engelinize uygun tertibat yaptırılacağı, ancak bahse konu aracın kasko bedelinin 220.000 TL olması hasebiyle, söz konusu aracın iktisabında Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında tarafınızdan ÖTV aranıp aranmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı; ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları beş yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümlerinde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında istisnadan yararlanılarak yapılanların istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara veya daha önce aynı düzenlemeden yararlanmış olup, yararlanma tarihinden itibaren henüz beş yıllık süre geçmemiş bir malul veya engelliye satış veya devri halinde ÖTV aranmaktadır. Malul veya engelliler tarafından ÖTV'den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun (7/2) maddesinden yararlanabilecek durumdaki bir malul veya engelliye satış veya devrinde ise ÖTV aranmamaktadır. Ancak, bu durumda da mezkûr düzenleme kapsamında aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazının gerektiği tabiidir.

Diğer taraftan, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV'siz iktisabı yapılan taşıtın, iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde istisnadan yararlanamayanlara satış veya devrinde ÖTV aranmaktadır. Ayrıca, bu uygulama kapsamında ÖTV'siz olarak taşıt iktisap eden malul veya engelliler, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden, tekrar bu düzenlemeden ve/veya Kanunun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanamamaktadır.

Bu bağlamda, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca, istisnadan yararlanılarak ilk iktisap edilen kayıt ve tescile tabi taşıtların, malul veya engellilerce ÖTV aranmaksızın iktisap edilebilmesi için Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna şartlarının sağlanmış olması gerektiği, dolayısıyla ancak Kanunun (7/2) maddesinde belirlenen taşıtların yine bu maddede belirlenen şartları haiz malul veya engellilerce, ÖTV aranmaksızın iktisap edilebileceği tabiidir. Diğer taraftan, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca ÖTV aranması gereken durumlarda, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtın üçüncü kişiye satış bedeli veya kasko bedelinin ÖTV uygulamasında önemi bulunmayıp söz konusu taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alındığından, istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan kişiye satışı veya devrinde de söz konusu taşıtın ilk iktisap bedelinin esas alınması gerektiği tabiidir.

Öte yandan, 5/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 72 nci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yer alan "motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar" ibaresi "hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL'yi aşanlar" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu itibarla, 7061 sayılı Kanunla ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2018 tarihinden itibaren, 87.03 tarife pozisyonunda yer alıp, özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL'yi aşan taşıtların, bu madde kapsamında ilk iktisabı mümkün bulunmadığından, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtın, istisnadan yararlanan tarafından ilk iktisabındaki bedelinin, özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil 200.000 TL'yi aşması halinde, Kanunun (7/2) maddesinde yer alan istisnadan yararlanabilecek durumda olan bir başka malul veya engelli tarafından, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca ÖTV aranmaksızın iktisap edilmesi mümkün değildir.

Buna göre, 4760 sayılı Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmış engelli kişiden, aynı Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında iktisap etmek istediğiniz 2016 model aracın, istisnadan yararlanan engelli tarafından ilk iktisabındaki özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedelinin 200.000 TL'yi aşması durumunda, Kanunun (15/2-a) maddesi hükmü uyarınca ÖTV aranması gerekmektedir. Ancak iktisap etmek istediğiniz söz konusu aracın, ilk iktisabında özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedelinin 200.000 TL'yi aşmaması durumunda, engel durumunuza uygun özel tertibat yaptırmanız kaydıyla, anılan Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, söz konusu aracın tarafınızca iktisabında, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca ÖTV aranmaksızın işlem yapılabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.